JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 147 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Internal Audit (Levels : Supervisor-Manager)
- Analyze and evaluate the effectiveness and efficiency of internal control. - Planning, design and execute audit plan - Supervise the internal audit team to deliver internal audit objective - Cond...

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
26 พ.ค. 62
2 . Internal Audit Manager
Job Responsibilities : - Executes the approved annual audit plan including scheduling, project management, working paper review, coordinating with auditees, and report review. Audits should be risk-b...

P.S.P. SPECIALTIES Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
26 พ.ค. 62
3 . พนักงานตรวจสอบภายใน
- ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีภายในของบริษัทในเครือ - ทำงานตามได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
26 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ตรวจประจำสำนักงาน (Sale Support)
- ดำเนินการตรวจสอบ ความน่าเชื่อถือของข้อมูลตัวเลข หลักฐานของหน่วยขาย ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบของบริษัท - ดำเนินการตรวจสอบปริมาณสินค้าและทรัพย์สิน วัสดุส่งเสริมการขาย อุปกรณ์ส่งเสริมก...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีตรวจจ่าย - TBR
- รวมรวมข้อมูลและเอกสารเพื่อทำการขออนุมัติจ่ายเงินค่าสินค้าให้ผู้ขาย - สรุปรายงานการบันทึกรายการทางบัญชีสินค้าของแต่ละสาขาให้ถูกต้องครบถ้วน - สรุปรายงานสินค้าคงเหลือและทำการก...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
- ปฏิบัติงานตรวจสอบทรัพย์สิน, การเงิน/บัญชี, การปฏิบัติงาน การบริหารงานของแต่ละส่วนงาน ตามวิธีและเทคนิคการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การตรวจสอบที่กำหนด - บันทึกข้อมูลการตรวจสอบลง...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
26 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานสาขา(**รับสมัครเฉพาะเพศชายเท่านั้น**)
- ตรวจสอบข้อมูลทางด้านบัญชี การเงิน การบันทึกทรัพย์สินของบริษัทฯ - ตรวจสอบการบริหารและการปฏิบัติงานของสาขา และด้านอื่นๆ - รวบรวมและบันทึกข้อมูล ข้อสังเกตเกี่ยวกับปัญหา ผลกระทบ และจุดอ่อนของระบบงาน...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
26 พ.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชีตรวจสอบ
1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใบสำคัญรับลูกหนี้ ประเภทต่างๆ Shop , Event, Consignment และร้านค้าเครดิต ของแต่ละเดือน 2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใบสำคัญจ่ายเจ้าหนี้ ค่าใช้จ่ายต่างๆของบริษัท ของแต่ล...

Bonny International Co.,Ltd.
เงินเดือน 12,000-15,000
26 พ.ค. 62
9 . ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีรับสมัครด่วน !
ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินของลูกค้า จัดทำกระดาษทำการตามมาตรฐานการสอบบัญชี สังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ส่งคำยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ร่างรายงานผู้สอบบัญชี ง...

บริษัท เอซีที แมเนจเม้นท์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000-30,000
26 พ.ค. 62
10 . ผู้จัดการแผนกตรวจสอบบัญชี Audit
ตรวจสอบและแก้ไขการทำงานของทุกแผนก

บริษัท เอี่ยมเส็ง 2003 จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 พ.ค. 62
11 . Internal Audit officer (บ้านบึง จ.ชลบุรี/น้ำพอง จ.ขอนแก่น)รับสมัครด่วน !
- ศึกษาระบบของหน่วยงานที่เข้าดำเนินการตรวจสอบและจัดทำสรุปขั้นตอนการปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้อง - ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินระบบการควบคุมภายในของระบบงานที่ดำเนินการตรวจสอบ - จัดทำแนวทางการตรวจ...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
12 . Audit ประจำสนง. 2 คน / โรงงาน 2 คน
1. จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี 2. ปฎิบัติงานตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติ 3. ปฎิบัติงานตรวจสอบตามที่ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบมอบหมาย 4. ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใ...

บริษัท ทองการ์เด้น จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 18,000 ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการ์ณและความสามารถ)
25 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
1. ตรวจสอบ ตรวจย้อนกลับ ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆได้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือนโยบายที่กำหนด 2. ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำ 3. ดำเนินการสุ่มตรวจเอกสารของหน่วยงานต่างๆเพื่อ...

บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ หรือตามประสบการณ์
25 พ.ค. 62
14 . หัวหน้าแผนกบัญชี-การเงิน
1. ตรวจสอบเอกสาร ใบสำคัญจ่าย, บัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้ เพื่อเตรียมจัดทำงบการเงิน 2. ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ-ขาย, ภาษ๊มูลค่าเพิ่ม, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3. ตรวจสอบบันทึกบัญชีเงินสดย่อย, การเบิก-จ่าย, การลงนา...

บริษัท อีสเทิร์นฟีดมิลล์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ตรวจสอบภายใน) สาขาบางปลา
- ทำการตรวจสอบระบบงานต่างๆของแต่ละหน่วยงาน ภายในองค์กร - บันทึกข้อมูลการติดตามผลการตรวจสอบ (Audit) - รายงานผลการตรวจสอบ (Audit) ประจำเดือน - อื้นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โตโยต้า สุวรรณภูมิ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
16 . สมุห์บัญชีรับสมัครด่วน !
-ควบคุมดูแลตรวจสอบเอกสารทางบัญชี

บริษัท สิริวัน พลาสติก จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
17 . ***เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)***--สำนักงานใหญ่-MRTศูนย์วัฒนธรรม
1. ตรวจสอบการปฎิบัติงานของทุกหน่วยงาน ในส่วนสำนักงานใหญ่ หรือร้านอาหารหรือโรงงาน 2. ประเมินความเสี่ยงและควบคุมภายใน 3. วิเคราะห์ ตรวจสอบหลักฐานและเอกสารต่างๆที่เกียวข้องและเสนอคำแนะนำเบื้องต้นต่อ ...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 พ.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
- บัญชีด้านต้นทุน - จัดทำและตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือ - ตรวจเช็คสินค้าคงเหลือประจำงวด - จัดทำชุดวางบิลเตรียมจ่าย - ตรวจเอกสารรับซื้อสินค้า - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 พ.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในรับสมัครด่วน !
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ โดยร่วมกับผู้บังคับบัญชารวบรวมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ บันทึกหลักฐานที่รวบรวม และจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
25 พ.ค. 62
20 . ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
ช่วยผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานในการตรวจสอบบัญชีของกิจการต่างๆ

บริษัท วัน พลัส ออดิท จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000-15,000
25 พ.ค. 62
 พบ 147 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ