JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 33 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ห้วหน้าแผนกบุคคล
- วางแผน กำหนดกลยุทธ์ กำกับดูแลงานด้านบุคคให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท - กำกับดูแลงานบุคคลทั้งระบบให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร - กำกับควบคุมดูแล งานเงินเดือนค่าจ้าง การบริหารค่าตอบแทนพนักงาน และงาน...

บริษัท ลิคิโทมิ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
20 ก.ค. 62
2 . วิศวกรไฟฟ้า
1.ตรวจสอบและรักษาคุณภาพงานซ่อมแซมเครื่องจักรทางด้านระบบไฟฟ้า และระบบควบคุมเครื่องจักร 2.ตรวจสอบและรักษาคุณภาพงานในหัวข้อการบำรุงรักษาเชิงป้องกันทางด้านระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมเครื่องจักร 3.นำข้อมูลจาก...

บริษัท ลิคิโทมิ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
3 . พนักงานสถิติและข้อมูล
1.เก็บรวบรวมรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 2.จัดทำสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของการผลิตเป็นรายสัปดาห์และรายเดือน เพื่อรายงานให้หัวหน้างานรับทราบ 3.เก็บรวบรวมปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการทำงาน จาก...

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
4 . หัวหน้าแผนกเตรียมพิมพ์ (Prepress+Graphic)
1.ควบคุมการบันทึกรับ-จ่ายฟิล์ม และควบคุมการจัดทำทะเบียนฟิล์ม 2. ควบคุมการเตรียมโมล์ด ทำเพลท ตัดเพลท ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการพิมพ์ 3. ดูแลการจัดเก็บสี และการผสมสี สำหรับการเตรียมพิมพ์ให้เป็นไปตามมา...

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
5 . ช่างซ่อมบำรุง (ไฟฟ้า)
1.ร่วมกับแผนกงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนและปรับปรุงแผนงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันเครื่องจักร เครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า น้ำประปา สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือและอาคารสถานที่ทุกประเภทยกเว้นเครื่องหลอด ทั...

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
6 . วิศวกรไฟฟ้า รับสมัครด่วน !
1.ทำแผนซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าประจำวัน ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน เพื่อให้การซ่อมเป็นลักษณะการซ่อมเชิงป้องกัน 2.ให้ข้อมูลประกอบการจัดหาอุปกรณ์อะไหล่ไฟฟ้า ในกรณีที่จำเป็นต้องสั่งซื้อ 3.ซ่อม – สร้าง ระบบไ...

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
7 . หัวหน้าแผนกสิ่งพิมพ์รับสมัครด่วน !
1. นำแผนงานการผลิตวัตถุดิบที่ได้รับมาจัดทำภาระงาน โดยกำหนดเป้าหมายการผลิต ระยะเวลาภาพงานที่ต้องการ วัตถุดิบอุปกรณ์ที่ต้องใช้ให้ครบถ้วนถูกต้อง 2. มอบหมายสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติงา...

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
8 . ผู้ช่วย QMRรับสมัครด่วน !
1. วางแผนการขอ/ต่ออายุการรับรองระบบ 2. ทบทวนนโยบายคุณภาพ กระบวนการและขั้นตอนการบริหารงานที่เกี่ยวข้อง 3. วางแผนการตรวจติดตามภายในและจัดทำตาราง การตรวจ จัดทีมตรวจติตาม 4. ควบคุมและรวบรวมสรุปผลกา...

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
9 . ผู้จัดการแผนก/ฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
1. ร่วมกับผู้จัดการโรงงานในการจัดทำแผนงานและแผนงบประมาณ 1-2 ปี เกี่ยวกับงานด้านสนับสนุน การผลิต และกระบวนการลดของเสียจากการผลิต ให้สามารถสนองตอบกับนโยบายของบริษัทฯ 2. ร่วมกับผู้จัดการโรงงานในการจัด...

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
10 . Sales (ฉะเชิงเทรา/ปราจีนบุรี)
1. หาลูกค้ารายใหม่ 2. รักษาฐานลูกค้าเก่า 3. นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้ลูกค้า อธิบายให้คำแนะนำ 4. ติดต่อลูกค้าผ่านช่องทาง Email/Line/โทรศัพท์ ประสานงานขาย 5. จัดทำรายงานการขาย สรุปผลการดำเนินงานแล...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์พันธ์ เทรดดิ้ง
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
11 . ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ (QMR)
1.บริหารงานภายใต้ข้อกำหนดมาตรฐานสากล ข้อกำหนดลูกค้า ข้อกำหนดกฎหมาย และนโยบายต่างๆ 2.ทบทวนนโยบายคุณภาพ กระบวนการ ขั้นตอนการบริหารงานที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาอนุมัติเอกสารในระบบคุณภาพ 3.พัฒนาระบบบริหาร...

บริษัท คอมบีแพ็ค จำกัด
1 อัตรา
19 ก.ค. 62
12 . Production Operatorรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมผลผลิตในกระบวนการพิมพ์ให้ได้ตามเป้าหมาย (Yield Performance rate) 2.ควบคุมอัตราผลผลิตเสียในกระบวนการพิมพ์ให้ได้ตามเป้าหมาย (Scrap Rate) 3.ควบคุมเวลาที่ใช้ในการติดตั้ง Tooling เครื่องจักรให้ตร...

บริษัท คอมบีแพ็ค จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
19 ก.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
1. ดูแลความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบริษัทฯ 2. ดูแลแม่บ้าน,พ่อบ้าน,รปภ. 3. ประชาสัมพันธ์ 4. Messeger 6. งานเอกสารสำคัญของบริษัทฯ 7. ต้อนรับลูกค้า

บริษัท คอมบีแพ็ค จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ก.ค. 62
14 . ผู้จัดการฝ่ายIT
1.บริหารจัดงานด้านระะบIT ทั้งองค์กร ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 2.วางแผนกลยุทธ์ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงรุกให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร 3.วางแผน พัฒนา แก้ไข และปรับปรุงระบบ เช่น Websi...

บริษัท เอกา แพค จำกัด
1 อัตรา
19 ก.ค. 62
15 . Marketing and Business Development
1. วิเคราะห์การตลาด 2. ขาย หาตลาด หาลูกค้าใหม่ (และส่งต่องานให้ sales) 3. ขายออนไลน์

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
16 . ช่างพิมพ์ (Flexo)/ช่างเทคนิค 2 กะ หลายอัตรา (บางปะกง)
1. ควบคุม ดูแลเครื่องพิมพ์ระบบ Flexo และปรับตั้งค่าเครื่องให้สามารถผลิตได้ตามแบบ 2. ดูแลสภาพของเครื่องจักรให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ลดของเสียจากกระบวนการผลิต 4. ซ่อมเครื่องจักรเบื้องต...

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 ก.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่สารสนเทศ IT Support
Support user เมื่อเกิดปัญหาด้านเทคนิค ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงประจำสำนักงานให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ตรวจสอบอุปกรณ์ Network ประจำเดือนพร้อมใช้งาน

บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
18 . พนักงานขาย (ฉะเชิงเทรา)
- นำเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าได้ ดูแลลูกค้าเก่า หาลูกค้าใหม่ - ให้คำปรึกษาและการบริการหลังการขายแก่ลูกค้า - จัดทำรายงานการขายให้ทางภาคทราบ - สรุปรายงานการตลาด คู่แข่งในพื้นที่ - งานอื่นๆตามที่ได้...

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 ก.ค. 62

บริษัท เอกา แพค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน Attractive salary will commensurate with related skills & work experience
18 ก.ค. 62
20 . Developer (Internal Enterprise Applications)รับสมัครด่วน !
Tasks ● Develop internal enterprise applications -Resources management -Workflow management -Custom patches in existing applications ● Develop tools to aid analysing internal data -Collecting da...

TPN FlexPak Co.,Ltd. / TPN Food Pakaging Co.,Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
 พบ 33 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ