JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 43 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผุ้จัดการบัญชี/ต้นทุนรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบการปิดบัญชีบริษัทฯ ประจำเดือนให้ถูกต้อง 2. ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำต้นทุนของบริษัทฯ งบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีประจำเดือน 3. ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้องและ...

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 พ.ค. 62
2 . Asst.Managerรับสมัครด่วน !
งานระบบบัญชีของบริษัท

บริษัท แวนเทค อมตะ โลจิสติกส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 พ.ค. 62
3 . หัวหน้าบัญชี-แผนกเซอร์วิสรับสมัครด่วน !
ความรับผิดชอบหลัก • บริหารจัดการงานบัญชีวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต และจัดทำรายงานต่างๆ • การบันทึก ปิดบัญชีต่างๆเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน • วิเคราะห์ต้นทุน โดยสามารถแยกต้นทุนผันแปร ต้นทุนคงที่ • ...

Numchai Home Electronic Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-30,000
18 พ.ค. 62
4 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
- ควบคุมดูแลการบันทึกบัญชี(สมุดรายวัน,ซื้อ,จ่าย,รับ,ขาย,ทั่วไป) - ตรวจสอบดูแลการจัดทำบัญชีคุมสต็อก,การตัดสต็อกตามใบเบิก(สินค้าสำเร็จรูป,วัตถุดิบ,วัสดุสิ้นเปลือง) - ตรวจสอบดูแลการจัดทำรายงานภาษีประจำ...

บริษัท เอส. เจ. ซี. คอนกรีต จำกัด, บริษัท ส.เจริญชัย ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000 บาทขึ้นไป
18 พ.ค. 62
5 . ผู้จัดการบัญชี
- รับผิดชอบ ดูแลงานด้านระบบบัญชีการเงินของบริษัท - บริหารระบบบัญชี เช่น บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ - ควบคุมรายรับ รายจ่าย ของบริษัท รวมถึงตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินของบริษัท รวมถึงการกำกับด...

Henneway (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 50,000 ขึ้นไป
18 พ.ค. 62
6 . หัวหน้างานบัญชีทั่วไป (GL) / Sr. Accountingรับสมัครด่วน !
- ดูแลบัญชีทรัพย์สิน Fixed Asset - ดูแล VAT WHT และภาษีอื่นที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานกับ Additor ธนาคาร และสรรพากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชีให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานก...

บริษัท ทรีวิว จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 พ.ค. 62
7 . หัวหน้าแผนกบัญชี สาขาบ้านบึง
-จัดทำรายงานภาษี -ควบคุมดูแลเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้องกับรายการรับ-จ่ายเงิน -เช็คสต็อคสินค้า

บริษัท สหพัฒน์ทีวีเซลส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาและประสบการณ์
18 พ.ค. 62
8 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี / เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
1.วิเคราะห์งบการเงิน , ควบคุมและจัดทำงบการเงินประงวด และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทฯ ในเครือ นำเสนอผู้จัดการพิจารณาก่อนเสนอผู้บริหารทราบถึงผลประกอบการและข้อควรแก้ไข 2.กำหนดแผนงานในส่วนที่รับผิดช...

บริษัท ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ค. 62
9 . หัวหน้างาน / หัวหน้าแผนกบัญชีการเงิน
ดูแลบัญชี เจ้าหนี้ ลูกหนี้ บัญชีขาย บัญชีต้นทุน งานตรวจสอบ และ โอนข้อมูล Inventory โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี ERP. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Excel World PowerPoint

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามที่ตกลง
17 พ.ค. 62
10 . ผู้จัดการบัญชี,หัวหน้าบัญชีต้นทุน
1.ตรวจสอบเอกสารสำคัญรับจ่าย,ตรวจสอบการบันทักรายการ,การยื่นแบบภาษีประจำเดือน-ปี 2.จัดทำบัญชีต้นทุนการผลิตแต่และJOB ORDER 3.จัดทำงบการเงินประจำเดือนและประจำปี

บริษัท ไทยโอเรียลเต็ด โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสมการณ์และโครงสร้างบริษัท
17 พ.ค. 62
11 . หัวหน้าส่วนบัญชีต้นทุน
1.ออกแบบ ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการคำนวณต้นทุนทุก SBU 2.ร่วมมือ ประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำต้นทุนมาตรฐาน 3.วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อนำเสนอข้อมูลต้นทุน 4.วางแผนควบคุม และตรวจสอบกา...

บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 พ.ค. 62
12 . Accounting & Finance Manager
1.บริหาร และควบคุมการทำบัญชีของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และกฎหมาย 2.บริหาร ควบคุม และประสานงาน เกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน และรายงานบัญชีต่างๆ 3.วิเคราะห์ รายงาน และนำเสนองบการเงินต่อฝ่าย...

บริษัท วูเทคไทย จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
17 พ.ค. 62
13 . Accounting Manager (49960)
- Closing and analysis Financial Statement and all process related. - Consolidation Financial statement follow to IFRS and all process related. - Due date controlling, Decision making, Kaizen and Ac...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 50,000 - 70,000
17 พ.ค. 62
14 . Accounting & Finance Manager (51187)
*To prepare and approve monthly and annual accounts. *To ensure credit control efficiency as well as cash flow, bad debt management, etc. *To manage local relationships (Banks, Auditors, etc.) *To ...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 80,000 - 90,000
17 พ.ค. 62

Tire Mold (Thailand) Co.,Ltd. (Bridgestone Group)
1 Positions
17 พ.ค. 62
16 . Accounting Manager
- Closing and analysis financial statement and all process related. - Consolidation financial statement follow to IFRS and all process related. - Due date controlling, decision making, kaizen and ac...

YMC Translation Center Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 70K
17 พ.ค. 62
17 . บัญชีงบการเงินรวม(ระดับหัวหน้างาน)รับสมัครด่วน !
-สอบทานรายงานทางการเงินของ บริษัทในเครือ ให้เป็นไปตามนโยบายการบัญชีที่กำหนด -ตรวจสอบงบการเงินรวม และรายละเอียดประกอบ ให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด เป็นประจำทุกเดือน/ไตรมาส/ปี

บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 พ.ค. 62
18 . บัญชีต้นทุน และ บัญชีทั่วไปรับสมัครด่วน !
สำหรับบัญชีต้นทุน-หน้าที่ความรับผิดชอบคำนวณต้นทุนการผลิตแยกเป็นรายเดือน,Updateข้อมูลให้ทันต่อสถานะการณ์

บริษัท ฮัวยี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน เริ่มต้นที่ 15,000-35,000 บาท หรือ ตามประสบการณ์
17 พ.ค. 62
19 . หัวหน้าบัญชีต้นทุน
-บริหารจัดการเรื่องระบบบัญชีต้นทุนโรงงาน -บริหารจัดการวิธีการปันส่วนต้นทุนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ -วิเคราะห์ต้นทุนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ -ควบคุมสต๊อกสินค้าในระบบบัญชี

Honda Lock Thai Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามตกลง
17 พ.ค. 62
20 . Assistant Accounting Manager
1) ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีรายวัน และ รายการปรับปรุงทางฝั่งเจ้าหนี้ ลูกหนี้ เพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนด 2) ตรวจสอบรายงานทางภาษี และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์สรรพากร 3) ปิดง...

บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด (Kerry Siam Seaport Co., Ltd.)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
17 พ.ค. 62
 พบ 43 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ