JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 34 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยหัวหน้าผลิต/Asst.Supervisor of Production (โรงงานเม็ดพลาสติก ฉะเิชิงเทรา)
- Control raw material analysis the risky ang problem solving during production process. - Report production result to commander.

บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด / Toyo Ink (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 Position
เงินเดือน N/A
22 ก.ค. 62
2 . ช่างซ่อมบำรุง (ประจำนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ /ฉะเชิงเทรา)
- รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในบริษัทฯ - รับผิดชอบงานซ่อมสาธารณูปโภคต่างๆ ตามใบแจ้งซ่อม - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด / Toyo Ink (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
3 . พนักงานประจำเครื่องคอมพิวเตอร์
-บันทึกข้อมูลของลูกค้าลงในบัตรพลาสติก

บริษัท ศิริวัฒนาซีเคียวริติ้พริ้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์การทำงาน
22 ก.ค. 62
4 . พนักงานGraphic Design
- Duplicate งานตัวอย่างของลูกค้าเป็น - ออกแบบงานพิมพ์เป็น

บริษัท ศิริวัฒนาซีเคียวริติ้พริ้นท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
22 ก.ค. 62
5 . QC Operatorรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบคุณภาพในระหว่างผลิตฉลากโดยปฎิบัติตามระเบียบปฎิบัติมาตรฐานที่กำหนดขึ้น - รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพระหว่างการพิมพ์และจัดเก็บตัวอย่างงานที่ทำการสุ่มตรวจไว้เป็นข้อมูลสืบค้นสอบกล...

CCL Label (Thai) Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
22 ก.ค. 62
6 . พนักงานขับรถยก (คลังกระดาษ) (นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จ.ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
1. มีหน้าที่ทำการเคลื่อนย้าย จัดเก็บสินค้าอย่างเรียบร้อย เป็นระเบียบ ปลอดภัย และถูกต้องตามข้อกำหนดในการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บ 2. ทำการขนย้ายวัตถุดิบหรือสิ่งของลงจากรถที่ผู้ขายนำมาส่ง และ/หรือ ขนย้ายวั...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
22 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่พัฒนาการเรียนรู้ (นิคมอุตสาหกรรมโวลโกรว์ จ.ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
1.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมสถานที่ และจัดการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรมประจำปี 2.ดำเนินการ หรือประสานงานให้เกิดการวัดผลการเรียนรู้ , การทดสอบซ้ำ และการติดตามผลหลังก...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
22 ก.ค. 62
8 . ผู้จัดการส่วนวิศวกรรม (นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จ.ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
1.บริหารงานในส่วนวิศวกรรมและทำแผนปฏิบัติงาน 2.ดำเนินการควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้บรรลุตามแผนที่วางไว้ 3.ติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งวิเคราะห์ผลหาสาเหต...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
22 ก.ค. 62
9 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกคลังสินค้าสำเร็จรูป (นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จ.ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
- จัดการ ดูแล และติดตามให้มีการตรวจรับสินค้าได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และมีคุณภาพ พร้อมมีการบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนตามชั้นตอนที่กำหนด - จัดการดูแล ติดตาม และผลักดัน ให้มีการเคลื่อนย้าย จัดเก็บสินค้าอย่าง...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
22 ก.ค. 62
10 . วิศวกรไฟฟ้า / วิศวกรบำรุงรักษา (นิคมอุตสหกรรมเวลโกรว์ จ.ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบและรักษาคุณภาพงานซ่อมแซมเครื่องจักรทางด้านระบบไฟฟ้า และระบบควบคุมเครื่องจักร 2. ตรวจสอบและรักษาคุณภาพงานในหัวข้อการบำรุงรักษาเชิงป้องกันทางด้านระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมเครื่องจักร 3. นำข้อมูล...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
22 ก.ค. 62
11 . ผู้จัดการ / หัวหน้าแผนก QC/QA
1. รับผิดชอบการตรวจสอบขั้นตอนการผลิตและวัตถุดิบ พัฒนาคุณภาพและกระบวนการผลิต 2. ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต,เก็บตัวอย่างสิ่งพิมพ์เพื่อตรวจสอบ,ควบคุมการคัดแยก ซ่อมงานที่คืนจากลูกค้าหร...

บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จำกัด ( KIM PAI GROUP )
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
22 ก.ค. 62
12 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต / ผู้จัดการฝ่ายผลิต
•กำหนดนแผนงาน วางแผนและเป้าหมาย พร้อมตรวจสอบ •บริหารและควบคุมกระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามวิธีการผลิตสินค้าเพื่อให้สินค้าได้คุณภาพตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานของสินค้า อีกทั้งลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตให้น้...

บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จำกัด ( KIM PAI GROUP )
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ ( R&D )
• ออกแบบ วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ Packaging ใหม่ๆ • ออกแบบผลิตภัณฑ์ ตามที่ลูกค้าต้องการ • แก้ไขปัญหาที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ทำงานวันจันท...

บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จำกัด ( KIM PAI GROUP )
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามตกลง
22 ก.ค. 62
14 . QMR
1. บริหารควบคุม และอนุมัติการพัฒนาระบบเอกสารที่เสนอตอบระบบประกันคุณภาพ และปรับปรุงคุณภาพ 2. เตรียมความพร้อมของระบบคุณภาพของหน่วยงานในการรับการตรวจ 3. วางแผนการรับการตรวจฯ จากภายในและภายนอกหน่วยงาน ...

บริษัท นำวัฒนา แพ็คแอนด์พริ้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
• จัดการเอกสารต่างๆ รายงานและติดตามเอกสารต่าง ๆ • ทำเรื่องเบิกเงิน ตรวจสอบความถูกต้อง • งานติดต่อประสานงานทั้งภายนอกและภายใน • ติดต่อประสานงานการขอใบเสนอราคา จากลูกค้าต่างประเทศ

บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
20 ก.ค. 62
16 . Programmer
เขียนโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชั่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ก.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน ตลาด Packaging
1. รับผิดชอบหน้าที่ติดต่อประสานงานกับลูกค้า 2. จัดทำรายงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น สรุปรายงานการขาย และจัดทำเอกสารการขาย

บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
18 . Company secretary
1. ปฏิบัติหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหาร และประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ 2. ทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการมีการปฏิบัติที่สอดคล้อง และเป็นไปตามกฎหมาย...

บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 ก.ค. 62
19 . Customer Service Staff - Check Pointรับสมัครด่วน !
1 ) รับ order หรือ PO จากลูกค้า 2 ) เปิด PO ในระบบ Navision 3 ) Confirm order q'ty และ delivery date ให้กับลูกค้า 4 ) ตรวจเช็คราคาของสินค้าใน PO ให้ถูกต้องตรงตามใบเสนอราคาของแผนก Sale 5 ) จัดเตรีย...

CCL Label (Thai) Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ก.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ Graphic Design
- เลย์งานจากไฟล์ PDF,AI - ทำ ARTWORK ส่งลูกค้า

บริษัท ฟงซัน พริ้นติ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
 พบ 34 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ