JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน นำเสนอแผนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย - รณรงค์ให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน - ดำเนินการสอบสวนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ จ...

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 มี.ค. 62

บริษัท เอ็นแอนด์พีฟู้ดส์ เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มี.ค. 62
3 . จป.วิชาชีพ (ปฏิบัติงาน อ.บางเลน จ.นครปฐม 1 อัตรา)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย สำรวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ - ประเมินหาจุดเสี่ยงและดำเนินการแก้ไข - อบรมพนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องของความปลอดภัย และดำเนินการตามที่กฎหมายกำหน...

บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท + ประสบการณ์
18 มี.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (นครปฐม)
- ควบคุมดูแลงานด้านความปลอดภัยของบริษัทให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด - เสริมสร้างกิจกรรมด้านความปลอดภัยกับเครือข่ายความปลอดภัยในบริษัทฯ - วางแผนดูแลรับผิดชอบอุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆของโรงงาน - ดูแล รับผิดช...

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
18 มี.ค. 62
5 . Safety Officer (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย) (ประจำ จ.นครปฐม, จ.นครราชสีมา)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน - วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเ...

บริษัท เกรท สตีลเวอร์คส์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มี.ค. 62
6 . จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
- อบรมให้ความรู้พนักงานเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน - จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย - ยื่่นเอกสารความปลอดภัยฯกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน - จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัย - รวบรวม สถิติ รายงานและเสน...

บริษัท เจบีเอฟ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 มี.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ
1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้บริษัทฯปฏิบัติให้ถูกต้องและสอดคล้องตามข้อกฎหมายที่กำหนด 2.วิเคราะห์งาน,ชี้บ่งอันตราย,ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานและนำเสนอแนวทางป้องกัน 3.วิเคราะห์แผนงาน/โครงการท...

บริษัท คริสตอลลา จำกัด
1 อัตรา
15 มี.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
1.ปฏิบัติงานตามกฏหมายความปลอดภัยในการทำงาน 2.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เอ็มวี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 มี.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
1.ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน เสนอแนวทางจัดการด้านความปลอดภัย 2.ดำเนินกิจกรรม 5 ส.ภายใน อบรมให้ความรู้พนักงาน ตรวจประเมิน และวัดผล ปรับปรุงแก้ไข 3.ตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ ISO

บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
14 มี.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิคขั้นสูง/วิชาชีพรับสมัครด่วน !
ดูแลงานด้านความปลอดภัยทั้งระบบ รวมถึงเอกสารที่เกียวข้องความปลอดภัยที่ต้องรายงานต่อหน่วยงานราชการ

บริษัท ไบโอ-คอสแล็บ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
14 มี.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)วิชาชีพ
1.ตรวจสอบ และเสนอแนะให้ปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย 3.ประเ...

บริษัท เอส.พี.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
13 มี.ค. 62
12 . จป.วิชาชีพ
- ดูแลเรื่องความปลอดภัยและชีวอนามัย ภายในองค์กร - จัดอบรมปฐมนิเทศน์ เรื่องความปลอดภัยให้กับพนักงานใหม่ - จัดทำรายงานส่งหน่วยงานราชการ - ประสานงานกับแผนกต่างๆ ทั้งภายใน และ ภายนอกองค์กร - งานอื่นๆ ...

บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ์์ืNA
11 มี.ค. 62
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ