JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 99 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างเทคนิคเครื่องกล/ไฟฟ้า/CNC , Operate Control และพนักงานฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
ช่างเทคนิคเครื่องกล/ไฟฟ้า 1. ดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 2. ดำเนินการซ่อมบำรุงเมื่อเครื่องจักรและอุปกรณ์เสีย 3. ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา 5. มีประ...

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิตามประสบการณ์ และความสามารถ
18 ก.ค. 62
2 . ช่างไฟฟ้า
ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า

บริษัท คิทเช่นส์ ออฟ ดิ โอเชี่ยนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ก.ค. 62
3 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร
ดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงานให้พร้อมใช้งาน

บริษัท คิทเช่นส์ ออฟ ดิ โอเชี่ยนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ก.ค. 62
4 . Technician
- แก้ไข และซ่อมบำรุงรักาษาเครื่องจักรในไลน์การผลิตให้ใช้งานได้ปกติเสมอ - วิเคราะห์ปัญหาที่ทำให้เกิดงาน NG - ซ่อมบำรุงและวางแผนระบบไฟฟ้าในโรงงาน - ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในไลน์การผลิตในโรงงาน - ดูแลระ...

บริษัท ไดมอนด์ อิเลคทริค เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 ก.ค. 62
5 . ช่างซ่อมบำรุง( Maintenance )
1.ดูแลระบบซ่อมบำรุงและตรวจรักษาเครื่องจักร และอื่นๆ ของโรงงาน 2. จัดทำแผนซ่อมบำรุงประจำวัน P/M, จัดทำรายงานการซ่อมบำรุง 3.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คิว-เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
18 ก.ค. 62
6 . ช่างเทคนิค/ควบคุมระบบผสม(ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์)ประจำโรงงาน CBD
-ควบคุม ดูแลรักษาเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานในกระบวนการผลิต -เข้ากะได้ -ทำงานวันจันทร์ -เสาร์

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท
18 ก.ค. 62
7 . หัวหน้าช่างเทคนิค (ประจำโรงงาน ACM บางปะกง)
- ดูแลรับผิดชอบแก้ซ่อมแซมแก้ไข และดูแลระบบไฟฟ้าในระบบการผลิต ระบบสาธารณูปโภค ระบบน้ำ ระบบไฟ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบทำความร้อน ระบบปรับอากาศ - ร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตและการปรับปรุงกระบ...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาจากโครงสร้างค่าจ้างของบริษัทและคุณสมบัติของผู้สมัคร
18 ก.ค. 62
8 . ช่างไฟฟ้าเครื่องจักร (ประจำโรงงาน ACM บางปะกง)
- ดูแลและบำรุงรักษาการทำงานของเครื่องจักรในไลน์ผลิตกระป๋องอลูมิเนียม (ผ่านระบบ PLC) - งานแก้ไข ปรับตั้งค่าระบบไฟฟ้าเครื่องจักร

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์ของผู้สมัคร
18 ก.ค. 62
9 . ช่างประจำไลน์ผลิต ด่วน CBDรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมระบบไฟฟ้า 2. ดูและระบบเครื่องจักร 3. ทำระบบ PM/CM

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
10 . ช่างไฟฟ้า(ประจำโรงงานAPGบางปะกง)
1 ดูแลรับผิดชอบงานซ่อมบำรุงงานระบบ น้ำ ลม ก๊าซ 2 บันทึก , รายงานเครื่องจักรและการปฏิบัติการ ตามที่ได้รับมอบหมาย 3 ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน 4 บันทึกรายงานเครื่องจักรและรายงานกา...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
11 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร(ประจำโรงงานบางปะกง)
-ซ่อมบำรุงเครื่องจักร เพื่อให้เครื่องจักรดำเนินการผลิตได้ตลอดเวลา -เปลี่ยนอะไหล่เครื่องจักร ตามแผนหรือตามสถานณ์ -ซ่อมบำรุงดูแลอะไหล่และเครื่องมือให้พร้อมใช้งานอยุ่เสมอ

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
8 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
12 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง
1.วางแผน ควบคุม ตรวจสอบงานซ่อมแซม บำรุงรักษา และติดตั้งเครื่องจักรในไลน์ผลิต และงานเครื่องกลอื่นๆ ทั้งหมดในโรงงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 2.ประเมินงานซ่อม จัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วน 3.จ...

บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
13 . Maintenance Admin Officer
-prepare documentation for truck maintenance periodically and upon request -prepare spare parts inventory report -prepare part purchasing requisition -collect all document and summarize on contra...

บริษัท ทีทีเค เอเชีย ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
14 . ผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุงรถบรรทุกรับสมัครด่วน !
- ซ่อมบำรุงรถบรรทุกตาม PM - ทำงานตามแผนการซ่อมในแต่ละวัน

บริษัท ทีทีเค เอเชีย ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
18 ก.ค. 62
15 . ช่างอิเลคโทรนิค / ช่างไฟฟ้า
-ซ่อมแซมบำรุงรักษาและดูแลเครื่องจักรประจำแผนกและเครื่องจักรในไลน์การผลิต -ดูแลสถานที่ทำงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย และปลอดภัย -รับผิดชอบงานซ่อมตามแผนบำรุงรักษาที่ได้รับมอบหมายให้อยูในระบบISO -งานอ...

บริษัท โคคา ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
16 . ช่างเครื่องกล
- ตรวจสอบ ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรภายในโรงงาน - บันทึกประวัติการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักร - เรียนรู้ระบบของเครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่ๆ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
18 ก.ค. 62
17 . Technician ประจำสาขา P&G (นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ )รับสมัครด่วน !
• ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงงาน PM/CM ที่ได้รับมอบหมายประจำวัน ให้ได้ตามความต้องการอย่างมีมาตรฐานและสอดคล้องกับสัญญาบริการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับงานอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ตรงเวลาและพอใจในผลงานที่ได้...

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000
18 ก.ค. 62
18 . FM Supervisor งานอาคาร/ ซ่อมบำรุง - ประจำสาขา P&G นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์รับสมัครด่วน !
• ควบคุมและมอบหมายการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงงาน PM/CM ด้วยการใช้ทุนให้คุ้มค่ากับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพและลักษณะที่ดี ให้ได้ตามความต้องการอย่างมีมาตรฐานและสอดคล้องกับสัญญาบร...

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-22,000
18 ก.ค. 62
19 . ช่างเทคนิคงานไฟฟ้า
1. ตรวจเช็ดเครื่องมือไฟฟ้า/อุปกรณ์ต่างๆที่ส่งกลับจากงานนอกชายฝั่งทะเล (Offshore) 2. เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ตามรายการงานนอกชายฝั่งทะเล (Offshore) 3. แพ็คและส่งเครื่องมือ/อุปกรณ์สำหรับเตรียมทำงานนอ...

บริษัท อาร์เจ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 ก.ค. 62
20 . Technician Support (เครื่องใช้ไฟฟ้า) ศูนย์บางปะกง
- ตรวจสอบอาการสินค้าที่มีการแจ้งซ่อม และแก้ไขปัญหาหากเกิดการชำรุดเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ - จัดเก็บตรวจนับอะไหล่ในการซ่อม - ดูแลการจัดวางสินค้าที่แจ้งซ่อม/อุปกรณ์/อะไหล่ ให้เป็นระเบียบในโกดัง - ปฏิ...

บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน n/a
18 ก.ค. 62
 พบ 99 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ