JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 57 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . รอง/หัวหน้าแผนก QC (จุลชีววิทยา) รับสมัครด่วน !
- ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าและวัตถุดิบด้านจุลชีววิทยา - ตรวจวิเคราะห์หาเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ - ดูแลเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
22 ก.ค. 62
2 . รองหัวหน้าแผนกผสม
1. ควบคุมการผสม และตรวจสอบการผสมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ 2. ควบคุมการดำเนินการผสมให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อการผลิต 3. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับกา...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ก.ค. 62
3 . Production Manager
-Manpower Management to Target -Auto part Control and Supervise to Target -KPI Management to archievement -Production Strategy Plan to target

บริษัท จีพี มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน Under Structure
22 ก.ค. 62
4 . QC Section ManagerUrgently Required !
- Quality Management - Control to QC system follow Quality system

บริษัท จีพี มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
22 ก.ค. 62
5 . ผู้ช่วยหัวหน้าผลิต/Asst.Supervisor of Production (โรงงานเม็ดพลาสติก ฉะเิชิงเทรา)
- Control raw material analysis the risky ang problem solving during production process. - Report production result to commander.

บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด / Toyo Ink (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 Position
เงินเดือน N/A
22 ก.ค. 62

บริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จำกัด
22 ก.ค. 62
7 . QA Supervisor
รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้ลูกค้า รับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อนำมาแก้ไขและป้องกันปัญหา รับผิดชอบงานด้านวิเคราะห์ระบบการวัด รับผิดชอบตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบ

บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
8 . Assistant QA Manager
1. ควบคุมและติดตามกระบวนการตรวจสอบรับเข้าวัตถุดิบทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 2. ควบคุมและติดตามกระบวนการตรวจสอบระหว่างผลิต 3. ควบคุมและติดตามกระบวนการการตรวจสอบสินค้าสำเร็จรูปประเภทปราศจากเชื้อและไ...

บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง + เงินผลตอบแทนอื่น
22 ก.ค. 62
9 . QC Group Leader
1. ดูแลควบคุมระบบการตรวจสอบคุณภาพ และการรับประกันคุณภาพ 2. ควบคุมคุณภาพภายในบริษัท ตั้งแต่กระบวนการตรวรรับวัตถุดิบ จนถึงตรวจคุณภาพสินค้าก่อนส่งมอบ 3. ควบคุมและวางแผนการทวนสอบเครื่องมือวัด 4. ติดต่อ...

บริษัท อิวาอิแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 Position
เงินเดือน 20,000 - 25,000
22 ก.ค. 62
10 . Production Supervisor (Plastics Injection)Urgently Required !
- Manage and control production line in process with an efficiency of Planning. - Control raw material for line processing. - Coordinate with factory team. - Production training and OJT. - Manage...

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน + ประสบการณ์
22 ก.ค. 62
11 . หัวหน้าแผนก
ดูแลการปฎิบัติงานของเคร่ืองจักรให้เป็นปกติและมีประสิทธิภาพ ดูแลการปฎิงานของพนักงานแผนกผลิตให้เป็นไปตสมวิธีการปฎิบัติงานของแต่ระบบ จัดพื้นที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาด ทำตามคำสั่งของผู้บังคับบั...

บริษัท เลนโซ่ ไวนิล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
12 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
- รับผิดชอบในการกำหนดตารางการผลิต จัดเตรียมวัตถุดิบ เครื่องจักร กำลังคนและควบคุมกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนงาน

บริษัท เลนโซ่ ไวนิล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
13 . หัวหน้าฝ่ายผลิต (Production Supervisor )
1.ควบคุมดูแลความเรียบร้อยของการบรรจุสินค้า 2.ควบคุมดูแลการเตรียมสติ๊กเกอร์และบรรจุภัณฑ์ 3.วางแผนจัดการด้านกำลังคนให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการผลิต 4.ดูแลการแช่แข็งสินค้าโดยเครื่อง Spira...

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
14 . Production Supervisor
Production Supervisor -ปฏิวางแผนการผลิต ปฏิบัติการควบคุมรวบรวมจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพของแผนกผลิตและวิเคราะห์แก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็น ไปตามข้อกำหนดตามระบบคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม เพื่อสนองความต้องก...

Thai Radiator Manufacturing Co., Ltd.
3 อัตรา
22 ก.ค. 62
15 . หัวหน้าฝ่ายผลิต/Line Leader/Process Leader (ประจำอ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
- รับแผนผลิต ควบคุมและตรวจเช็คเครื่องจักร อัตรากำลังคน และกระบวนการผลิต - ควบคุมและตรวจสอบแบบก่อสร้าง ให้เป็นไปตาม Spec และมาตรฐาน - ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของพนักงานผลิตให้ทำงานได้ตรงตามแผน - พั...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
16 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต (ประจำอ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
1.จัดการและบริหารงานสายงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตทั้งหมด 2.ดูแลควบคุมแผนงานให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนด 3.บริหารควบคุมงานคุณภาพสินค้า และบริการ ทั้งภายนอกและภายในให้มีคุณภาพมาตรฐาน 4.เพิ่มประสิทธิภ...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
17 . Production Supervisor
• ควบคุมการผลิตโดยการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งในเชิงคุณภาพ-ปริมาณ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ • ควบคุม ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาและ...

บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
18 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต ( Production Manager )
• ควบคุมการผลิตโดยการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งในเชิงคุณภาพ-ปริมาณ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ • ควบคุม ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาและ...

บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
19 . QC Supervisor
สถานที่ทำงาน นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์ว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา วันและเวลาทำงาน จันทร์-ศุกร์ 08.00 - 16.30น. รายละเอียดงาน - ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน และ เพิ่มประสิทธิภาพการตจรวจดักจับปัญ...

IDEABOY Recruitment Co.,Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 24,000 - 25,000 บาท
22 ก.ค. 62
20 . ผู้จัดการ / หัวหน้าแผนก QC/QA
1. รับผิดชอบการตรวจสอบขั้นตอนการผลิตและวัตถุดิบ พัฒนาคุณภาพและกระบวนการผลิต 2. ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต,เก็บตัวอย่างสิ่งพิมพ์เพื่อตรวจสอบ,ควบคุมการคัดแยก ซ่อมงานที่คืนจากลูกค้าหร...

บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จำกัด ( KIM PAI GROUP )
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
22 ก.ค. 62
 พบ 57 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ