JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 46 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการแผนกคลังสินค้าและจัดส่งรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมการรับ จัดเก็บ และการเบิกจ่ายสินค้า 2. ควบคุมดูแลสินค้าในความดูแลให้ถูกต้องตรงตามจำนวน และรายงานตามกำหนด 3. ควบคุมการขนย้าย และจัดส่งสินค้าให้ถูกต้อง และตรงเวลา 4. ดูแลพื้นที่ในการจัดเก็บส...

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
2 . ผู้จัดการแผนกจัดซื้อจัดจ้างรับสมัครด่วน !
ด้านการบริหารจัดการ 1. ตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อ เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้อง สามารถลดต้นทุนองค์กร และตรงตามปฏิบัติของลูกค้าและบริษัทฯ 2. ควบคุมการดำเนินงานและขั้นตอนในด้านการจัดหา เพื่อให้บริษัทได้ร...

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
3 . IT Engineerรับสมัครด่วน !
1. มีความรู้ในงานระบบสารสนเทศ การต่อยอดโดยใช้โปรแกรม/ออกแบบโปรแกรมมาสนับสนุนในการทำงาน เพื่อลดงาน Manual และ Human Error ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 2. มีทักษะในการสื่อสาร การประสานงาน สามารถแก้ไขปัญห...

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ถอดปริมาณวัสดุงานตกแต่งภายในรับสมัครด่วน !
- สามารถดูแบบด้าน interior และงานก่อสร้างได้ - สามารถถอดปริมาณวัสดุตกแต่งภายใน

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
5 . ผู้จัดการโครงการรับสมัครด่วน !
1. บริหารงานโครงการ / การก่อสร้างโครงการ 2. ควบคุมงานตกแต่งภายใน 3. จัดทำ BOM

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
6 . QC Engineer รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบดำเนินงานจัดการคุณภาพและมาตรฐานระบบคุณภาพให้บรรลุเป้าหมาย วิเคราะห์ พัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานและระบบคุณภาพแบบบูรณาการ รวมทั้งนำเสนอแผนงานโครงการ เครื่องมือ กลยุทธ์ วิธีการใหม่ๆ เพื่อพัฒนา...

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบงานตกแต่งภายใน (Draftman)รับสมัครด่วน !
- สามารถดูแบบด้าน interior และงานก่อสร้างได้ - สามารถเขียนแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ได้ - สามารถเขียน Shop Engineer ได้

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
9 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกช่างสีเฟอร์นิเจอร์
1.ผสมแม่สี 2.ทำการพ่นสีเฟอร์นิเจอร์ 3.ดูแลพนักงานใต้บังคับบัญชา 4.รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เดอะ คลาสสิค แชร์ส จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
10 . หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ
-รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชาเพื่อ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการดำเนินงาน ด้าน การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ในด้านกายภาพของวัตถุดิบรับเข้าระหว่าง กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป -การส่งมอบให้เป็นไปต...

บริษัท เดอะ คลาสสิค แชร์ส จำกัด
23 ก.ค. 62
11 . หัวหน้าบัญชี CN
1.ประสานงานกับเซลล์ 2.วางบิลค่าพื้นที่จัดงาน 3.ดูยอด SELL-IN และ SELL OUT 4.ดูต้นทุน 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ส.แสง กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-30,000
23 ก.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่สต็อก
1.รับสินค้าเข้า 2.โอนสินค้าไปยังสาขาต่างๆ 3.ส่งสต็อกให้พนักงานขาย 4.ตรวจนับสต็อกกลับจากงานEVENT 5.ตรวจนับสต็อกประจำปี 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ส.แสง กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 11,000-13,000
23 ก.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่การเงิน (Financial Officer)
1. ออกใบแจ้งหนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆ 2. จัดทำเงินสดย่อย 3. ติดตามทวงถามจัดเก็บเงินตามที่ได้มีการออกใบแจ้งหนี้ 4. จัดทำเอกสารการเงินรับ-การเงินจ่าย 5. จัดทำเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่ายและนำส่งสรรพากร 6. เช...

บริษัท ส.แสง กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000
23 ก.ค. 62
14 . checker
1.ตรวจรับสินค้า 2.จ่ายสินค้า 3.จัดเรียงสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ 4.เช็คสินค้ากลับเมื่อมีงานEVENT

บริษัท ส.แสง กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000-15,000
23 ก.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี CN
1.ทำเอกสารวางบิลค่าพื้นที่ 2.ทำเอกสารวางบิลชดเชยค่าสินค้าต่างๆ 3.คีย์ข้อมูลใน EXCEL 4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ส.แสง กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000-15,000
23 ก.ค. 62
16 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
1. วางแผน พัฒนาระบบ และให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบัญชี 2. พัฒนา และควบคุมการจัดทำข้อมูลเพื่อ รายงานต่อผู้บริหาร 3. ติดตามดูแลก...

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์
จัดทำ รวบรวม ข้อมูลภายในบริษัท และดำเนินการประสานงานกับผู้ถือหุ้น, นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งการจัดเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะกรรมกรรมการชุดต่างๆ ภายในบริษัท ทักษะด้านกฎห...

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงอาวุโส
• ประสานงาน จัดทำแผนประเมินความเสี่ยงและกำหนดแผนควบคุมความเสี่ยงขององค์กร • ให้คำปรึกษาในการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร • ประสานงานและจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่...

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่ SOC (Sales)
ติดต่อลูกค้าออกพื้นที่พบลูกค้าที่ทางบริษัทติดต่อหรือลูกค้ารายใหม่ ทำการเสนอตัวสินค้าและปิดการขายติดตั้งเครื่องกรองน้ำ รายได้รวม 20,000 - 30,000 ขึ้นไปตามความสามารถ

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน 10,000 + ค่าน้ำมัน 5,000 + ค่าคอมมิชชั่น
23 ก.ค. 62
20 . พนง.แนะนำสินค้าภาคสนามรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบในการหาลูกค้ารายใหม่(ภาคสนาม) 2.ดูเเลลูกค้าเก่าในการขายสินค้าเเละการให้บริการ 3.สร้างยอดขายเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ก.ค. 62
 พบ 46 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ