JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ ประจำชัยนาทรับสมัครด่วน !
1.วางแผนภาพรวมการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า 2.ควบคุมต้นทุนขนส่งแต่ละช่องทาง 3.ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆเพื่อให้การจัดส่งมีประสิทธิภาพ

บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มี.ค. 62
2 . ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง
1. จัดทำแผนการซ่อมบำรุงรักษาประจำปี 2. ควบคุมดูแลความพร้อมของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต 3. รับผิดชอบระบบสาธารณูปโภคของบริษัท 4. รับผิดชอบการจัดทำ KPI ของแผนก 5. บริหารจัดการบุคลากรในแผนก

บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้า่งบริษัท
18 มี.ค. 62
3 . เจ้าหน้าทรัพยากรบุคคล
1. จัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี 2. ดำเนินการจัดอบรมภายใน และภายนอก 3. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับราชการ 4. วิทยากรประจำบริษัท และงานต้อนรับบุคคลภายนอก

บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 มี.ค. 62
4 . Production Engineer
1. ประสานงานกับทีมงานการผลิตและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนและผลักดันให้การผลิตเป็นไปตามแผนการผลิต รวมถึงสร้างความร่วมมือของทีมงานฝ่ายผลิตให้มีการทำงานรวมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างเป...

VS Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มี.ค. 62
5 . Utility Supervisor
1 ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายในด้านยูทิลิตี้ 2 กำกับพนักงานฝ่ายยูทิลิตี้ให้ปฏิบัติงานตามวิธีการทำงานที่ถูกต้องตามมาตรฐาน 3 กำกับพนักงานฝ่ายยูทิลิตี้ให้ปฏิบัติตามมาตรก...

VS Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง,ประสบการณ์
18 มี.ค. 62
6 . Planning Engineer
1. ตรวจติดตาม การแจ้งงาน การตรวจรับงาน การปิดงานซ่อมบำรุง บนระบบ CMMS รวมถึงงานซ่อมบำรุงป้องกัน (Preventive Maintenance) ด้วย และนำงานซ่อมบำรุงในระบบทั้ง PM, CM, Modify มาวางแผนการทำงา...

VS Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง,ประสบการณ์
18 มี.ค. 62
7 . Process engineer ( Chainat)
- รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และรายงานสภาวะของกระบวนการผลิต และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต - วิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการผลิต ประสิทธิภาพในการผลิต และแก้ไขปรับปรุงกระบวนการผลิต...

VS Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง,ประสบการณ์
18 มี.ค. 62
8 . วิศวกรเครื่องกล (Nobel NC ชัยนาท)
1. ประสานงานและร่วมมือทำงานร่วมกับแผนกอื่นภายในฝ่ายวิศวกรรมและฝ่ายต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของฝ่ายวิศวกรรม สร้างทัศนคติในการทำงานเชิงบวกที่ถูกต้องแก่ทีมงาน 2. ดูแลงานซ่อมบำรุง จัดทำและติดตามแผนงาน P...

VS Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
18 มี.ค. 62
9 . หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม ( Nobel NC ชัยนาท)
- ผลักดันและส่งเสริมทีมงานให้มีจิตสำนึกและความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย - ประเมินความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกชนิดวัตถุดิบและทุกกิจกรรมภาย ใ...

VS Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 มี.ค. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ