JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 23 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าผลิตรับสมัครด่วน !
ดูแลรับผิดชอบแผนกผลิต

บริษัท เอ็นแอนด์พีฟู้ดส์ เทรดดิ้ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 มิ.ย. 62
2 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
1.วางแผนงานให้กับพนักงานในแผนก 2.ควบคุมดูแลพนักงานในแผนก 3. อื่นๆ

บริษัท ซันเรน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 มิ.ย. 62
3 . หัวหน้างานผลิต-Production Chief (ประจำนครปฐม)
•ประสานงานและวางแผนกลยุทธ์การผลิต วิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดของเสีย •วางแผนการใช้เครื่องจักร ทรัพยากรบุคคล วัตถุดิบ และพลังงาน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด •กำหนดตารางการผลิต •ควบคุม ตรวจสอบกระบวนกา...

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
7 อัตรา
15 มิ.ย. 62
4 . หัวหน้าแผนกผลิต
- รับผิดชอบแผนการผลิต เป้าหมายการผลิต - ดูแลแผนการทำความสะอาดประจำเดือน - ควบคุมการทำงานของพนักงาน - ควบคุมตรวจสอบการใช้วัตถุดิบ - รายงานการผลิต/การบำรุงรักษาเครื่องจักร - อื่นๆตามที่มอบหมาย

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
5 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ (ประจำสามพราน)
- ตรวจสอบสินค้าให้เป็นไปตาม SPEC ,ตามระบบควบคุณภาพ,GMP ,HACCP,SSOP และอื่นๆ - ทบทวนข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ได้รับมาจากลูกค้า รวมถึงกฎหมายที่ได้รับการแจ้งมาจาก R/D เปรียบเทียบกับการ - ทบทวนวีธีการตรวจวิเค...

บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
15 มิ.ย. 62
6 . Production Spervisor / หัวหน้าแผนกผลิต
1. วางแผนการผลิต การทำงานและกำลังคนให้สอดคล้องกับแผนการทำงาน 2. ควบคุมการผลิตและติดตามคุณภาพให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3. ควบคุมดูแลพนักงานในบังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพ 4. ควบคุมงานปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ...

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 มิ.ย. 62
7 . Production Supervisor และ QA Supervisor
-รับผิดชอบงานควบคุมและดูแลงานการผลิตและบรรจุขนมให้เป็นไปตามาตรฐานคุณภาพ -ตามแผนงานกำหนดควบคุมและบำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานทันตามเวลาที่กำหนดด้วยกระบวนการผลิตที...

บริษัท สยาม ดีเสิร์ท จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
14 มิ.ย. 62
8 . ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนผลิต
1.ควบคุมกำกับกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 2.ควบคุมดูแลให้พนักงานใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบ/วิธีปฏิบัติงานที่ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 3.ควบคุมดูแลการใช้วัตถุดิบด้านต่างๆ อย่างเหมาะสมแ...

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
9 . Production Supervisor/หัวหน้างาน
- กำกับดูแลงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ(การผลิตขั้นต้น/ส่วนการบรรจุและคลังสินค้าสำเร็จรูปภายในโรงงาน/แผนกผลิต) เช่น กระบวนการผลิต/กระบวนการบรรจุสินค้า อัตรากำลังพล ต้นทุนการผลิต ต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนค่าจ...

บริษัท ไทยเซ็นเตอร์ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 มิ.ย. 62
10 . หัวหน้างานผลิต (ดูแลการผลิตน้ำประปา) ประจำ อ.บางเลน จ.นครปฐม
1. ควบคุมดูแลการเดินเครื่องจักร การใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้น้ำที่มีคุณภาพและปริมาณสู่ลูกค้าตามข้อตกลง 2. ศึกษาและติดตามความก้าวหน้าด้านวิชาการผลิตน้ำประปาเพื่อนำไปใช้ในการปฏิ...

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
14 มิ.ย. 62
11 . ผู้จัดการแผนกผลิต ประจำ อ.บางเลน จ.นครปฐมและ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
1. บริหารงานผลิตน้ำประปาให้เป็นไปตามเป้าหมายของโรงผลิตน้ำประปา 2. วางแผนการผลิตและควบคุมให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ตามข้อตกลงและสอดคล้องกับนโยบายบริษัท 3. ควบคุมการผลิตโดยให้เกิดประสิท...

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
14 มิ.ย. 62
12 . หัวหน้า แผนกตัดแป๊บ
มีความรู้ ความสามารถ ในการใช้เครื่องกลึง ควบคุมการทำงานของแผนกให้ผลิตงานได้ตามความต้องการ ดูแลควบคุมเครื่องจักรให้เดินเครื่องได้ตลอด วางแผนการทำงานให้พนักงาน พัฒนาแผนกนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาปรับใช้กับง...

บริษัท เอส ที รับเบอร์ แฟคตอรี่ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 16,000 ++ บาท/เดือน
14 มิ.ย. 62
13 . หัวหน้าแผนกการผลิตส่วนงานโลหะรับสมัครด่วน !
- วางแผนผลิตในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และควบคุมการผลิตทุกกระบวนการ - ตรวจสอบแก้ไขปัญกาที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิต ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - อบรมและสอนงานให้กับพนักงานในแผนกถึงขั้นตอนและวิธีการผ...

บริษัท เอ็นพีอี อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
14 มิ.ย. 62
14 . Production Supervisor (สาขาสามพราน)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2.ควบคุมคุณภาพและลดการสูญเสียผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิต 3.ควบคุมการจัดส่งสินค้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย 4.ควบคุมการใช้แรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้...

บริษัท วิวไอซ์ ( 2015) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 มิ.ย. 62
15 . ผู้จัดการทั่วไปโรงงาน,ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
- ควบคุมดูแลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของฝ่ายที่รับผิดชอบ - นำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรต่อบริษัทฯ - จัดหาและอำนวยความสะดวกในด้านทรัพยากรต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ - เก็บข้อมูล และ...

บริษัท บี.ซี.เอฟ แกรนด์วู้ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 มิ.ย. 62
16 . ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงานฝ่ายผลิต
- ควบคุมดูแลระบบการผลิตสินค้าในโรงงาน - ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในขั้นตอนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน - เตรียมความพร้อมทางด้านเอกสาร เพื่อใช้รองรับการ Audit ของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และลูกค้าต่างๆ - ดำเ...

JANJARAS FOOD & CONFECTIONERY CO., LTD
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท (บาท)
14 มิ.ย. 62
17 . Management trainee
ช่วยเหลือสนับสนุนการทำงานของผู้จัดการโรงงานและผู้จัดการฝ่ายต่างๆในโรงงาน ในการบริหารจัดการด้านผลผลิต การควบคุมด้านลดต้นทุน การพัฒนาและสร้างนวัตกรรมการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของบริษัทและเป้าหม...

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
14 มิ.ย. 62
18 . ผู้จัดการโรงงาน
1.กำหนดนโยบายในการบริหารงาน /พิจารณา/วางแผน และทบทวนกลยุทธ์ในการบริหารโรงงานผลิตอาหารประเภทไก่สดแช่เย็น และชิ้นส่วนไก่สดชำแหละ ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2.พัฒนาปรับปรุงงาน การควบคุมการบริหารงานป...

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
14 มิ.ย. 62
19 . หัวหน้าฝ่ายผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
- ควบคุมการผลิตในโรงงาน ดูแลการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิต - ติดตามปัญหากระบวนการผลิต วิเคราะห์ผลดี ผลเสีย เสนอแนะปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด - ตรวจสอบเครื่องจักร เครื่องมือ พัฒนา ปรับปร...

บริษัท ธนานันท์ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
12 มิ.ย. 62
20 . หัวหน้าส่วนผลิต (ประจำที่โรงงานนครปฐม)
1. ควบคุม % Yield ในการผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน 2. ควบคุมต้นทุนการผลิตให้เหมาะกับแผนการผลิต 3. จัดทำรายงานข้อมูลการผลิตประจำวันเสนอผู้บังคับบัญชา 4. ควบคุมการทำงานของพนักงานในสายการผลิต 5. งานอื่นที่ไ...

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 มิ.ย. 62
 พบ 23 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ