JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 63 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน
- กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติงานของฝ่ายการเงิน - ควมคุมการทำงานทั้งหมดในฝ่ายการเงิน จัดทำงบประมาณรายจ่ายต่างๆ และจัดสรร งบประมาณให้ฝ่ายต่างๆ - ตรวจเช็คบัญชียอดรับ-จ่ายของบริษัทฯ - ค...

บริษัท เฮลธ์ ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000 หรือ N/A
25 มิ.ย. 62
22 . Sr. Accounting Manager 100 - 120K Chonburi รับสมัครด่วน !
• ควบคุมและบริหารการปฎิบัติงานด้านบัญชี การเงินและต้นทุน ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท • ดูแล ติดตาม การดำเนินงานด้านบัญชี ภาษีและการเงินให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี ข้อปฏิบัติทางภาษีอาก...

Manpower Thailand - Eastern Seaboard Branch
2 อัตรา
เงินเดือน 100,000 - 120,000
25 มิ.ย. 62
23 . หัวหน้าแผนกบัญชีสต๊อค (ปฏิบัติงานที่ จ.ชลบุรี)
- ติดตามและตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับระบบสต๊อคประจำวันและประจำเดือน - วางแผนการตรวจนับสต๊อคประจำเดือน - จัดทำรายงานยอดสูญเสียวัตถุดิบเวชภัณฑ์

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
24 . หัวหน้าบัญชีต้นทุน
-บริหารจัดการเรื่องระบบบัญชีต้นทุนโรงงาน -บริหารจัดการวิธีการปันส่วนต้นทุนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ -วิเคราะห์ต้นทุนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ -ควบคุมสต๊อกสินค้าในระบบบัญชี

Honda Lock Thai Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
25 . Assistant Accounting Manager ประจำออฟฟิศชลบุรี
*รายละเอียดงาน* - ทำบัญชีรายเดือนของบริษัท - จัดทำรายงานธุรกรรมทั้งหมด - ตรวจสอบเอกสารการเงิน - วางแผนและบริหารงบประมาณ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก *วันเวลาทำงาน* ทำงานวันจันทร์ - ศุกร...

SANPONET Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 40,000 - 50,000 Bath
25 มิ.ย. 62
26 . ผู้จัดการแผนกบัญชีอาวุโส รับสมัครด่วน !
• ควบคุมและบริหารการปฎิบัติงานด้านบัญชี การเงินและต้นทุน ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท • ดูแล ติดตาม การดำเนินงานด้านบัญชี ภาษีและการเงินให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี ข้อปฏิบัติทางภาษีอาก...

Burapa Prosper Co., Ltd.
1 อัตรา
25 มิ.ย. 62
27 . ผุ้จัดการบัญชี/ต้นทุนรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบการปิดบัญชีบริษัทฯ ประจำเดือนให้ถูกต้อง 2. ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำต้นทุนของบริษัทฯ งบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีประจำเดือน 3. ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้องและ...

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
28 . บัญชีปิดงบการเงิน
1.จัดทำรายงาน Bank Transaction ,Cash flow,Cash Balance 2.Reconcile G-L& Bank 3.จัดทำและตรวจสอบการรับ-จ่าย รายอาทิตย์และรายเดือนพร้อมสรุปรายละเอียดส่งผู้บังคับบัญชา 4.จัดทำและบันทึกสินค้าคงเหลือพร้อ...

บริษัท ที.อาร์.วาย.เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
29 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการบันทึกบัญชีตั้งหนี้(AP) จำนวนเงิน เอกสารประกอบ 2.ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญจ่าย การบันทึกบัญชี การจัดทำเช็คจ่าย การหักภาษี ณ ที่จ่าย 3.ตรวจนับวงเงินสดย่อย ของผู้ถือ...

บริษัท เอ็ม พี เจ โลจิสติกส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
30 . Accounting Manager (49960)
- Closing and analysis Financial Statement and all process related. - Consolidation Financial statement follow to IFRS and all process related. - Due date controlling, Decision making, Kaizen and Ac...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 50,000 - 70,000
25 มิ.ย. 62
31 . นักบัญชี (บริษัทในเครือ)
1. ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี เพื่อส่งให้ผู้บังคับบัญชาทำการปิดงบการเงิน 2. ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการจัดทำงบการเงิน เช่น งบต้นทุนการผลิต งบตุ้นทุนขาย เป็นต้น

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาขน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
32 . Accounting & Finance Manager
1.บริหาร และควบคุมการทำบัญชีของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และกฎหมาย 2.บริหาร ควบคุม และประสานงาน เกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน และรายงานบัญชีต่างๆ 3.วิเคราะห์ รายงาน และนำเสนองบการเงินต่อฝ่าย...

บริษัท วูเทคไทย จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
24 มิ.ย. 62
33 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
1. ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายเงิน 2. ตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษี 3. ตรวจสอบนำส่งรายงานภาษีต่างๆ ในแต่ละเดือนเพื่อนำส่งสรรพากร 4. ตรวจสอบเงินสดย่อย 5. สอบทานงบการเงินในแต่ละเดือน และจัดทำข้อมูลเชิงวิ...

บริษัท เสริมธนาทรัพย์ ลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 45,000 บาท
24 มิ.ย. 62
34 . หัวหน้าแผนกคิวซี
1 วิเคราะห์และวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับการกำหนดส่งของลูกค้า 2 ควบคุมและรายงานการผลิตและรักษาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง จัดทำแนวทางป้องกันปัญหาที่เกิดกับงานผลิตและควบคุมคุณภาพ 3 กำหนดเป้าหมายและนโยบาย...

บริษัท สยาม พรีสเตรสเซด แมททีเรียล จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามข้อตกลง
24 มิ.ย. 62
35 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน
- ดูแลงานงานด้านบัญชีการเงินทั้งระบบ

บริษัท มิตซูบิชิ เคมิคอล เพอร์ฟอร์มแมนซ์ โพลิเมอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
36 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงินรับสมัครด่วน !
มีหน้าที่จัดการข้อมูลทั้งด้านการบัญชีและการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ เช่นออกแบบระบบบัญชี จัดทำงบประมาณ วางแผนภาษีอากร จัดทำงบการเงินประจำเดือน ประจำปีและวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีเสนอฝ่ายบริหาร

Tiffany's Show
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
37 . หัวหน้าแผนกบัญชี
- ตรวจสอบรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด 3,53 - บันทึกค่าใช้จ่ายประจำสัปดาห์ ประจำเดือน - กระทบยอดคงเหลือบัญชี - จัดทำรายงานภาษีซื้อ - ขาย - ตรวจสอบการลงบัญชีในสมุดรายวัน - ปิดงบการเงิน - วางแผนทางภ...

บริษัท บ้าน สิริศา จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
38 . หัวหน้าฝ่ายการเงิน
1 ควบคุมเงินสดย่อย 2 ตรวจสอบเอกสารจ่ายตามเงื่อนไขอำนาจอนุมัติ 3 ตรวจสอบทะเบียนเช็คจ่าย - เช็ครับ 4 ตรวจสอบรายงานเงินสดรับ - นำฝากเช็คประจำวัน 5 จัดทำรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร Bank Reconcile 6 จ...

บริษัท อาร์ ซี เค รุ่งเจริญ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 – 30,000 บาท/เดือน
24 มิ.ย. 62
39 . สมุห์บัญชี
-บริหารงานด้านบัญชีและการเงิน -จัดระบบการวางแผนควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชีและการเงิน -รวบข้อมูลทำการวิเคราะห์นำเสนอข้อมูลบัญชีและการเงินเพื่อการตัดสินใจแก่ฝ่ายบริหารได้อย่างรวดเร็ว -ประสานงานทั้ง...

บริษัท อาร์ ซี เค รุ่งเจริญ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท
24 มิ.ย. 62
40 . SUPERVISOR ฝ่ายต้นทุน/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายต้นทุน
1.วางแผนอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับอัตรากำลังการผลิต 2.บริหารต้นทุนให้ได้ตามเป้าหมายและคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า 3.ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมการใช้งานเครื่องจักรอย่างถูกวิธีตามหลักวิศวกรรม 4.จ...

บริษัท เอส.วาย.เค.แฟคตอรี่ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 บาทขึ้นไป
24 มิ.ย. 62
 พบ 63 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ