JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 32,695 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Graphic Designer
• ออกแบบเนื้อหาการสื่อสาร (Concept) การประชาสัมพันธ์องค์กรและสินค้า รวมทั้งรณรงค์แนวทางการสื่อสารให้สัมฤทธื์ผล • ออกแบบ ฉลาก/บรรจุภัณฑ์ใหม่ และปรับปรุงในส่วนบรรจุภัณฑ์ปัจจุบันให้เหมาะสมกับยุคสมัยอยู่...

บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 พ.ค. 62
2 . ผู้จัดการแผนกผลิต
-การวางแผนการผลิต -ประมาณการยอดการผลิต -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -วางแผนการใช้เครื่องจักร กำลังคนและวัตถุดิบ -การควบคุมการผลิต -กำหนดตารางการผลิต -ควบคุม ตรวจสอบกระบวนการในการผลิต -แก้...

บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 พ.ค. 62
3 . หัวหน้าหมวดผลิตบรรจุ/หัวหน้าหมวดคลังสินค้า
- รับผิดชอบการมอบหมายงานจากหัวหน้างาน - ควบคุมการปฏิบัติงาน - การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาหน้างานให้กับพนักงานในไลน์ตามที่เจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าส่วนมอบหมาย ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย...

บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
4 . ผู้จัดการแผนกบริหารระบบคุณภาพ (QSM)
-งานขอต่อการรับรองระบบคุณภาพ -การคัดเลือกและนำเสนอสถาบันที่ให้การรับรองระบบ -ทบทวนนโยบายคุณภาพ กระบวนการและขั้นตอนการบริหารงานที่เกี่ยวข้อง -การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน -งาน Management Review -ง...

บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่การเงินรับ
- รับผิดชอบงานระบบงานรับชำระหนี้และตัดชำระหนี้ ตรวจสอบยอดเงินโอน

บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่บุคคลธุรการ /เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ / เจ้าหน้าที่ Payroll
เจ้าหน้าที่ธุรการ - ดูแลงานด้านธุรการของบริษัท - จัดทำ/ควบคุม เอกสารสำคัญบริษัทฯ - ทำเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามสัญญา - ติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆ - ดูแลเกี่ยวกับ Visa และ Work permit ให้ชาวต่างชาติ...

บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชี(เจ้าหนี้) และ เจ้าหน้าที่บัญชี(ภาษี)
เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ - บัญชีสำหรับการจ่ายชำระหนี้ (Payment) - จัดทำบัญชีสำหรับรายการตั้งหนี้ (AP) - จัดทำบัญชีสำหรับรายการเคลื่อนไหวของ Bank เจ้าหน้าที่บัญชีภาษี - จัดทำบัญชีภาษีอากร...

บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
8 . ผู้จัดการแผนกบุคคล-ธุรการ
-ดูแลงานด้านธุรการ กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ การทำงานในสังกัด -ดูแลงานด้านสวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์ -ดูแลควบคุม ระเบียบข้อบังคับในการทำงาน กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง -ดูแลสรรหาบุคลากรตามแผนกำลังค...

บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
9 . ผู้จัดการแผนก/หัวหน้าส่วนขายโมเดิร์นเทรด (ประจำสาขาหนองแขม)
1. วางแผนกลยุทธ์ ,วิเคราะห์ ,ตั้งเป้าหมาย และส่งเสริมในการขายโมเดิร์นเทรด 2. กำหนดแนวทางในการดูแลลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่ 3. วางแผน และนำเสนอสินค้าใหม่ เข้าไปยังห้างเพื่อเพิ่มยอดขาย และพื้นที่ใน...

บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อข้าว (ประจำ สนง.ใหญ่ลาดหญ้า)รับสมัครด่วน !
1. ติดต่อผู้ขายเพื่อขอใบเสนอราคารวมตลอดถึงการต่อรองราคาเพื่อเปรียบเทียบ 2. ออกใบสั่งซื้อตามใบขอซื้อที่ได้รับพร้อมนำเสนอขออนุมัติจัดซื้อตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ 3. ส่งใบสั่งซื้อที่ได้รับอนุมัติแล้วให้แก...

บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 พ.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ผลิต (Production)รับสมัครด่วน !
- กำหนดเป้าหมาย และแผนการผลิตให้สอดคล้องกับนโยบาย - ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตให้บรรลุเป้าหมาย และตรงตามที่บริษัทกำหนด - ปฏิบัติตามระบบของ ISO ในกระบวนการผลิต - บริหารจัดการปริมาณงานและปริมาณคนให้เหมา...

บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
12 . วิศวกรเครื่องกล รับสมัครด่วน !
1.วางแผนงานและควบคุมงานด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาคารสถานที่ เครื่องจักร และอุปกรณ์ในโรงงาน 2.ดำเนินงานตามนโยบาย ดูแลควบคุมแผนกวิศวกรรม 3.ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ จากภายนอก 4.ดูแลงานด้าน Produc...

บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 พ.ค. 62
13 . วิศวกรไฟฟ้า(ผชร.)รับสมัครด่วน !
• ควบคุม ดูแล การจัดทำระบบ TPM ให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล • ควบคุม ดูแล การบริหารระบบ SAP-PM ให้เกิดประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล • ศึกษา และ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมจัดทำรายงาน/โครงการแก้...

บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 พ.ค. 62
14 . Sales Representative (Industry)
- วางแผนการขาย - แสวงหาลูกค้าใหม่และติดตามลูกค้าเก่า - ดูแลและให้บริการลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่หลังการขาย ผลิตภัณฑ์คือ แป้งผสมอาหาร ได้แก่ แป้งข้าวจ้าว แป้งข้าวเหนียว แป้งข้าวโพด แป้งดัดแปลง แป้งผสม...

บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
15 . ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์
รับผิดชอบงานการวางแผนงานด้านบริหารคลังสินค้า ทั้งวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป และการบริหารงานขนส่งสินค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตรงตามเวลาที่กำหนด

บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
1อัตรา
เงินเดือน N/A
20 พ.ค. 62
16 . โฟร์แมน,หัวหน้าควบคุมงานก่อสร้าง
สวัสดิการสำหรับตำแหน่งงานนี้ - มีที่พัก - OT - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ - ค่าทำงานต่างจังหวัด

บริษัท สัจวรรณ จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาท
20 พ.ค. 62
17 . วิศวกร
สวัสดิการสำหรับตำแหน่งงานนี้ - มีเบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด - OT - ประกันสังคม - มีโบนัส และสวัสดิการต่างๆ

บริษัท สัจวรรณ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 พ.ค. 62
18 . เซฟตี้แมนคุมงาน
สวัสดิการสำหรับตำแหน่งงานนี้ - มีที่พัก - OT - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ - ค่าทำงานต่างจังหวัด

บริษัท สัจวรรณ จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาท
20 พ.ค. 62

บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 พ.ค. 62
20 . Sale Engineer / Sales กรุงเทพฯ
1.ติดต่อประสานงานขายกับผู้แทนจำหน่ายและผู้รับเหมาในพื้นที่ 2.เปิดลูกค้าใหม่และเพิ่มช่องทางการขายใหม่ๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 3.จัดเตรียมเอกสารและแคตตาล็อค ข้อมูลสินค้าเพื่อนำเสนอสินค้ากับลูกค้า 4.รวบ...

บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
 พบ 32,695 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ