JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เลขานุการกรรมการผู้จัดการ
1.จัดทำตารางการนัดหมาย ติดต่อประสานงานต่าง ๆ ให้กรรมการผู้จัดการ 2.จัดทำรายงานการประชุม, Presentation ตามที่กรรมการผู้จัดการมอบหมาย 3.พิมพ์จดหมายโต้ตอบทาง E-Mail 4.ดูแลจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ของกรรมกา...

บริษัท ศรีเทพไทยพัฒนา จำกัด
1 ตำแหน่ง
15 ก.ค. 62
2 . เลขาผู้บริหารรับสมัครด่วน !
1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศ 2. ตรวจสอบและคัดกรองเอกสารเสนอเซ็นต์ให้มีความเรียบร้อยก่อนเสนออนุมัติ 2. จัดตารางงานให้กับผู้บริหาร 3. ตรวจสอบเอกสารต่างๆและรายงานให้ผู้บริหารทราบ 4. ตรวจสอบร...

กลุ่มบริษัทสวนกิตติ
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
15 ก.ค. 62
3 . Company secretary
1. ปฏิบัติหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหาร และประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ 2. ทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการมีการปฏิบัติที่สอดคล้อง และเป็นไปตามกฎหมาย...

บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
13 ก.ค. 62
4 . เลขานุการผู้บริหาร (Secretary to VP) คลังสินค้าสุวินทวงศ์ ซอยตลาดปองพลฉะเชิงเทรา
บริหารตารางนัดหมายของผู้บริหาร ติดต่อประสานงานกับบุคคลทั้งภายนอกและภายในองค์กร สืบค้น/รวบรวมข้อมูลให้กับผู้บริหาร เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และการนำเสนอ จัดการงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารให้สำเร็...

บริษัท เซ็นทรัล กรุ๊ป และธุรกิจในเครือ
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท
12 ก.ค. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ