JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 67 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าส่วนบัญชีต้นทุน
1.ออกแบบ ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการคำนวณต้นทุนทุก SBU 2.ร่วมมือ ประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำต้นทุนมาตรฐาน 3.วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อนำเสนอข้อมูลต้นทุน 4.วางแผนควบคุม และตรวจสอบกา...

บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ก.ค. 62
2 . สมุห์บัญชีดูแลบริษัทในเครือ
1.ดูแล ตรวจสอบ งานบัญชีของบริษัทในเครือ 3.รวบรวมรายงานทางการเงินและบัญชี เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา ตลอดจนถึงหน่วยงานที่เกียวข้อง 4.จัดทำรายงานทางภาษีและรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ 5.รว...

บริษัท ธารา เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
20 ก.ค. 62
3 . ACCOUNTING MANAGERรับสมัครด่วน !
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1) ควบคุมดูแลงานด้านบัญชีและการเงินให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2) ควบคุมดูแลลูกน้องภายในแผนก 3) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารชาวญี่ปุ่น O...

Mirai jobs Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 55,000-65,000Baht
20 ก.ค. 62
4 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
1. ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายเงิน 2. ตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษี 3. ตรวจสอบนำส่งรายงานภาษีต่างๆ ในแต่ละเดือนเพื่อนำส่งสรรพากร 4. ตรวจสอบเงินสดย่อย 5. สอบทานงบการเงินในแต่ละเดือน และจัดทำข้อมูลเชิงวิ...

บริษัท เสริมธนาทรัพย์ ลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 45,000 บาท
20 ก.ค. 62
5 . Accounting managerUrgently Required !
- J sox Management - Transfer Pricing - Account Administration

บริษัท โชว่า ออโต้พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
1 position
เงินเดือน NA
20 ก.ค. 62
6 . Accounting Supervisor Urgently Required !
- Inventory Management - Costing, Calculation Processing cost - Lead of Inventory Center

บริษัท โชว่า ออโต้พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน Company Structure
20 ก.ค. 62
7 . Accounting and Finance Senior Manager
- Mission - Perform full spectrum of financing and accounting functions, together with set up accounting process.Improve internal process to set up new system for especially AR - Set up and prepare B...

บริษัท เอสซี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล้อปเม้นท์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 35,000+++
20 ก.ค. 62
8 . หัวหน้าฝ่ายการเงิน
1 ควบคุมเงินสดย่อย 2 ตรวจสอบเอกสารจ่ายตามเงื่อนไขอำนาจอนุมัติ 3 ตรวจสอบทะเบียนเช็คจ่าย - เช็ครับ 4 ตรวจสอบรายงานเงินสดรับ - นำฝากเช็คประจำวัน 5 จัดทำรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร Bank Reconcile 6 จ...

บริษัท อาร์ ซี เค รุ่งเจริญ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 – 30,000 บาท/เดือน
20 ก.ค. 62
9 . สมุห์บัญชี
-บริหารงานด้านบัญชีและการเงิน -จัดระบบการวางแผนควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชีและการเงิน -รวบข้อมูลทำการวิเคราะห์นำเสนอข้อมูลบัญชีและการเงินเพื่อการตัดสินใจแก่ฝ่ายบริหารได้อย่างรวดเร็ว -ประสานงานทั้ง...

บริษัท อาร์ ซี เค รุ่งเจริญ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท
20 ก.ค. 62
10 . Accounting Team Leader
1.Check Overview on GL transaction 2.Check Overview of Payment 3.Prepare Budget and Monthly report 4.Closed financial statement 5.Prepare VAT , TAX , of ROH 6.Other task as assigned

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
20 ก.ค. 62
11 . หัวหน้าแผนกบัญชีสต๊อค (ปฏิบัติงานที่ จ.ชลบุรี) รับสมัครด่วน !
- ติดตามและตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับระบบสต๊อคประจำวันและประจำเดือน - วางแผนการตรวจนับสต๊อคประจำเดือน - จัดทำรายงานยอดสูญเสียวัตถุดิบเวชภัณฑ์

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
12 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
- ควบคุมดูแลการบันทึกบัญชี(สมุดรายวัน,ซื้อ,จ่าย,รับ,ขาย,ทั่วไป) - ตรวจสอบดูแลการจัดทำบัญชีคุมสต็อก,การตัดสต็อกตามใบเบิก(สินค้าสำเร็จรูป,วัตถุดิบ,วัสดุสิ้นเปลือง) - ตรวจสอบดูแลการจัดทำรายงานภาษีประจำ...

บริษัท เอส. เจ. ซี. คอนกรีต จำกัด, บริษัท ส.เจริญชัย ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด
1 อัตรา
20 ก.ค. 62
13 . Account & Finance Deputy Manager
1.ตรวจสอบและควบคุมการทำงานในแผนกบัญชีและการเงิน 2.ติดต่อประสานงานกับกรมสรรพากรในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.ติดต่อประสานงานด้านบัญชี การเงิน กับกลุ่มบริษัทโทเร 4.วิเคราะห์ สรุป และจัดทำงบการเงินปร...

บริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างขององค์กร
20 ก.ค. 62
14 . หัวหน้า/ผู้ช่วยผู้จัดการที่ฝ่ายบัญชีรับสมัครด่วน !
1.ตรวจเช็คใบสำคัญจ่ายใบสำคัญรับและตรวจเช็คการลงบัญชี 2. ทำแบบ ภงด 3 และภงด 53 ประจำเดือน 3.จัดทำแบบภงด 30 ยื่นกรมสรรพากรและจัดทำภาษีซื้อภาษีขายในและต่างประเทศ 4. ปิดงบดุลกำไรขาดทุน งบต้น...

บริษัท ซี เอส รับเบอร์ อินดัสทรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
15 . Accounting SupervisorUrgently Required !
Finance 1.To review suppliers payment in local, oversea, business trip, medical, petty cash and duty payment to customer. 2.To review withholding tax payment in PND1,PND3,PND54,PP36. 3.To...

AW ( THAILAND ) Co., Ltd.
นิคมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 ก.ค. 62
16 . หัวหน้าแผนกการเงิน/บัญชี
1.ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของผู้รักษาเงินสดย่อย 2.จัดทำรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ประจำสัปดาห์ และรายงานฝ่ายบริหาร 3.จัดทำงบกระแสเงินสด และประมาณการ 4.จัดทำตารางคุมการจ่ายค่างวดรถยนต์ พร้อมทำเช็คจ...

บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
17 . Accounting Supervisor (Costing) (SDG- 28521)
・Responsible for general accounting tasks ・Responsible for costing and Inventory as a main ・Support to prepare monthly/ yearly financial report ・Manage corporate assets and interact with revenue d...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000 – 37,000 Bath
19 ก.ค. 62
18 . Accounting Manager (50K – 60K) (SDG-28505)
・Make a plan of accounting team such as operation improvement , yearly strategy ・Finalize all report which is related to finance and accounting and give advise to each Dept regarding accounting ・P...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 50,000–60,000THB
19 ก.ค. 62
19 . Assistant Accounting Manager (45K– 55K) (SDG-29168)
• Plan and control financial and accounting system. • Management of each function and manpower of each job description. • Improvement financial and accounting method to efficiency and effective. • ...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 45,000–55,000THB
19 ก.ค. 62
20 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี / เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
1.วิเคราะห์งบการเงิน , ควบคุมและจัดทำงบการเงินประงวด และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทฯ ในเครือ นำเสนอผู้จัดการพิจารณาก่อนเสนอผู้บริหารทราบถึงผลประกอบการและข้อควรแก้ไข 2.กำหนดแผนงานในส่วนที่รับผิดช...

บริษัท ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
 พบ 67 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ