JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ระดับ 9
1.สอบทานแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนประจำปีและการทบทวนแผนฯ เสนอผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติ 2.สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงเสนอผู้บริหาร 3.ตรวจสอบรายงานผลการปฏิ...

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของรัฐวิสาหกิจ
12 ก.ค. 62
2 . หัวหน้าแผนกบัญชีและงบประมาณ ระดับ 7
1. ดูแลการจัดทำงบประมาณรายปีและรายไตรมาส เพื่อนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. มีความสามารถในการจัดทำงบการเงิน เพื่อการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรายไตรมาสและรายปี 3. มีความสามารถในการตรวจสอบรายละเอียดประกอบ...

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
1 อัตรา
เงินเดือน เป็นไปตามอัตราโครงสร้างเงินเดือนของรัฐวิสาหกิจ
12 ก.ค. 62
3 . หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม ระดับ 7
1. ควบคุมดูแลมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม 2. รายงานสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง 3. จัดทำแผนระบบ ISO 14001 ประจำปี พร้อมทั้งการกำกับดูแล ติดตามตรวจสอบกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนการจัดทำระบบ ISO 1...

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
1 อัตรา
เงินเดือน เป็นไปตามอัตราโครงสร้างเงินเดือนของรัฐวิสาหกิจ
12 ก.ค. 62
4 . หัวหน้าแผนกการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ระดับ 7
1. ควบคุมดูแลวางแผนการจำหน่ายแอลกอฮอล์ 2. วางแผนติดตามลูกค้ารายเก่าเพื่อรักษาฐานลูกค้า 3. แสวงหาลูกค้ารายใหม่ จากฐานลูกค้าปัจจุบัน ลูกค้าเก่า การมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคม และพันธมิตรในธุรกิจลักษณะเด...

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
1 อัตรา
เงินเดือน เป็นไปตามอัตราโครงสร้างเงินเดือนของรัฐวิสาหกิจ
12 ก.ค. 62
5 . หัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย ระดับ 8
1.ให้นโยบาย และทิศทางในการวางแผนงานของหน่วยงานภายใต้บังคับบัญชา 2.กำกับ ดูแลสั่งการ มอบหมายติดตาม เร่งรัด และสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดสามารถดำเนินงาน ตามแผนและนโยบายขององค์กร และปฏิบัติงานได้อย่างม...

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
1 อัตรา
เงินเดือน เป็นไปตามอัตราโครงสร้างเงินเดือนของรัฐวิสาหกิจ
12 ก.ค. 62
6 . หัวหน้าแผนกบรรจุและผลิตภัณฑ์ ระดับ 7
1. ควบคุม ดูแลรักษาปริมาณน้ำสุราและเเอลกอฮอล์ที่รับจากแผนกกลั่น และส่งบรรจุไม่ให้เกิดการสูญเสีย 2. ควบคุม ดูแลการรับส่งและเก็บรักษาสุราและแอลกอฮอล์ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมและปลอดภัย 3. ควบคุมการปรุงเ...

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
1 อัตรา
เงินเดือน เป็นไปตามอัตราโครงสร้างเงินเดือนของรัฐวิสาหกิจ
12 ก.ค. 62
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ