JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 413 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายร้านค้าแก๊สรับสมัครด่วน !
- ดูแลฐานลูกค้าเก่าเพื่อรักษายอดขายหน้าร้านแก๊ส - หาลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขาย และยอดขายรถ Mobile - บริหารจัดการ และประสานงานภายในร้านค้าแก๊สเพื่อเพิ่มยอดขาย - บริหารจัดการ และประสานงานเพื่อเพิ่มย...

บริษัท พี เอ พี แก๊ส วัน จำกัด
19 มิ.ย. 62
2 . พนักงานบัญชี
ดูแลรับผิดชอบงานบัญชีทั่วไปของบริษัท จัดทำบัญชีด้วยโปรแกรม Express สามารถเข้าใจเอกสารในการทำบัญชีเป็นอย่างดี จัดทำ,ติดตามและตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ/ใบกำกับภาษีขายให้ถูกต้องครบถ้วน จัดทำภาษี ภ.ง.ด.1...

บริษัท อึ้ง กิม เฮง (ปิโตรเลียม 2007) จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ (ตามตกลง)
19 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชีรับสมัครด่วน !
-รับวางบิล,ตรวจสอบเอกสารวางบิล,ตั้งหนี้เข้าระบบ -สรุปรายงานเจ้าหนี้เตรียมจ่าย -ทำจ่ายเจ้าหนี้พร้อมออกหนังสือหัก ณ ที่จ่าย -ทำเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายภายในบริษัท -สรุปรายงานภาษีซื้อประจำเดือน -งานอื่นๆท...

THAI PETROLEUM SUPPORT CO.,LTD.
เงินเดือน 15,000-20,000
19 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
- อบรมให้ความรู้พนักงานด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม - ประเมินและทบทวนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมกิจกรรมงานที่เกี่ยวข้อง แนะนำวิธีการจัดเก็บกากอุตสาหกรรมจากกิจกรรมงานอย่างเหมาะสมและถูกวิธี ตามที่กฏหมายก...

บริษัท เพทราคาร์บอน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
19 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (ประจำโรงงาน อ.ด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี)
- จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานสำหรับใช้ในงานตรวจสอบต่างๆ - สอบทานการทำ Recovery Data ของระบบ ERP - ตรวจสอบระบบเงินสดย่อย/ ระบบเงินยืมทดรองจ่าย - สุ่มตรวจนับสินค้าคงเหลือ/ ทรัพย์สิน - สอบทานการต่อใบอนุญา...

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-16,000
19 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- รับวางบิลจากเจ้าหนี้ - จ่ายชำระหนี้สินและจัดทำใบสำคัญจ่ายเงิน - Key ข้อมูลการจ่ายชำระเงินผ่านระบบ Cash Management - จัดทำทะเบียนคุมเช็ค - นำฝากเงินสดหรือเช็คเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร - รับเอกสารกา...

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 18,000-20,000 บาท
19 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- บันทึกบัญชีระบบบัญชีเจ้าหนี้ในระบบ ERP / จัดทำใบสำคัญซื้อเชื่อ - บันทึกบัญชีระบบบัญชีลูกหนี้ในระบบ ERP / จัดทำใบสำคัญขายเชื่อและใบกำกับภาษี - จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีซื้อ) ของบริษัทฯ - จั...

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 18,000-20,000 บาท
19 มิ.ย. 62
8 . วิศวกรกระบวนการผลิต
ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตเอทานอล เช่น การหมัก (Fermentation) และ การกลั่น (Distillation) ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด โดยใช้ระบบการ Control แบบ Distributed control system (DCS)

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 มิ.ย. 62
9 . วิศวกรสิ่งแวดล้อม
ประเมินผลกระทบประเด็นสิ่งแวดล้อม ควมคุมการตรวจวัดคุณภาพน้ำ อากาศ รายงานการเอกสารด้านสิ่งแวดล้อมต่อกรมโรงงาน และหน่วยงานราชการจัดทำเอกสารในระบบบริหารคุณภาพและสิ่งแวดล้อม และเอกสารในระบบ ERP

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 มิ.ย. 62
10 . ธุรการบัญชีรับสมัครด่วน !
- วิ่งวางบิลตามอบต.ต่างๆของจังหวัดอยุธยา เช่นอำเภออุทัยและอำเภอบางประอิน - รับเช็คของอบต.ต่างๆในจังหวัดอยุธยา เช่นอำเภออุทัยและอำเภอบางประอิน - เซ็นสัญญาเกี่ยวกับการวางบิล รับเช็ค ตามอบต.ต่างๆในอำเภ...

บริษัท เอนเนอร์จี แอนด์ เอนไวรอนเมนท์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด.
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
19 มิ.ย. 62
11 . วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
1.วางแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย 2.ควบคุมงานก่อสร้างให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด 3.จัดการบริหารสั่งซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงาน 4.รายงานความคืบหน้าของงานต่อผู้บังคับบัญชา

บริษัท เอนเนอร์จี แอนด์ เอนไวรอนเมนท์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด.
เงินเดือน 25,000+++
19 มิ.ย. 62
12 . ช่างประจำศูนย์บริการ (ช่วงล่าง/ยางรถยนต์)
1. ตรวจเช็คสภาพยาง , วัดความสึกดอกยาง , เช็คลมปรับลมยาง 2. ให้บริการเปลี่ยน ปะ ซ่อมบำรุงยางรถยนต์และงานที่เกี่ยวข้องกับช่วงล่าง 3. บันทึกรายละเอียดเอกสารการตรวจเช็คยาง 4. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป (GL Account)
1.ตรวจ GL ของบริษัทและบริษัทในเครือทั้งหมด 2.บันทึกรายการเจ้าหนี้ในระบบซื้อ-บันทึกรายการเจ้าหนี้ทั่วไปในระบบเจ้าหนี้ 3.บันทึกบัญชีเงินเดือน ประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พร้อมกระทบ GL 4.บันทึ...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
14 . นักวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
1. รวบรวม ข้อมูลระบบการทำงานและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและนำไปพัฒนาระบบใหม่ 2. พัฒนา/ออกแบบการทำงานของระบบใหม่ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 3. จัดทำคู่มือ และจัดเตรียมหลักส...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
15 . Sale Engineer
1.หายอดขายและเสนอขายอุปกรณ์ตู้จ่ายน้ำมันและท่อน้ำมันรวมไปถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท 2.ออกพบปะลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้าปัจจุบันและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและอำนวยค...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม รับสมัครด่วน !
1.วางแผนงานด้านการฝึกอบรม,การพัฒนาบุคลากร รวมทั้งโครงการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่างๆทั้งในระยะสั้น,ระยะกลางและระยะยาวอย่างต่อเนื่อง 2.วิเคราะห์และจัดทำ Competency Model เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลา...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
17 . พนักงานขายโครงการบ้านจัดสรร รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบงานด้านการขายและดูแลลูกค้า 2.บริการแนะนาโครงการและโปรโมชั่นที่บริษัทกาหนด 3.อำนวยความสะดวกในการส่งมอบบ้านให้กับลูกค้า 4.ปฏิบัติงานด้านการขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกาหนด 5.ติดต่อประสา...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+คอมมิชั่น
19 มิ.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่รับรถ (Service Advisor) รับสมัครด่วน !
1. ต้อนรับและสอบถามอาการต่างๆในการรับบริการที่ศูนย์บริการ 2. วิเคราะห์อาการเบื้องต้นและประสานงานเกี่ยวกับงานซ่อมกับทีมช่างบริการ 3. เปิด JOB ซ่อมและอธิืบายงานซ่อมฟร้อมทั้งประมาณราคาการเข้าซ่อมแจ้งให...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+คอมมิชั่น
19 มิ.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (Auditor)
1.การจัดทำแผนการตรวจติดตามประจำเดือน 2.จัดเตรียมข้อมูลก่อนเข้าตรวจติดตาม 3.ดำเนินการตรวจติดตามตามแผนประจำเดือน 4.ระบุข้อบกพร่อง ออกเอกสาร CAR ...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
20 . ช่างยนต์ ( ประจำศุนย์บริการราชพฤกษ์ นนทบุรี) รับสมัครด่วน !
1.ทำการเช็คระยะรถตามรอบที่นัดหมาย 2.ซ่อมบำรุงก๊าซรถยนต์ตาม Job ที่หัวหน้าช่างมอบหมาย 3.ทำการตรวจเช็คงานซ่อมก่อนส่งมอบให้กับทีม QC. 4.ดูแลและจัดเก็บอุปกรณ์ทั้งก่อนและหลังซ่อมให้พร้อมใช้งาน 5.อื่นๆต...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
 พบ 413 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ