JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
ประเภทงาน: งานบัญชี
 พบ 2,672 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
26 มิ.ย. 62
2 . Accounting Manager
Execute the Month-end closing, consolidate financial report for Holding company Prepare the cash-flow report and handle for the cash management. Supervise financial transactions within the compa...

โรงเรียนนานาชาติ เวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพ / Wellington College International School Bangkok
เงินเดือน Based on experiences
26 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบการบันทึกบัญชี (GL) ระบบขาย, ลูกหนี้, เจ้าหนี้, ซื้อ 2.จัดทำและตรวจสอบกระทบยอดบัญชีต่างๆ 3.ควบคุมและตรวจสอบค่าใช้จ่ายต่างๆ 4.ตรวจสอบความถูกต้องของระบบสินค้า 5.หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมา...

บริษัท ไทยฟูโกกุ พานาพลัส ฟาวดรี้ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีประจำโรงซักผ้าคลอง 7
- งานด้านการเงินและบัญชี - เคลียเงินสดย่อย ลงบัญชีค่าใช้จ่าย - ดูเรื่องใบกำกับภาษี - รวบรวมเอกสารการลงบัญชีให้สำนักงานใหญ่ - อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามข้อตกลง
26 มิ.ย. 62
5 . Accountant (บัญชีอาวุโส/หัวหน้างาน)
Reporting Structure: •Supervisor(s): Finance Manager •Subordinate(s): Accounts Executive Job Description: Assist in preparation of corporate tax. Monitors and maintains adequate cash flow balan...

บริษัท เทสเตอร์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด
26 มิ.ย. 62
6 . พนักงานบัญชี (NHK)รับสมัครด่วน !
-งานบัญชีทั่วไป -อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (บ้านบึง)รับสมัครด่วน !
1. รวบรวมข้อมูลต้นทุนวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายการผลิต ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำรายงานวิเคราะห์ บัญชีต้นทุน พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง 2. ดูแลระบบงานบัญชีต้นทุนทั้งหมด 3. ติดต่อประสานงานกับแผน...

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ประจำออฟฟิศราชดำริ)รับสมัครด่วน !
1.วิเคราะห์ข้อมูลบัญชีสินค้า ดูแลรายงานความเคลื่อนไหวของ วัตถุดิบ/งานระหว่างทำ/และสินค้าสำเร็จรูป 2.จัดทำต้นทุนสินค้ารายตัว 3.ควบคุมและตรวจสอบการนับสินค้าในคลังสินค้าทั้งหมด 4.ปิดงบต้นทุนขายประจำเ...

บริษัท โทฟุซัง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
9 . สมุห์บัญชีรับสมัครด่วน !
-ควบคุมดูแลตรวจสอบเอกสารทางบัญชี

บริษัท สิริวัน พลาสติก จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
10 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
1. จัดทำใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี ใบลดหนี้จากโปรแกรมบัญชี 2. จัดทำรายการบัญชี บันทึกภาษีซื้อ-ภาษีขาย บัญชีแยกประเภท 3. ดูแล/จัดเก็บเอกสารทางบัญชี เช่นใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบสำคัญรับ-จ่าย 4. บัญทึกข้อ...

บริษัท เซเว่น สเต็ป จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 18,000
26 มิ.ย. 62
11 . ธุรการบัญชี รับสมัครด่วน !
- จัดทำบัญชีถ่ายเอกสาร , สแกนเอกสารต่างๆในแต่ละเดือนให้ครบถ้วน เพิ่อส่งต่อสำนักงานบัญชี - จัดทำเอกสารหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3 , ภงด.53 - จัดทำและสรุปผลภาษีซื้อ-ภาษีขาย ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ทุกสิ้นเดื...

บริษัท เต็มโซล อินโนเวชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
12 . พนักงานบัญชี
1. จัดทำแบบ ภงด 1 3 53 ภพ.30 ในแต่ละเดือน 2. บันทึกบัญชี สมุดรายวันต่างๆ ในโปรแกรมบัญชี EXPRESS 3. ปิดงบการเงิน 4. คุยงานกับลุกค้า

บริษัท พี.เจ.ธุรกิจและการบัญชี จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่บัญชี
-ตรวจสอบใบส่งของ ใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงินจากผู้ขาย -ออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย -ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญจ่าย (Payment Voucher) และประสานงานกับแผนกการเงินเรื่องการจ่ายเงิน -ลงบัญชีด้านเจ้าหน...

บริษัท ยูเอฟเอ็มฟู้ดเซ็นเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชีนิติ (ประจำโครงการต่างๆ )
- บันทึกบัญชีรับ-จ่าย ของนิติบุคคลคอนโด - ปิดงบ - ตรวจร่างงบประมาณ - เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมกรรมการนิติบุคคล

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
26 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
- ร่วมวางแผนการตรวจให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท คำสั่งเพิ่มเติม ของคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร - รับผิดชอบงานตรวจสอบทางด้านการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตามระเบียบที่บริษัทกำหนด - สรุปผลการตรวจ ใ...

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
26 มิ.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนก่อสร้างอาวุโส
หน้าที่รับผิดชอบ 1.ตรวจสอบต้นทุนการก่อสร้างเปรียบเทียบกับงบประมาณ 2.ตรวจสอบลงบัญชีในส่วนของต้นทุนโครงการ 3.คิดต้นทุนโครงการและงานระหว่างทำของแต่ละโครงการรายเดือน 4.รวบรวมจัดทำกระดาษทำการต้นทุนรายโ...

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
17 . Internal Audit
1.ร่วมวางแผนการตรวจสอบประจำปี 2.สร้างและพัฒนา Audit Program สำหรับการตรวจสอบภายในของกลุ่มสาขารูปแบบต่างๆ 3.ดำเนินการตรวจสอบภายใน ตามโปรแกรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 4.จัดทำรายงานสรุปผลการตร...

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัทฯ
26 มิ.ย. 62
18 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
- แยกประเภทชุดเอกสารวางบิล - ตรวจสอบเอกสารวางบิลตามระเบียบ บริษัท - แยกชุดเอกสารวางบิลส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - Match ข้อมูลใน ระบบ Oracle พร้อมทั้งจัดทำเอกสารประกอบ

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
26 มิ.ย. 62
19 . Account Officer
Work with Purchasing on validate supplier invoice match to order amount and payment arragement on time Booking the account Deal with the invoice of Withholding tax to t...

SUPERIOR PLATING TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.
เงินเดือน N/A
26 มิ.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสาขา
1.ตรวจสอบสาขา(ขับรถไปต่างจังหวัดได้ ค้างแรมได้ ใช้รถบริษัท) 2.ตรวจสอบสต็อกทุกสาขา 3.ดูวีดีโอย้อนหลังการขายแต่ละสาขา 4.ตรวจสอบความสะอาดและความเรียบร้อยของสาขา 5.ตรวจซ่อมบำรุงสาขา

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
26 มิ.ย. 62
 พบ 2,672 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ