JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Production Engineer
1. ติดตามประสานงานกับทีมงานการผลิตและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และผลักดันให้การผลิตเป็นไปตามแผนการผลิต รวมถึงสร้างความร่วมมือของทีมงานฝ่ายผลิตให้มีการทำงานและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบแล...

VS Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
2 . Utility Supervisor
1 ตรวจสอบให้พนักงานฝ่ายยูทิลิตี้ให้ปฏิบัติงานตามวิธีการทำงานที่ถูกต้องตามมาตรฐาน และมีความปลอดภัยในการทำงาน 2 จัดทำบันทึกและรายงานการใช้วัดถุดิบ กำลังการผลิตด้านยูทิลิตี้ปัญหาและการแก้ไข 3 สามารถแก้...

VS Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง,ประสบการณ์
20 พ.ค. 62
3 . Process engineer ( Chainat)
- รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ความสามารถของกระบวนการผลิต แก้ไขและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ - คิดค้นพัฒนาหาแนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และเชิงป้องกัน เพื่อให้การผลิตสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง -...

VS Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง,ประสบการณ์
20 พ.ค. 62
4 . วิศวกรเครื่องกล (Nobel NC ชัยนาท)
1. ดูแลงานซ่อมบำรุง จัดทำและติดตามแผนงาน PM, CM (Total Productive Maintenance) ของเครื่องจักรอุปกรณ์ในโรงงาน 2. ศึกษา ออกแบบ กำหนด Specification ในส่วนโครงการ ซ่อม สร้าง ดัดแปลงแก้ไข เครื่องจักรอุ...

VS Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
20 พ.ค. 62
5 . หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม ( Nobel NC ชัยนาท)
- ประเมินความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม และผลักดันให้ลดหรือกำจัดความเสี่ยงดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยังยืน - ตรวจสอบผลคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย แนวโน้ม และสมดุลของ...

VS Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ(QMS)
-ร่วมวางแผนการจัดการระบบบริหารคุณภาพในการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร -ประสานงานกับฝ่าย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามระบบบริหารคุณภาพให้บรรลุประสิทธิผล -ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบ...

บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 พ.ค. 62
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ