เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 24 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงและธุรการ (Section Manager - General Affairs) สาขาจันทบุรี
- จัดทำแผน PM งานระบบซ่อมบำรุงเครื่องจักร,เครื่องกล,ระบบบำบัด,ระบบแอร์,เครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าและน้ำมัน อุปกรณ์ต่างๆ และงาน facility ภายในสาขา รวมถึงจัดทำงบประมาณการซ่อมบำรุงให้สอดคล้องกับปริมาณงาน - ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
15 พ.ย. 61
2 . ช่างซ่อมบำรุง ประจำสาขา "โรบินสัน จันทบุรี"
- ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา แอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ภายในโรงภาพยนตร์ - ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการตลอดเวลา - จัด...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
15 พ.ย. 61
3 . ผู้จัดการ สาขาจันทบุรี
1. จัดทำแผนการตลาดเพื่อให้สาขาบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด 2. วิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพของพนักงานขายเพื่อให้ทำยอดขายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 3. ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือข่ายคู่ค้า/ชุมช...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
15 พ.ย. 61
4 . Food &Beverage Mgr.(รีสอร์ท จันทบุรี)
-ดูแลบริหารจัดการแผนกF&B -จัดทำเรื่องการขาย -วางแผนกและสั่งการในหน่วยงาน -ดูแลความเป็นระเบียบของแผนก -อบรมพนักงานให้มีความรู้ความสามารถในหน้าที่ ***สวัสดิการ มีที่พัก อาหาร ชุดยูนิฟอร์ม ค่าบร...

บริษัท พี ดี พัฒนา จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง
15 พ.ย. 61
5 . ผู้ช่วยผู้จัดการบุคคล(รีสอร์ท จันทบุรี)รับสมัครด่วน !
- ดูแลบริหารจัดการแผนก บุคคล ที่รีสอร์ท จันทบุรี - จัดทำเอกสารแรงงานต่างด้าว - จัดฝึกอบรมพนักงาน - ดูแลสวัสดิการพนักงาน สวัสดิการ - มีหอพัก - อาหาร2มื้อ - ชุดยูนิฟอร์ม - เงินค่าบริการปร...

บริษัท พี ดี พัฒนา จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง
15 พ.ย. 61
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชีประจำศูนย์ จ.จันทบุรี
 เตรียมรับ order ยอดใบเบิกของจาก sale มาคีย์เข้าระบบ sale mobile ส่งให้เจ้าหน้าที่คลังสินค้า  อนุมัติยอดสินค้าเข้าระบบ sale mobile  แก้ไขข้อมูล Dummy ในระบบ AX  บันทึกบิลขาย(ในระบบ AX) Posting...

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
15 พ.ย. 61
7 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์รับสมัครด่วน !
- ให้บริการลูกค้าผ่านการตอบแชท ให้คำแนะนำลูกค้า ประสานงานให้แผนกต่างๆ - สอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการ - งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน 6วัน/สัปดาห์ หรือ 1 เดือนหยุด 4 วัน / สามารถหยุดติดต่อ...

PASUGA STUDIO CO., LTD
5 อัตรา
เงินเดือน รายได้โดยเฉลี่ย ป.ตรี 18,000 บาท
15 พ.ย. 61
8 . ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม (Section Manager Engineer)
ร่วมกับผู้บังคับบัญชาวางแผนงานการใช้เครื่องจักรระบบทำความเย็น เครื่องจักรระบบผลิต งานบำรุงรักษาเครื่องจักร ดูแลควบคุมเบิก-จ่าย จัดหา อะไหล่สำคัญ ที่จำเป็นในงานบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์สำคัญในขบวนก...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา ประจำโรงงานจันทบุรี
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทเงิน(เดือนประจำ + ค่าตำแหน่ง + เบี้ยขยัน)
14 พ.ย. 61
9 . ผู้จัดการแผนกบัญชีรับสมัครด่วน !
- ปิดงบการเงินประจำเดือนให้ทันตามกำหนดจากระบบบัญชี Dinamic AX - จัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือนให้กับผู้บริหาร เช่น รายงานการขาย, รายงานงบประมาณ - ประสานงานกับผู้สอบบัญชี (Audit) เพื่อดำเนินการตรวจ...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 พ.ย. 61
10 . ผู้จัดการ/รองผู้จัดการวางแผนการผลิต(ภาษาจีน)รับสมัครด่วน !
วางแผนและควบคุมดูแลการปฎิบัตงานของแผนกวางแผนผลิต ให้เป้นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายขององค์กร ตั้งแต่ การวางแผน การปฎิบัติ การตรวจติดตาม และการทบทวน ลักษณะงาน โดยสั...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทเงิน(เดือนประจำ + ค่าตำแหน่ง + เบี้ยขยัน)
14 พ.ย. 61
11 . เจ้าหน้าที่จัดทำเงินเดือน (Payroll B-Plus)/รองผู้จัดการแผนกบุคคลและงานธุรการรับสมัครด่วน !
1. วิเคราะห์ปัญหาและออกแบบระบบพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมกับเป้าหมายและนโยบายขององค์กรในแต่ละปี 2. ออกแบบรายละเอียดของขั้นตอนการดำเนินงานของระบบงาน HRD ที่ได้รับอนุมัติในแต่ละปี และจัดทำรายงานสรุปประจำเดื...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา ประจำโรงงานจันทบุรี
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ค่าตำแหน่ง
14 พ.ย. 61
12 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้/Accounting Payment Officerรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ รายงานภาษีซื้อ - บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการชำระหนี้จากเจ้าหนี้ให้สอดคล้องกับระเบียบ นโยบายองค์กร - จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงเหลือประจำเดือน - จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษี หัก ณ ที่จ...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 พ.ย. 61
13 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ Operation Officer/งานธุรการมาตรฐานและระบบรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบการกำหนดแผนและประสานงานในการจัดทำ ทบทวนรักษา และพัฒนาระบบการจัดการ มาตรฐาน คุณภาพ (ISO9001,ISO22000,GMP,HACCP) เพื่อให้การดำเนินการสองคล้องกับกฎหมาย ข้อกำหนดของระบบ มาตรฐาน...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา ประจำโรงงานจันทบุรี
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 พ.ย. 61
14 . ผู้จัดการแผนกผลิต (Production Section Manager)
รับมอบนโยบายและเป้าหมาย เพื่อนำไปปฏิบัติโดยการวางแผนด้านกำลังคน เครื่องจักรและกำลังการผลิตพร้อมทั้งผลักดันทีมงานให้ปฏิบัติไปสู่การบรรลุผลตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ โดยติดตามผลการดำเนินการว่ามีควา...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา ประจำโรงงานจันทบุรี
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทเงิน(เดือนประจำ + ค่าตำแหน่ง + เบี้ยขยัน)
14 พ.ย. 61
15 . Sales พนักงานขาย จันทบุรีรับสมัครด่วน !
เสนอขายสินค้าเป็นเครื่องดื่มตัวใหม่ในตลาด วางสินค้า ,ติดป้ายโฆษณา ให้กับฐานลูกค้าเก่า และหาฐานลูกค้าใหม่ตามเขตพื้นที่ ๆได้รับมอบหมาย มีเงินเดือน+คอมมิชชั่น+ Bonus มีประสบการณ์ค้าปลีกหรือคอนซูมเมอร์จะ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮืองวิจิต
3 อัตรา ด่วน!!
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท + ค่าคอม + Incentive
13 พ.ย. 61

บริษัท จันทบุรี เอส.เค. เซ็นเตอร์ จำกัด ( Yanmar ) สี่เเยกวัดไผ่ล้อม
หลายอัตรา (ที่ปรึกษาการขาย), บัญชี
เงินเดือน ตามโครตามโครงสร้างบริษัท
13 พ.ย. 61
17 . หัวหน้าแผนกแปลงยางและงานโครงการ(จ.จันทบุรี)
-บริหารจัดการสวนยางพาราตั้งแต่กระบวนการปลูก ดูแลรักษาและเก็บเกี่ยวผลผลิต -กำกับดูแลพนักงานดูแลและตรวจสอบการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด -ควบคุมและตรวจสอบการทำงานโครงการภายในสวนยางพารา -งานอื่น...

THAI RUBBER LATEX CORPORATION (THAILAND) PCL
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
12 พ.ย. 61

บริษัท จันทบุรีโกลบอลฟูดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 พ.ย. 61
19 . ที่ปรึกษาการขาย
ต้อนรับลูกค้า ติดตามลูกค้า จบการขาย ตลอดการส่งมอบรถใหม่

บริษัท ซูซูกิ มหาราชจันทบุรี จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 พ.ย. 61
20 . พนักงานขาย จังหวัดจันทบุรี เงินเดือน + คอมมิชชั่น ขั้นต่ำ16,250 บาทรับสมัครด่วน !
1. เปิดลูกค้าใหม่ 2. รักษายอดลูกค้าเดิม 3. สรุปรายงานสภาวะตลาดปัจจุบัน 4. ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท (เงินเดือน + คอมมิชชั่น 16,250 บาท)
12 พ.ย. 61
 พบ 24 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ