JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1,088 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ฝ่ายผลิต คุมเตา,คุมหน้าเครื่อง,ทำแบบทราย,คุมเจีย (เคยอยู่โรงหล่อมาก่อนเท่านั้น)
*ไม่มีรถรับส่ง, ทำงาน 6 วัน (หยุดวันจันทร์) ฝ่ายผลิตในหน่วยงานต่างๆ

บริษัท คาสท์ เทค จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
19 ก.ค. 62
2 . ควบคุมผลิตตั้งแต่เริ่มผลิตจนขายตามPO แก้ไขและวิเคราะห์งานเสียได้ (งานหล่อโลหะ)
*ไม่มีรถรับส่ง, ทำงาน6วัน (หยุดวันจันทร์) วางแผนผลิตและควบคุมให้ขายได้ตามPO แก้ไขและวิเคราะห์ปัญหางานเสีย

บริษัท คาสท์ เทค จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
19 ก.ค. 62
3 . ช่างซ่อมบำรุง
-ไม่มีรถรับส่ง -ซ่อมและดูแลเครื่องจักร -วางแผนการดูแลเครื่องจักร

บริษัท คาสท์ เทค จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
19 ก.ค. 62
4 . พนักงานรับ-ส่งเอกสารรับสมัครด่วน !
* รับ-ส่งเอกสารทางการเงิน * วางบิล เก็บเช็ค นำเข้าบัญชี * จ่ายค่าสาธารณูปโภค * ซื้อของและอุกรณ์ชิ้นเล็กที่เร่งด่วน * ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย * บริษัทฯ มีรถจักรยานยนต์และรถยนต์ให้ใช้ในงา...

บริษัท เอช.ไอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง.จำกัด
เงินเดือน พิจารณาจากฐานเงินเดือนเดิมและประสบการณ์
19 ก.ค. 62

บริษัท เอช.ไอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง.จำกัด
เงินเดือน เงินเดือนพิจารณาจากฐานเงินเดือนเดิมประกอบกับประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อตำแหน่งงาน
19 ก.ค. 62
6 . หัวหน้าหน่วย/เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ/ประกันคุณภาพรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบคุณภาพ รับวัตถุดิบ ตรวจระหว่างกระบวนการผลิต ตรวจสินค้าสำเร็จรูป - ช่วยตรวจสอบ วิเคราะห์ และรายงานปัญหาด้านคุณภาพ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมคุณภาพ - จัดทำกิจกร...

บริษัท เอช.ไอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง.จำกัด
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์ประกอบกับฐานเงินเดือนจากบริษัทเดิม
19 ก.ค. 62

บริษัท วาย.พี.เค. อะโนไดซ์ ออนเซอร์วีส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000-18.000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 ก.ค. 62
8 . QC,QA ,เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต,ช่างซ่อมบำรุง/ช่างไฟฟ้าโรงงาน
-ตราวจสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนการผลิต -ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดสินค้า -ตรวจสอบขั้นตอนการผลิต -ตรวจสอบกระบวนการผลิต -ตรวจสอบเกี่ยวกับระบบคุณภาพตามเป้าหมายที่กำหนด -บันทึการตรวจสอบตามระเบียบปฎิ...

บริษัท เอฟ เอ็ม ที อินดัสทรี จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง (ตามตำแหน่งความสามารถและประสบการณ์)
19 ก.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่รวบรวมและจัดทำคู่มือของผลิตภัณฑ์ (QC MDR)
1. จัดทำข้อมูลงานตรวจสอบ, จัดทำเอกสาร MDR ส่งลูกค้า 2. จัดเก็บและควบคุมเอกสารต่างๆ และ Drawings ที่เกี่ยวข้องกับงาน 3. จัดทำฐานข้อมูลของผลิตภัณฑ์ 4. จัดทำเอกสารคุณภาพ 5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี...

Best Tech & Engineering Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
10 . Welding Engineer (วิศวกรงานเชื่อม)รับสมัครด่วน !
- จัดเตรียมและทำข้อกำหนดด้านงานเชื่อมโลหะ (WPS,PQR,WQT) - ควบคุมและทดสอบฝีมือของช่างเชื่อมที่จะเข้าปฎิบัติงานในกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนด มาตรฐานสากล และข้อกำหนดของลูกค้า - ตรวจสอบกระบวนการคว...

Best Tech & Engineering Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
11 . (QC Inspector) เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ รับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบและทดสอบ และข้อกำหนดโครงการ 2. เตรียมชุดทดสอบก่อนการตรวจสอบขั้นสุดท้าย 3. ตรวจสอบข้อกำหนดในการตรวจสอบทั้งหมดและดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบ...

Best Tech & Engineering Co., Ltd.
4 อัตรา (ประเภทการจ้าง 11 เดือน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ก.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ควบคุมวัตถุดิบ (Material Control Staff)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจนับวัตถุดิบ ตามใบขอซื้อหรือใบสั่งซื้อ พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารและวัตถุดิบที่ตรวจรับให้ถูกต้องตรงกัน 2.จัดเก็บวัตถุดิบเมื่อมีการรับเข้า รวมทั้งดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และปลอดภ...

Best Tech & Engineering Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
13 . Commercial Officer
1. Open enquiry file and necessary document according to ISO procedure. 2. Update database of client and tracking status of bidding. 3. Follow with client for necessary information for bidding. 4. ...

Unithai Shipyard and Engineering Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
19 ก.ค. 62
14 . Safety Officer เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(ปฏิบัติงานสังกัดUnisol)
-Carry out his responsibilities as defined in the UNITHAI Health, Safety & Security control Plan. - Monitor the implementation and compliance with the UNITHAI workforce, Subcontractors, Alliance par...

Unithai Shipyard and Engineering Co., Ltd.
1 อัตรา
19 ก.ค. 62
15 . E&I Supervisor
1.Maintains daily record of electrical equipment utilization to measure cost of equipment usage in a specific job, and for individual equipment preventive maintenance references. 2.Coordinates and as...

Unithai Shipyard and Engineering Co., Ltd.
1 อัตรา
19 ก.ค. 62
16 . Fabrication Supervisor
1.Co-ordinate jobs. 2.Maintain discipline and housekeeping. 3.Promote teamwork and co-operation. 4.Promote, ensure and enforce safe working methods and procedures. 5.Identify training requirements...

Unithai Shipyard and Engineering Co., Ltd.
1 อัตรา
19 ก.ค. 62
17 . QC Inspector
1. ดำเนินการตรวจสอบและทดสอบงานและเอกสารเกี่ยวกับการซ่อมแซมเรือและอาคารใหม่ 2. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือคุณภาพ (QM-04-01) 3. ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในกระบวนการคุณภาพ (QP-07-23, QP-07-29 แล...

Unithai Shipyard and Engineering Co., Ltd.
6 อัตรา
19 ก.ค. 62
18 . Planing Engineer
-Conduct one session of meeting/brainstorming for manhour trariff improvements at least once every quater -Udate sharepoint log files for vessel movement and vessel stemming schedule -Prepare and is...

Unithai Shipyard and Engineering Co., Ltd.
1 อัตรา
19 ก.ค. 62
19 . พนักงานขับรถส่วนกลาง/ผู้บริหาร (ประจำแผนกธุรการ)
1.ขับรถของบริษัทฯ ให้แก่ลูกค้าภายในและภายนอกตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 2.ดูแลรถยนต์ให้สะอาดและพร้อมใช้อยู่เสมอ 3.สนับสนุน/ทดแทนเมื่อมีพนักงานขับรถคนอื่นลา

Unithai Shipyard and Engineering Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
20 . Safety Officer เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(Unithai)
- Carry out his responsibilities as defined in the UNITHAI Health, Safety & Security control Plan. - Monitor the implementation and compliance with the UNITHAI workforce, Subcontractors, Alliance par...

Unithai Shipyard and Engineering Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
19 ก.ค. 62
 พบ 1,088 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ