JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 733 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
- ขับรถยนต์และดูแลรักษารถยนต์ของบริษัท - ขับรถรับส่งแขกของผู้บริหารระดับอาวุโส และแขกของบริษัท

บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) วิชาชีพรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน 2.จัดทำแผนงานโครงการมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง 3.ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการห...

Blue River Products Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน N/A หรือตามตกลง
19 มิ.ย. 62
3 . ผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายผลิต/Senior Production Supervisorรับสมัครด่วน !
-จัดทำ วางแผนงานการผลิตประจำวัน/เดือน ให้สอดคล้องกับคำสั่งซื้อ วัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ -จัดการควบคุมงานการผลิตให้เป็นไปตามระบบงานได้เป็นอย่างดี -พัฒนางาน แก้ไขปัญหาการผลิต/คุณภาพที่เกี่ยวข้อง ...

Blue River Products Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
4 . Marketing Executive รับสมัครด่วน !
- ดำเนินการ ติดต่อประสานงาน การขายการตลาดในประเทศ - ประเมินและหากลยุทธ์ในการขายสินค้าของบริษัทฯ - จัดทำคำสั่งซื้อ ทะเบียนลูกค้า ติดตามงาน ดูแลลูกค้า อื่นๆ ที่เกีรยวข้อง - จัดทำรายงานการขาย อื่นๆ ที...

Blue River Products Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
5 . หัวหน้าแผนกฝึกอบรม (ปฏิบัติงานที่ จ.ชลบุรี)
- ศึกษา สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม และพัฒนาบุคคลากรทุกระดับร่วมกับผู้บัญชาในการหาข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี แผนงบประมาณ โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม - ดูแลจัดฝึกอบรมพัฒนาตามแผนงาน - ดำเนินก...

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
6 . พนักงานส่งเสริมการขาย (ผลิตภัณฑ์แปรรูป)
- เสนอสินค้า ออกตลาด จัดกิจกรรม เพื่อเสนอสินค้าให้ลูกค้าโดยทั่วไป

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
7 . พนักงานคลังสินค้า (ปฏิบัติงานที่ จ.ชลบุรี)
รับผิดชอบ ดำเนินการขึ้นและลงวัตถุดิบ ทำความสะอาดเครื่องจักรพื้นที่รับผิดชอบ วัดปากถัง ทำความสะอาดถังเข็นวัตถุดิบท้ายเซน เก็บตัวอย่างวัตถุดิบและแจ้งสภาพเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่บกพร่อง

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 355/วัน ไม่รวม ค่าข้าว.ค่ากะ,OT
19 มิ.ย. 62
8 . หัวหน้าแผนกบริหาร ระบบคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (ปฏิบัติงานที่ จ.ชลบุรี)
- รับผิดชอบการจัดทำ นำเสนอ วางแผน และประสานงานในการจัดทำ ทบทวน รักษา - พัฒนาระบบการจัดการคุณภาพ และความปลอดภัยอาหารทั้งหมดของบริษัท เช่น UFAS, Global Gap, GMP, ISO เพื่อให้การบริหารงานสอดคล้องกับข้อ...

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 มิ.ย. 62
9 . พนักงานซ่อมบำรุงฯ (ปฏิบัติงานที่ จ.ชลบุรี)
- ตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องจักร - ซ่อมบำรุงเครื่องจักร - งานปรับปรุงต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่วางแผน (ปฏิบัติงานที่ จ.ชลบุรี)
- กำหนดแนวทางและวิธีการในการวางแผนการผลิต , จัดเก็บ และส่งมอบ เพื่อให้สามารถปฏิบัตงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ควบคุมดูแลงานวางแผนการผลิต ,การจัดเก็บวัตถุดิบ และการส่งมอบ - ประสานงานเกี่ยวกับหน่วยงาน...

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
11 . พนักงานควบคุมเครื่อง Silo and Raw Material Controller (ปฏิบัติงานที่ จ.ชลบุรี)
รับผิดชอบในกระบวนการรับเข้า จัดเก็บ ดูแล รักษา จ่ายออก และควบคุมเครื่องจักร แผงคอนโทรล – คอนโทรลเตาอบ ตรวจเช็คบันทึกรายงานเอกสาร - วัตถุดิบในถังไซโลให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัย สอดคล้องตามเกณฑ์ที่กำหน...

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
12 . พนักงานควบคุมสต๊อควัตถุดิบ (ปฏิบัติงานที่ จ.ชลบุรี)
1.รับผิดชอบงานควบคุมดูแลสต๊อกวัตถุดิบให้เพียงพอกับการผลิตอาหาร 2.รับผิดชอบวางแผน และตรวจสอบ ทวนสอบ และติดตาม งานรับเข้า จัดเก็บดูแลรักษา เบิกจ่ายวัตถุดิบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิต และแผนก...

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
13 . พนักงานส่งเอกสาร (ปฏิบัติงานที่ พระราม 2)
- รับ-ส่งสินค้าที่มีการสั่งซื้อและรับ-ส่งเอกสารของแผนกเพื่อสนับสนุนการทำงานของแผนกจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพ

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
14 . พนักงานขับรถโฟลคลิฟท์ (ปฎิบัติงานที่ จ.สมุทรปราการ)
งานขนส่ง - รับใบส่งมอบอาหารเข้าสต๊อคและใบสั่งถ่ายอาหารหรือใบร้องขออื่น ๆ และตรวจสอบรายละเอียดให้ถี่ถ้วน - ตรวจสอบการจัดวางถุงอาหารบนพาลเลทว่าเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย - นำพาลเลทอาหารจัดส่...

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
19 มิ.ย. 62
15 . หัวหน้าแผนกคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (ปฏิบัติงานที่ จ.สมุทรปราการ)
จัดทำระบบการทบทวน ตรวจสอบให้เป็นปัจจุบันและทันสมัยกับกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ งานด้านกฎหมาย/ทะเบียนอาหารสัตว์ - ประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์...

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
19 มิ.ย. 62
16 . พนักงานสโตร์ (ปฏิบัติงานที่ จ.สมุทรปราการ)
งานรับอะไหล่ -ตรวจสอบการรับสินค้า จากบิลส่งสินค้า พร้อมตรวจสอบจำนวนสินค้าให้ตรงตามบิลส่ง -ประสานผู้เชี่ยวชาญ/เปิด PR ตรวจสอบ Spec สินค้าบางรายการ -เซ็นรับบิลส่งสินค้าพร้อมบันทึกลงสมุด งานจัดเก็บ...

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
19 มิ.ย. 62
17 . ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ (ปฏิบัติงานที่ จ.สมุทรปราการ)
- กำหนดการวางแผน ทบทวนอนุมัติการตรวจสอบและทวนสอบคุณภาพวัตถุดิบ (วัตถุดิบทั่วไป เวชภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์)ให้สอดคล้องและครอบคลุมตามข้อกำหนด) - กำหนดและทบทวนข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพวัตถุดิบใหม่ (วัตถุดิบทั่วไป...

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
19 มิ.ย. 62
18 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกจัดส่ง (ปฏิบัติงานที่ จ.สมุทรปราการ)
วางแผนการบริการจัดส่งอาหารให้ฝ่ายขาย - วางแผนการรับคืนอาหารจากลูกค้า - วางแผนการบริการงานที่นอกเหนือจากส่งอาหารตามที่ได้รับการร้องขอ - ประสานงานการทำงานกับแผนกอื่นๆ - วางแผนและตรวจสอบ การควบคุมต้น...

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
19 มิ.ย. 62
19 . พนักงานฝ่ายผลิต (ปฏิบัติงานที่ จ.สมุทรปราการ)
- เตรียมเครื่องจักรให้พร้อมในการผลิตอาหาร - ปรับและรักษา conditioner ของเครื่องจักร - เดินเครื่องจักรสายการผลิตอาหาร - เก็บตัวอย่างอาหารส่ง QC เพื่อตรวจสอบ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
19 มิ.ย. 62
20 . ช่างประกอบติดตั้ง (ปฏิบัติงานที่ จ.สมุทรปราการ)
- จัดสร้างชิ้นส่วนเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตและสนับสนุนในรูปแบบของงานวิศวกรรมให้กับบริษัทในเครือทั้งหมด

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
19 มิ.ย. 62
 พบ 733 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ