JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 139 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าฝ่ายผลิต/Line Leader/Process Leader (ประจำอ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
- รับแผนผลิต ควบคุมและตรวจเช็คเครื่องจักร อัตรากำลังคน และกระบวนการผลิต - ควบคุมและตรวจสอบแบบก่อสร้าง ให้เป็นไปตาม Spec และมาตรฐาน - ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของพนักงานผลิตให้ทำงานได้ตรงตามแผน - พั...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
2 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต (ประจำอ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
1.จัดการและบริหารงานสายงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตทั้งหมด 2.ดูแลควบคุมแผนงานให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนด 3.บริหารควบคุมงานคุณภาพสินค้า และบริการ ทั้งภายนอกและภายในให้มีคุณภาพมาตรฐาน 4.เพิ่มประสิทธิภ...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
3 . หัวหน้าแผนกสิ่งพิมพ์รับสมัครด่วน !
1. นำแผนงานการผลิตวัตถุดิบที่ได้รับมาจัดทำภาระงาน โดยกำหนดเป้าหมายการผลิต ระยะเวลาภาพงานที่ต้องการ วัตถุดิบอุปกรณ์ที่ต้องใช้ให้ครบถ้วนถูกต้อง 2. มอบหมายสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติงา...

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
4 . Production Supervisor
• ควบคุมการผลิตโดยการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งในเชิงคุณภาพ-ปริมาณ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ • ควบคุม ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาและ...

บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
5 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต ( Production Manager )
• ควบคุมการผลิตโดยการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งในเชิงคุณภาพ-ปริมาณ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ • ควบคุม ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาและ...

บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
6 . ผู้จัดการแผนก/ฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
1. ร่วมกับผู้จัดการโรงงานในการจัดทำแผนงานและแผนงบประมาณ 1-2 ปี เกี่ยวกับงานด้านสนับสนุน การผลิต และกระบวนการลดของเสียจากการผลิต ให้สามารถสนองตอบกับนโยบายของบริษัทฯ 2. ร่วมกับผู้จัดการโรงงานในการจัด...

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
7 . พนักงานประจำเครื่องคอมพิวเตอร์
-บันทึกข้อมูลของลูกค้าลงในบัตรพลาสติก

บริษัท ศิริวัฒนาซีเคียวริติ้พริ้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์การทำงาน
23 ก.ค. 62
8 . ผู้จัดการ / หัวหน้าแผนก QC/QA
1. รับผิดชอบการตรวจสอบขั้นตอนการผลิตและวัตถุดิบ พัฒนาคุณภาพและกระบวนการผลิต 2. ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต,เก็บตัวอย่างสิ่งพิมพ์เพื่อตรวจสอบ,ควบคุมการคัดแยก ซ่อมงานที่คืนจากลูกค้าหร...

บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จำกัด ( KIM PAI GROUP )
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
23 ก.ค. 62
9 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต / ผู้จัดการฝ่ายผลิต
•กำหนดนแผนงาน วางแผนและเป้าหมาย พร้อมตรวจสอบ •บริหารและควบคุมกระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามวิธีการผลิตสินค้าเพื่อให้สินค้าได้คุณภาพตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานของสินค้า อีกทั้งลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตให้น้...

บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จำกัด ( KIM PAI GROUP )
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
10 . QC Engineer
1.Planning Measurement incoming, Inprocess, before and after Delivery parts. 2.Handled about Non-Conformity parts 3.Isued NCR for Internal and External and Follow up to Closed the Problem 4.Summar...

YMC Translation Center Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-28,000
23 ก.ค. 62
11 . Supervisor
- ดูแลควบคุมงานติดตั้งอุปกรณ์เสริมรถยนต์ - วางแผนงานและปรับปรุงงาน

Vuteq Asia Co., Ltd.
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
12 . QCรับสมัครด่วน !
การควบคุมคุณภาพงานในไลน์ผลิต ก่อน ส่งงานลูกค้า ตรวจหา ของเสีย จาก ผลิตภัณฑ์ ปฏิบัติงานตามคู่มือระบบคุณภาพ ตรวจสอบขั้นตอนของการควบคุมการบันทึกคุณภาพให้ครบถ้วน ชัดเจน ตรวจสอบการควบคุมเอกสาร และข้อม...

บริษัท ดี โอ อี พรีซิชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000
22 ก.ค. 62
13 . QA/QCรับสมัครด่วน !
1. รับประกันคุณภาพ 2. ทำเอกสาร OUT GOING, COC ของ DELTA5, 6 3. ควบคุมอุปกรณ์การวัดภายในบริษัท 4. ควบคุมเอกสาร ISO 9001(DC.) 5. จัดทำ LIMTI SAMPLE 6. จัดทำเอกสาร ISO 13485 7. ควบคุมเอกส...

Winbest Industrial (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
14 . รองหัวหน้าแผนกผลิต (โรงงานบางปะกง CBD)
1.วางแผนการผลิตตามแผนที่ได้รับ 2.ควบคุมอัตรากำลังการผลิตและอัตรากำลังคน 3.ตรวจสอบและควบคุมวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 4.ร่วมวิเคราะห์และวางแผนแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
22 ก.ค. 62
15 . รอง/หัวหน้าแผนก QC (จุลชีววิทยา) รับสมัครด่วน !
- ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าและวัตถุดิบด้านจุลชีววิทยา - ตรวจวิเคราะห์หาเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ - ดูแลเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
22 ก.ค. 62
16 . พนักงานตรวจสอบ (QC) ประจำโรงงาน CBDรับสมัครด่วน !
1.ตรวจคุณภาพสินค้าในไลน์ผลิต 2.ตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ 3.ตรวจความสะอาดในการ CIP ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ (เข้ากะ 07.00 - 19.00น. และ 19.00 - 07.00 น.)

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 9,300 - 9,800 บาท
22 ก.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ Inspector (โรงงานAPG)
- ตรวจสอบเครื่อง Inspector Machine ด้วยขวดต้นแบบที่ได้รับขึ้นทะเบียน - ควบคุมดูแลขวดต้นแบบ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - ซ่อมแซ่มและดูแลเครื่องInspector Machine

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ก.ค. 62
18 . พนักงานบรรจุ
-จัดเตรียม เช่นถาดกระดาษ,ถุงชริงค์,เทปกาว -ควบคุมเครื่องบรรจุเมื่อพบเครื่องมีปัญหาประสานงานกับช่างCold End -ทำหน้าที่คุมถุงชริงค์ -ขนย้ายสินค้าจากไลน์เข้าสู่คลังสินค้า -และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
19 . พนักงานควบคุมการผลิต (ประจำโรงงาน ACM บางปะกง)
- ควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการผลิตกระป๋องอลูมิเนียม - ดูแลตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง ทำความสะอาด เครื่องจักร

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและคุณสมบัติของผู้สมัคร
22 ก.ค. 62
20 . Shift Leader (ประจำโรงงาน ACM บางปะกง)
- ควบคุมการทำงานของพนักงานผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายและภายหลักความปลอดภัย - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตในขอบเขตอำนาจที่รับผิดชอบ - จัดทำข้อมูลรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมา...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์ของผู้สมัคร
22 ก.ค. 62
 พบ 139 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ