JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
ประเภทงาน: งานบัญชี
 พบ 2,382 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบรายการทางบัญชี และบันทึกข้อมูลลงโปรแกรมบัญชี 2.งานด้านบัญชีทั่วไป ออกใบกำกับภาษี,หัก ณ ที่จ่าย 3.จัดทำสรุปบัญชีรายรับ รายจ่าย 4.กระทบยอดธนาคารประจำวัน 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ถ้...

TNY Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท (ตามประสบการณ์)
24 ส.ค. 62
22 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
ทำวางบิล ยื่นเอกสารสรรพากร และอื่นๆ

บริษัท เค แอนด์ ยู ชิปปิ้ง เซอร์วิส จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
23 . ธุรการบัญชีรับสมัครด่วน !
- เอกสารบัญชีบริษัท - ติดต่อประสานงานทั้งภายใน และภายนอกบริษัทฯ จัดทำ ติดตามงาน และจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - หมายเหตุ ทำงานจันทร์ - ศุกร์ หยุด ...

บริษัท แอร์แวค ซิสเต็ม เทคโนโลยี จำกัด
24 ส.ค. 62
24 . Assistant Internal Audit Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน)รับสมัครด่วน !
- วางแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี - ประเมินผลและวิเคราะห์ความเสี่ยงของระบบงานตรวจสอบภายใน - บริหารงาน สรุปผล ติดตาม และจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา - สอบทานการดูแลป้องกันทรัพย์สิน และประเมินประสิ...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
24 ส.ค. 62
25 . Accounting Officer (เจ้าหน้าที่บัญชี)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและจัดทำบันทึกเจ้าหนี้ - ตรวจสอบใบกำกับภาษี, ภาษีมูลค่าเพิ่ม - ตรวจสอบและจัดทำใบสำคัญจ่าย ออกหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย - ตรวจสอบและจัดทำรายงานภาษีซื้อขาย - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
24 ส.ค. 62
26 . พนักงานบัญชี
- จัดทำเอกสารใบสำคัญจ่าย - ตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกรายจ่ายจากใบสำคัญจ่าย - จัดทำเอกสารใบสำคัญรับ - ตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกรายรับจากใบสำคัญรับ - จัดทำใบลดหนี้ ใบแจ้งหนี้ และออกจดหมายทวงหนี้ ...

Siam Express (2002) Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 ส.ค. 62
27 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน รับสมัครด่วน !
1. รวบรวมข้อมูลต้นทุนวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายการผลิต ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำรายงานวิเคราะห์ บัญชีต้นทุน พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง 2. ดูแลระบบงานบัญชีต้นทุนทั้งหมด 3. ติดต่อประสานงานกับแผน...

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
24 ส.ค. 62
28 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (NHK Logistic)รับสมัครด่วน !
- ปฎิบัติงานด้านบัญชีให้ถูกต้องตามหลักการด้านบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป - รายงานผลประกอบการต่อฝ่ายบริหาร - จัดทำ BUDGETING & TAX PLANNING - บริหารค่าใช้จ่าย ภายใต้ BUDGETING - ปิดงบ - หากผ่านงานธุ...

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
24 ส.ค. 62
29 . หัวหน้าแผนกบัญชี (ปฏิบัติงานที่รามอินทรา ซอย 5)
- บันทึกรายการรายได้ - จัดทำรายงานประจำเดือนและรายงานสรุป - ตรวจสอบ วิเคราะห์ สรุปการเคลื่ิอนไหวของรายรับ - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมMicrosoft office ได้ดี

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000 - 25,000
24 ส.ค. 62
30 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี ( 14,000 - 16,000 บาท ) ปฏิบัติงานที่รามอินทรา ซอย 5
1. บันทึกข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของบริษัท 2. แยกประเภทของรายได้-ค่าใช้จ่าย 3. งานด้านเอกสารบัญชีต่าง ๆ ทั้งระบบ 4. ออกใบแจ้งหนี้ - ใบเสร็จรับเงิน 5. ประสานงานกับสำนักงานบัญชี 6. ดูแลเรื่องเอกสารสัญญ...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 14,000 - 16,000
24 ส.ค. 62
31 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (ปฏิบัติงานที่รามอินทรา ซอย 5)
1.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและการทำงานด้านการจ่ายเงิน-รับเงิน 2.ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชีแยกประเภท,แบบภาษีต่างๆที่นำส่งสรรพกร 3.จัดทำงบการเงินรายเดือน/รายปี และวางแผนภาษี 4.ดูแล แนะนำ แ...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 30,000 - 40,000 บาท
24 ส.ค. 62
32 . เจ้าหน้าที่บัญชี
เปิดบิลสินค้าสำเร็จรูปเข้าคลังสินค้า จัดเก็บเอกสารการส่งของจาก Supplier ทำใบสำคัญจ่ายเพื่อจ่ายชำระหนี้ให้Supplier จ่ายเช็คให้กับ Supplier จัดเก็บเอกสารสำคัญจ่ายที่จ่ายเช็คแล้วเข้าแฟ้ม คีย์ใบกำกับ...

บริษัท เอส.บี.- ซีร่า จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 62
33 . Accountant/เจ้าหน้าที่บัญชี (ปิดงบ)
- ทำเอกสารด้านจ่ายและรับ - บันทึกบัญชีและตัดชำระด้านเจ้าหนี้ และลูกหนี้ - สรุปรายงานภาษีซื้อ , ขาย - เปิดใบกำกับสินค้า สรุป ภงด. 3, 53 - จัดทำเอกสารวางบิล , วางบิลล่วงหน้า - สรุปรายละเอียดกา...

บริษัท คิชิโมโต อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
34 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
1. เปิดบิลส่งของ จัดสินค้าให้ลูกค้า 2. รับออเดอร์ลูกค้าทางโทรศัพท์ 3. รวบรวมเอกสารใบส่งสินค้า เพื่อวางบิลลูกหนี้การค้า ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด 4. บันทึกรายการและตรวจใบรับเงิน 5. ตรวจและบันทึกการทำง...

บริษัท ลิเย่ อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
24 ส.ค. 62
35 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและการทำงานด้านการจ่ายเงิน-รับเงิน 2.ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชีแยกประเภท,แบบภาษีต่างๆที่นำส่งสรรพกรและสำนักงานเขต 3.จัดทำงบการเงินรายเดือน/รายปี และวา่งแผนภาษี 4....

บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
เงินเดือน N/A
24 ส.ค. 62
36 . ธุรการบัญชีลูกหนี้
- จัดทำเอกสาร Invoice พร้อมทั้งบันทึกบัญชี - บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระลูกหนี้ - และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ออโตเลทเธอร์ ซีท จำกัด
เงินเดือน 12,000-15,000
24 ส.ค. 62
37 . พนักงานบัญชี
บันทึกบัญชี รับ-จ่าย โปรแกรม Express / ติดต่อประสานงานลูกค้า

บริษัท ดีถาวรการบัญชี จำกัด
เงินเดือน 12,000-25,000 หรือ ตามตกลง
24 ส.ค. 62
38 . หัวหน้าบัญชี CN
1.ประสานงานกับเซลล์ 2.วางบิลค่าพื้นที่จัดงาน 3.ดูยอด SELL-IN และ SELL OUT 4.ดูต้นทุน 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ส.แสง กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-30,000
24 ส.ค. 62
39 . เจ้าหน้าที่บัญชี (เปิดใบกำกับ)
1.เปิดใบกำกับภาษี 2.เช็คสินค้าร่วมกับสโตร์ 3.จัดเรียงเอกสาร 4.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ส.แสง กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000-16,000
24 ส.ค. 62
40 . เจ้าหน้าที่การเงิน (Financial Officer)
1. ออกใบแจ้งหนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆ 2. จัดทำเงินสดย่อย 3. ติดตามทวงถามจัดเก็บเงินตามที่ได้มีการออกใบแจ้งหนี้ 4. จัดทำเอกสารการเงินรับ-การเงินจ่าย 5. จัดทำเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่ายและนำส่งสรรพากร 6. เช...

บริษัท ส.แสง กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000
24 ส.ค. 62
 พบ 2,382 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ