JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 412 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Mechanical Engineer
1.จัดทำแผนการผลิตงานต่างๆ ตั้งแต่รับแบบไปจนถึงการส่งมอบงานให้แก่ลูกค้า 2.ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนงาน และทันเวลาที่กำหนด 3.รายงานความคืบหน้าให้แก่ผู้บังคับบัญชา และลูกค้าได้รับทราบ 4.ควบคุมต้นทุ...

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
2 . Board Controller -ไซต์งานจังหวัดแพร่
- รับผิดชอบ ควบคุมเครื่องจักรในการผลิตไฟฟ้า และการจ่ายไอน้ำ โดยตรวจสอบเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัตถุดิบ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า และไอน้ำ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการเดินเครื่อง ที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบั...

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
3 . Draftsman
-จัดทำแบบ3มิติและแบบงานผลิตตามแผนของแผนกหลังจากได้รับข้อมูลจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
4 . Programmer
Programmer - เขียนโปรแกรม และทดสอบด้วยตนเอง - ดูแล โปรแกรม ที่ขึ้นใช้งานแล้วให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ตรวจสอบ ระบุปัญหาและแก้ไข Bug ของโปรแกรม

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
26 พ.ค. 62
5 . Engineer
บริษัทฯ เปิดรับวิศวกรตามตำแหน่งงาน ดังนี้ 1. Project Engineer 2. Mechanical engineer 4. Civil Engineer 5. Environmental Engineer

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
26 พ.ค. 62
6 . Shift Supervisor -ไซต์งานจังหวัดแพร่
1.รับผิดชอบดูแลงานด้านการผลิตและจ่ายไฟฟ้า รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ภายในกะที่ดูแล 2.ควบคุมการผลิตและจ่ายไฟฟ้าภายในกะให้ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและได้คุณภาพตามแผน การผลิตและข้อกำหนดของลูกค้า 3.ดำเนินการต...

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
7 . Plant Operator - ไซต์งานจังหวัดแพร่
1.รับผิดชอบ ดูแล Turbine Genarator และระบบ Balance of plant ในการผลิตไฟฟ้า 2.ตรวจสอบความพร้อมเครื่องจักร อุปกรณ์ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการเดินเครื่อง 3.รับผิดชอบในการผลิ...

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
8 . C&I Technicain - ไซต์งานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือวัดและอุปกรณ์ควบคุม - แก้ปัญหาของระบบเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้า - ปฏิบัติงานตามระบบ ISO9001:2015

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
9 . Maintenance Supervisor
- รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงไฟฟ้าชีวมวลทั้งระบบ - จัดทำแผนการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจักร (Preventive Maintenance) ตลอดจนควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน - วิเคราะห์ผลการตรวจเช็ค เพื่อวา...

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
10 . Internal Audit Manager
Job Responsibilities : - Executes the approved annual audit plan including scheduling, project management, working paper review, coordinating with auditees, and report review. Audits should be risk-b...

P.S.P. SPECIALTIES Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
26 พ.ค. 62
11 . งานบริการลูกค้า (customer service)
- รับความต้องการคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า - เปิด Order เข้าระบบ (โปรแกรม Axapta/SAP B1) - ประสานงานกับหน่วยจัดส่งเพื่อจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ - ออกเอกสารขาย (Invoice, D/O) - วางแผน/จัดเตรี...

P.S.P. SPECIALTIES Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
26 พ.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ (Supply chain)
1.จัดซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งใน และต่างประเทศ 2.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเคลียร์สินค้าขาเข้า และจัดเก็บใน W/H หรือนำส่งปลายทาง หน่วยงาน : Shipping, บัญชี/การเงิน, W/H, โรงงานลูกค้า

P.S.P. SPECIALTIES Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
26 พ.ค. 62
13 . ผู้จัดการแผนกวิเคราะห์ต้นทุนและกำไร
- จัดทำสรุปวิเคราะห์ต้นทุนและกำไรของสินค้าเป็นรายเดือน โดยแยกตามประเภทสินค้า - วิเคราะห์รายละเอียดความผิดปกติของ ต้นทุนและกำไร แยกตามประเภทสินค้า และกลุ่มลูกค้า - วิเคราะห์รายละเอียด ความผิดปกติของ ...

P.S.P. SPECIALTIES Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
26 พ.ค. 62
14 . HR Supervisor
- รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตั้งแต่ สรรหาว่าจ้าง ,สวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ , - ดูแล/จัดทำเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

P.S.P. SPECIALTIES Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
26 พ.ค. 62
15 . โครงการ Pragon Selection Project 7
โครงการ Pragon Selection Project 7 เปิดโอกาสให้นักศึกษาจบใหม่ได้เข้าร่วมโครงการคัดเลือกเพื่อเข้าทำานกับบริษัท โดยนักศึกษาที่ได้รับเลือกให้เข้าโครงการ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ได้เข้า camp เพื่อเตร...

P.S.P. SPECIALTIES Co., Ltd.
15 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 พ.ค. 62
16 . นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น
- HAND BLEND และทดสอบหรือติดตามผลการทดสอบของผลิตภัณฑ์ - จัดเตรียมตัวอย่างผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของแผนกขาย - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัททั้งด้านคุณภาพ ความปลอดภัยแล...

P.S.P. SPECIALTIES Co., Ltd.
26 พ.ค. 62
17 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์
- เคลื่อนย้ายวัสดุคงคลัง เข้า - ออก - เคลื่อนย้ายสิ้นค้าขึ้นรถบรรทุก - เคลื่อนย้ายสิ้นค้าและวัตถุดิบตามที่ได้รับมอบหมาย

P.S.P. SPECIALTIES Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 พ.ค. 62
18 . พนักงานผลิตจารบีและน้ำมันหล่อลื่นรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตจารบีและน้ำมันหล่อลื่น - ตรวจสอบความถูกต้องของผลิตภัณฑ์/สารเติมแต่งต่าง ๆ ตั้งแต่ก่อนการผสม และดูแลจน เสร็จสิ้นกระบวนการ พร้อมจัดเก็บ - เก็บตัวอย่างส่ง Lab วิเคราะห์ - ...

P.S.P. SPECIALTIES Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
26 พ.ค. 62
19 . TECHNICIAN งานทดสอบจาระบีและน้ำมันหล่อลื่นรับสมัครด่วน !
1.วิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างจาระบีให้ถูกต้องตรงตามวิธีการทดสอบที่ได้กำหนดไว้ 2.รายงานผลการทดสอบด้วยความซื่อสัตย์และทันเวลา 3.รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุถึงเป้...

P.S.P. SPECIALTIES Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
26 พ.ค. 62
20 . E&I Engineer ประจำสาขาระยอง
-ออกแบบระบบไฟฟ้าในโรงงานปิโตรเคมี -ออกแบบ WIRING DIAGRAM, SINGLE LINE DIAGRAM, LOOP DIAGRAM, TERMINAL DIAGRAM

บริษัท แซส เทค โซลูชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
 พบ 412 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ