JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ระดับ 9
1.สอบทานแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนประจำปีและการทบทวนแผนฯ เสนอผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติ 2.สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงเสนอผู้บริหาร 3.ตรวจสอบรายงานผลการปฏิ...

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของรัฐวิสาหกิจ
19 ก.ค. 62
2 . Internal Auditor
ประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน รวบรวมวิเคราะห์และประเมินผลการตรวจสอบ เสนอแนะเพื่อการปรับปรุง ลดจุดที่มีความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางปรับปรุงแก้ไขหรือป้องกันที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นต่อบริ...

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
15 ก.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ