JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 715 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . โฟร์แมนบริหารคลังสินค้า / Foreman
1.กำหนดเป้าหมายการทำงานให้ทีมงานสามารถบรรลุเป้าหมายที่ส่วนงานกำหนดไว้ 2.พัฒนาวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับสภาพการทำงานให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 3.จัดสรรกำลังคนให้มีประสิทธิภาพและมีคว...

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
25 พ.ค. 62
2 . วิศวกรประกันคุณภาพ QA Engineerรับสมัครด่วน !
ลักษณะงาน 1.การกำหนดค่า Parameter ในกระบวนการผลิตที่ต้องควบคุมอย่างเหมาะสม 2.ทำหน้าที่ทวนสอบ/ยืนยันคุณภาพของชิ้นงาน/Process Parameter ของงานในระหว่างการผลิต 3.บริหารทีมและสามารถคิดพัฒนาทีมให้สอดคล้...

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน + ประสบการณ์
25 พ.ค. 62
3 . Senior Maintenance Supervisor / หน.แผนกซ่อมบำรุง
ลักษณะงาน 1.ควบคุม/ดูแลการซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า,ระบบแอร์,ปั็มน้ำ และอื่นๆ 2.Cooling Tower Plantน้ำประปา/น้ำเสีย 3.บริหารและแก้ไขปัญหาเครื่องจักร พร้อมทั้งประสานงานกับหน๋วยงานภายในและภายนอก 4....

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน + ประสบการณ์
25 พ.ค. 62
4 . ผู้ช่วยธุรการงานด้านความปลอดภัย ประจำ -ฉะเชิงเทรา(บ้านโพธิ์) รับสมัครด่วน !
-จัดทำรายงาน Safety -จัดทำรายงาน จปว. -จัดทำรายงาน ประจำสัปดาห์และสรุปประจำเดือน -จัดทำรายงานส่งกรมสวัสดิ์การคุ้มครองแรงงาน -รับผิดชอบงานด้านเอกสาร จป. -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
25 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่สโตร์ ประจำโครงการก่อสร้าง จ.ฉะเชิงเทรารับสมัครด่วน !
- ดูแล และควบคุมวัสดุ-อุปกรณ์ เรื่องการเบิกจ่าย อุปกรณ์ อะไหล่ เครื่องจักร หนัก-เบา ประจำไซต์งาน - ดูแลและจัดทำ Stock card - จัดทำใบขอซื้่อ (PR) และ จัดทำเอกสารต่างๆของหน่วยงานตามระบบ - ประสานงา...

บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
25 พ.ค. 62
6 . ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบเครื่องจักรในส่วนเครื่องจักรหนักและเบา ทั้งหมดในโครงการทั้งในปัจจุบัน และที่จะมีในอนาคต - รับผิดชอบการซ่อมเครื่องจักรในส่วนงานทั้งโครงการ - ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ - บริหาร,ควบคุมการใช้เ...

บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
25 พ.ค. 62
7 . โฟร์แมนก่อสร้าง (Foreman)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานก่อสร้าง, บูรณะซ่อมแซม, และ ซ่อมสร้างถนน - มีประสบการณ์ในงานดิน ทำถนน - ให้ระดับและวางแนว - ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานราชการ - ควบคุมการใช้วัสดุ - ตรวจสอบและติดตามการทำงาน...

บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
25 พ.ค. 62
8 . หัวหน้าแผนกเตรียมพิมพ์ (Prepress+Graphic)
1.ควบคุมการบันทึกรับ-จ่ายฟิล์ม และควบคุมการจัดทำทะเบียนฟิล์ม 2. ควบคุมการเตรียมโมล์ด ทำเพลท ตัดเพลท ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการพิมพ์ 3. ดูแลการจัดเก็บสี และการผสมสี สำหรับการเตรียมพิมพ์ให้เป็นไปตามมา...

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
9 . วิศวกรไฟฟ้า(อิเล็คทรอนิกส์) รับสมัครด่วน !
1.ทำแผนซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าประจำวัน ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน เพื่อให้การซ่อมเป็นลักษณะการซ่อมเชิงป้องกัน 2.ให้ข้อมูลประกอบการจัดหาอุปกรณ์อะไหล่ไฟฟ้า ในกรณีที่จำเป็นต้องสั่งซื้อ 3.ซ่อม – สร้าง ระบบไ...

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
10 . หัวหน้าแผนกสิ่งพิมพ์รับสมัครด่วน !
1. นำแผนงานการผลิตวัตถุดิบที่ได้รับมาจัดทำภาระงาน โดยกำหนดเป้าหมายการผลิต ระยะเวลาภาพงานที่ต้องการ วัตถุดิบอุปกรณ์ที่ต้องใช้ให้ครบถ้วนถูกต้อง 2. มอบหมายสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติงา...

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
11 . ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมและซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมและบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงและงานโครงสร้างของโรงงานทั้งหมด 2. พัฒนาและปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง 3. จัดทำและควบคุมงาน PM เครื่องจักรต่างๆในโรงงาน 4. งานร...

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 พ.ค. 62
12 . พนักงานบุคคล
1.ควบคุมดูแลการแจกจ่ายชุดยูนิฟอร์มและอุปกรณ์เครื่องมือ-เครื่องใช้ต่างๆ 2.ควบคุมดูแลประสานงานร้านค้า และ ร้านขายของซุปเปอร์ โดยการจัดเตรียม จัดจำหน่าย การทำบัญชีรายรับ รายจ่ายจาการขาย 3.ควบคุมดูการท...

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 พ.ค. 62
13 . Process Engineer รับสมัครด่วน !
1. จัดทำแผนการบรู๊ฟงานร่วมกับส่วนที่เกี่ยวข้อง 2. ศึกษา และวิเคราะห์ ผลกระทบของปัญหาที่เกิดจากการปรู๊ฟงาน และ กำหนดแนวทางแก้ไข ป้องกัน 3. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการผลิต กำหนดแ...

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 พ.ค. 62
14 . ผู้จัดการแผนก/ฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
1. ร่วมกับผู้จัดการโรงงานในการจัดทำแผนงานและแผนงบประมาณ 1-2 ปี เกี่ยวกับงานด้านสนับสนุน การผลิต และกระบวนการลดของเสียจากการผลิต ให้สามารถสนองตอบกับนโยบายของบริษัทฯ 2. ร่วมกับผู้จัดการโรงงานในการจัด...

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
15 . พนักงานจัดซื้อ รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบเอกสารใบขอซื้อ ก่อนทำใบสั่งซื้อเสนอขออนุมัติ 2. รวบรวมใบกำกับภาษี/ใบส่งของพร้อมใบสั่งซื้อ เพื่อส่งต่อให้ฝ่ายบัญชี 3. จัดเก็บเอกสารใบขอซื้อแยกตามหมวดหมู่ ทำรายงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก...

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 พ.ค. 62
16 . พนักงานวางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
ตำแหน่ง พนักงานวางแผนการผลิต 1 อัตรา 1.รับแผนเรียกสินค้าของลูกค้า จากพนักงานวางแผนการผลิต เพื่อทำแผนการจัดส่งประจำวัน 2.เช็คสินค้ากับคลังสินค้าสำเร็จรูป เปรียบเทียบกับแผนส่งมอบสินค้าว่ามีพร้อมส่งหร...

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 พ.ค. 62
17 . ช่างกลโรงงาน
1.ดูแลรักษา,บันทึก,ตรววสอบ เครื่องจักรภายในโรงงาน 2.งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร รักษาอุปกรณ์ชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆให้คงสภาพใช้งานได้ 3.รับคำสั่ง ตรวจใบงานตามที่ได้รับมอบหมาย 4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อินทัช อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และตามโครงสร้างขององค์กร
25 พ.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- จัดหาและติดต่อ Supplier เพื่อเปรีบยเทียบราคา และต่อรองราคาตามนโยบายของบริษัทฯ - เปืด Purchase Order (PO)ตามใบขอซื้อ/ใบเสนอราคา/ติดตามสินค้า เพื่อให้ถูกต้องตามกระบวนการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้...

บริษัท อินทัช อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และตามโครงสร้างขององค์กร
25 พ.ค. 62
19 . พนักงานทดสอบคุณภาพ (Baking test )
- ทำหน้าที่ทดสอบผลิตภัณฑ์แป้งขนมปัง ตามการใช้งานผลิตภัณฑ์ (Application ) - บันทึกผลการตรวจสอบ และรายงานผลเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุง - ประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อการแก้ไขกระบวนการผลิตเมื่อพบปัญหา

บริษัท อินทัช อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และตามโครงสร้างขององค์กร
25 พ.ค. 62
20 . พนักงานขับรถส่งสินค้า
ขับรถส่งสินค้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

บริษัท นิปปอน คอนโป (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
3 อัตรา
25 พ.ค. 62
 พบ 715 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ