เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 44 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าบริโภค (Section Manager - Dry Food 1) สาขานครนายก
• กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า • ตรวจสอ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
19 ม.ค. 62
2 . ผู้จัดการส่วนเบเกอรี่ (Section Manager - Bakery) สาขานครนายก
• สั่งงานและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย และการกระจายสินค้าเบเกอรี่ • ดำเนินการให้แน่ใจว่า สินค้าขนมอบมีความสดใหม่และมีคุณภาพที่ดี ดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุระบุไว้ ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
19 ม.ค. 62
3 . IT SupportUrgently Required !
Job Responsibilities: - Implementation and support of software solutions to meet business needs for both In-House and Vendor Application - Provide an application's documents as well as train the use...

บริษัท จัดหางาน อาร์แอลซี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 45,000-50,000
19 ม.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสาขาประจำพื้นที่ นครนายก
- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค่า...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + Incentive
19 ม.ค. 62
5 . วิศวกรเครื่องกลรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการวิเคราะห์ควบคุมตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องจักร และ ซ่อมบำรุง - รับผิดชอบในการควบคุมประสิทธิภาพ OEE (Breakdown+PM) - รับผิดชอบในการเขึยนแบบ ออกแบบ วิเคราะห์โลหะวิทยาฯลฯ - รับผิดชอบใน...

บริษัท บีดี สตรอว์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000-25,000+(ตามความสามารถ/ตามประสบการณ์)
19 ม.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ R&D/LAB.รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบในการวิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงและวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตรงตามความต้องการ เพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่ายต่างๆ 2.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท บีดี สตรอว์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง-ตามตกลง
19 ม.ค. 62
7 . หัวหน้าฝ่าย Training&Activityรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการจัดทำแผนการฝึกอบรม พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม ดำเนินการจัดฝึกอบรม และติดตามผลการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นและตรงกับความต้องการของหน่วยงานต่างๆ - รับผิดชอบงานด้านกิ...

บริษัท บีดี สตรอว์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000+ (ตามความสามารถ-ตามประสบการณ์)
19 ม.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ HR
-รับผิดชอบดูแลสวัสดิการให้กับพนักงาน ติดตาม ดำเนินการให้แล้วเสร็จ -งานด้านการสรรหาคัดเลือก แรงงานสัมพันธ์ -ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

บริษัท บีดี สตรอว์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000 (ตามความรู้ความสามารถ-ตามประสบการณ์)
19 ม.ค. 62
9 . ผู้จัดการโรงงาน (ประจำโรงงานคลอง15)รับสมัครด่วน !
-ดูแลการ ควบคุมฝ่ายผลิต เครื่องจักร และงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย -อบรมสอนงาน,ดูแลความเรียบร้อยโรงงาน

บริษัท พี ดี พัฒนา จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000-40,000 ตามข้อตกลง
19 ม.ค. 62
10 . ผู้จัดการสถานีบริการน้ำมัน ปตท. อ.บ้านนา จ.นครนายก
บริหารงานโดยรวมภายในสถานีบริการน้ำมัน ทั้งส่วนงานขาย งานบริการลูกค้า การบริหารพนักงาน ให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร มีผู้ใต้บังคับบัญชา 60-70 คน ดูแลและซ่อมบำรุงระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เ...

บริษัท วีรยาออยล์ทรานสปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 ม.ค. 62
11 . วิศวกรโยธา Civil Engineer (โครงการก่อสร้างอาคารที่พัก จ.นครนายก)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานก่อสร้างด้านโยธาของโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม - ประสานงานกับผู้รับจ้าง - ตรวจสอบแบบโครงสร้าง - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อลานา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
12 . พนักงานธุรการโครงการ (โครงการก่อสร้างอาคารที่พัก จ.นครนายก)
1.ติดต่อประสานงานโครงการกับผู้ที่เกี่ยวข้องและฝ่ายต่างๆในบริษัท 2.บันทึกรายงานการประชุมนัดหมายประชุม ประสานงานกับผู้เข้าร่วมประชุม 3.จัดทำรายงานประจำเดือน 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อลานา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62

บริษัท อลานา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
14 . Production Supervisorรับสมัครด่วน !
-ควบคุมกระบวนการผลิต และการปฏิบัติงานของพนักงานใต้บังคับบัญชา -วางแผนการผลิต -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -ควบคุมคุณภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา -ควบคุม Yield...

เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน Nego
18 ม.ค. 62
15 . หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งมีหน้าที่บริหารงานภายในฝ่าย ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน มอบหมาย แนะนํา ตรวจสอบประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ที่...

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 45,000-80,000
18 ม.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
-จัดการกระบวนการภายในคลังสินค้าและห้องเย็น -บันทึกรวบรวมข้อมูล เช็คนับสต็อกสินค้า ประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน และสรุปข้อมมูลภายในคลังสินค้า -โหลดสินค้าและShipจ่ายสินค้าระบบNAV -ประสานงานกับหน่...

เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62
17 . สัตวบาลฟาร์ม
1.ควบคุมดูแลจัดการภายในโรงเรือน 2.ดูแล และป้องกันโรค 3.ควบคุมกระบวนการผลิตให้ผลผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพได้ตามเป้าหมาย 4.หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ชุนเซ้งฟาร์ม จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 13,000 - 18,000
18 ม.ค. 62
18 . ผู้จัดการแผนกผลิต
-กำหนดตารางการผลิต ควบคุม และตรวจสอบกระบวนการผลิต (%YLD,%Waste) แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิต -ประมาณการยอดผลิต ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนการใช้เครื่องจักร กำลังคน วัตถุดิบ และอื่นๆที่เกี...

เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(ปฏบัติงานปทุมธานี)
- จัดทำแผนงานคสามปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน - ดำเนินการ แต่งตั้ง จป. บริหาร จป.หัวหน้างาน และจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยสภาพแวดล้อมในการทำงาน - สำรวจ วิเคราะห์ ความปลอดภั...

เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62
20 . สัตวบาลฟาร์มสุกรขุน/สุกรพันธุ์รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการผลิตทุกขั้นตอนในส่วนที่ได้รับมอบหมาย - สัตวบาลสุกร ดูแลรับผิดชอบ วางแผนงาน พัฒนา ควบคุมการผลิต สุกรขุนและสุกรพันธุ์ ในฟาร์มปิดมาตรฐานสากล

เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด
1อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
18 ม.ค. 62
 พบ 44 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ