JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 126 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Project Engineer (Stamping)
1. ออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ปั๊มโลหะได้ 2. ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจสอบแม่พิพม์ปั๊มได้ 3. ดูแล วางแผน ควบคุมการผลิตของแผนกปั๊มขึ้นรูปโลหะ 4. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในการทำงานได้ 5. รายงานผลการผลิตต่อ...

THAI-ISHE INDUSTRIES CO.,LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ขึนอยู่กับประสบการณ์
24 พ.ค. 62
2 . หัวหน้าแผนก QA & QCรับสมัครด่วน !
- ทบทวนและปรับปรุงการมาตรฐานการทำงาน มาตรฐานสินค้าให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยอยู่เสมอ - ควบคุมสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
3 . Production Supervisor *** นิคมฯแหลมฉบัง/จ.ชลบุรี ***Urgently Required !
- Maintenance and repair machine prevent machine trouble - Control productivity and quality of product - Control daily production following production plan - Control manpower in department สวัสด...

Good Job Professional (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน 25-30K
24 พ.ค. 62
4 . ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
1.ตรวจสอบและควบคุณภาพในขึ้นตอนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 2.ควบคุมดูแลรับลูกค้า ในการที่ลูกค้ามาเยี่ยมชมโรงงาน หรือมา Audit 3.ตรวจสอบ และติดตามความเคลื่อนไหว สถานการณ์คุณภาพรวมทั้งระเบียบข้อบ...

บริษัท พีเอส ฟู้ด โปรดิ๊วส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
24 พ.ค. 62
5 . Production Supervisor
- Control production process and material to achieve on time delivery. - Ensure the products are manufactured according to product spec. - Adjust manpower, machine capacity and tooling availability ...

Burapa Prosper Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 พ.ค. 62
6 . Foreman Painting (สาขาปิ่นทอง 2 ชลบุรี)รับสมัครด่วน !
1. ผลิตภัณฑ์ (คุณภาพ) - ติดตามผลการดำเนินงาน (KPI) รับประกันการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของ QA - ควบคุมทีมงานให้มีคุณภาพ หรือความสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านคุณภาพให้เป็นไปตามเป้าหมาย - รายงานผู้บังคับบั...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 พ.ค. 62
7 . Injection SupervisorUrgently Required !
- วางแผนการผลิต-ควบคุมการผลิต แก้ไขปัญหางาน - ควบคุมการผลิตจัดทำสต๊อก 1 วันครึ่ง - ควบคุมงานเสีย - สามารถทำ OEE ได้ - Report monthly - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คาไซเท็คซี จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
8 . Production Supervisor รับสมัครด่วน !
1.ติดตามแผนการผลิตและดำเนินการด้านคนวัตถุดิบและวิธีการรวมถึงเครื่องไม้เครื่องมือให้การผลิตดำเนินตามแผน 2.ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและพัฒนากระบวนการผลิตให้ดีขึ้น 3.แก้ไขและปรับปรุงปัญหาที...

บริษัท อาซาฮี ซือชิน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 22,000 - 25,000
24 พ.ค. 62
9 . SUPERVISOR ฝ่ายต้นทุน/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายต้นทุน
1.วางแผนอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับอัตรากำลังการผลิต 2.บริหารการผลิตให้ได้ตามแผนการผลิตที่วางไว้และคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า 3.ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมการใช้งานเครื่องจักรอย่างถูกวิธีตามหลักวิ...

บริษัท เอส.วาย.เค.แฟคตอรี่ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 บาทขึ้นไป
24 พ.ค. 62
10 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
1. กำหนดนโยบาย แผนการดำเนินงานในฝ่ายผลิตให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท เสนอแผนและรายงานผลการดำเนินงาน 2. บริหารจัดการงานในโรงงานด้านการผลิตให้บรรลุตามเป้าหมาย นโยบายที่ผู้บริหารกำหนดและเป้าหมายฝ่ายผล...

บริษัท เอส.วาย.เค.แฟคตอรี่ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
24 พ.ค. 62
11 . Industrial Engineer Supervisor (Night Shift)รับสมัครด่วน !
- วางแผนงานการผลิต - ดูแลและควบคุมงานฝ่ายผลิตให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ - มีความรู้ด้านเครื่องจักรเป็นอย่างดี - จัดทำรายงานต่างๆ ส่งผู้บริหาร - อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท รอยัล อินเตอร์แพ็ค จำกัด
1 ด่วน
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
12 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโรงงาน (ซ่อมบำรุงและสโตร์)
1.รับแจ้งและจัดการงานซ่อมบำรุงและให้คำแนะนำการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 2.วางแผนงานการตรวจสอบซ่อมบำรุงเครื่องจักร 3.ตรวจสอบ,ดูแลการปฏิบ้ติงานของพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา 4.รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อร่วมหาทาง...

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
1อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 พ.ค. 62
13 . ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน
1. จัดทำงบประมาณของฝ่ายประจำปีให้สอดคล้องกับงบประมาณ บริษัท 2. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ว่าสาเหตุของ ปัญหาคืออะไร กำหนดแนวทางแก้ปัญหาและติดตามการแก้ไข ปัญหาให้ลุล่วง ...

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
14 . ผู้ช่วยผู้จัดการ /ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ /ฝ่ายผลิต ด่วนรับสมัครด่วน !
ประกันคุณภาพ 1. จัดทำและปรับปรุงคู่มือการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิต และปฏิบัติตามขั้นตอนของคู่มือควบคุมคุณภาพอย่างถูกต้อง 2. ติดตามดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามระบบ GMP + HACCP อย่าง...

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
15 . หัวหน้าแผนก/ผช.หัวหน้าแผนกฝ่ายQA / หัวหน้า/ผช.หัวหน้าแผนกผลิต
หัวหน้า/ผช.หัวหน้าแผนกQA -ควบคุมคุณภาพ /วางแผนและจักทำระบบประกันคุณภาพ /การควบคุมเอกสาร การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ /ร่วมกับผลิตในการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฎิบัติงาน ให้มีความถูกต้อง มีความรู้เข้าใจ ระ...

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
16 . QA Assistant Manager (45K – 48K) (SDG-27299)
- Plan and fulfill Q.A. department activities in accordance with policy, control quality task to achieve the target. - Review quality, coordinating with production engineer and concerned department a...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 45,000–48,000THB
24 พ.ค. 62
17 . Production Supervisor (Shift Work) (35K – 43K) (SDG-26552)
- Responsible for lid production - Ensure production meets or exceeds the target output and operate within the company’s efficiency and quality standard - Monitor quality of incoming raw materials a...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000–43,000THB
24 พ.ค. 62
18 . Rigging Supervisor
1. รับรายละเอียดการทำงานของกิจกรรมต่อเนื่องและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากผู้บังคับบัญชา 2. จัดทำตารางกิจกรรมการทำงานประจำวันและการกระจายกำลังคนสำหรับแต่ละงาน 3. เข้าร่วมการประชุมประจำวันกับผู้จัดการส...

Unithai Shipyard and Engineering Co., Ltd.
1 อัตรา
24 พ.ค. 62
19 . QC&QA Supervisor / เจ้าหน้าที่ DCCรับสมัครด่วน !
QC&QA Supervisor 1. ควบคุมดูแลกระบวนการตรวจสอบวัตถุดิบนำเข้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน 2. ควบคุมและรับรองผลการทดสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต 3. ควบคุมกระบวนการทดสอบต่างๆ ให้เป็นไปตามม...

บริษัท ด๊อกเตอร์ บู จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 พ.ค. 62
20 . Quality Assurance Engineer( Amatanakorn-Chonburi ) / AutomotiveUrgently Required !
Our customer is Japanese manufacturing for casting , machining with assembly process in Amatanakorn-Chonburi. We are looking for QC Engineer who had the experiences with the following details... ...

C2S Recruitment Service Co., Ltd. (C2SR)
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 position
เงินเดือน Negotiable depends on experiences
24 พ.ค. 62
 พบ 126 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ