เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 197 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าหน่วยทรัพยากรบุคคล
ทำงาน วันจันทร์-วันเสาร์ 8:00 -16:00 น.

บริษัท สยามพีวีเอส เคมิคอลส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 พ.ย. 61
2 . หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
- ประสานงานร่วมกับฝ่ายการตลาดและผู้ผลิตในการออกแบบจัดทำฉลากบรรจุภัณฑ์สินค้า - กำหนดรายละเอียดบรรจุภัณฑ์เพื่อจัดส่งให้หน่วยงานที่กี่ยวข้องได้ทันเวลาที่กำหนดและถูกต้อง - ประสานงานและทดสอบร่วมกับฝ่ายผล...

บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 พ.ย. 61
3 . หัวหน้างานศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center)
- ดูแล ควบคุม บริหารการรับสินค้าจากฝ่ายผลิตเพื่อจัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพ - บริหาร ควบคุม กำกับกิจกรรมการ picking/checking เพื่อส่งสินค้าให้ตรงเวลา - ประสานงานระหว่าง DC admin กับเจ้าหน้าที่ DHL เพื...

บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 พ.ย. 61
4 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
มีหน้าที่ควบคุมดูแล ส่งเสริม สนับสนุนและตรวจสอบกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของบริษัทฯ - วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรฐานการป...

บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 พ.ย. 61
5 . พนักงานผสม (Mixing)
- ผสมน้ำยาให้ได้คุณภาพและปริมาณตามที่กำหนด - ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในพื้นที่การผลิต - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
5 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 พ.ย. 61
6 . หัวหน้าสายบรรจุ/หัวหน้าสายผสม
หัวหน้าสายบรรจุ - จัดเตรียมพนักงานและเครื่องจักรให้พร้อมสำหรับการผลิตรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต,วิเคราะห์การผลิต, การแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในไลน์การผลิต,ปรับปรุงเครื่องจักรและกำลังคนในการผ...

บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 พ.ย. 61
7 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
- วางแผนการผลิตให้ได้ตามความต้องการและกำลังการผลิตในแต่ละสายการผลิต - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับเปลี่ยนแผนการผลิตให้ได้สินค้าตามความต้องการ

บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 พ.ย. 61
8 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์
- ตักสินค้าสำเร็จรูป เพื่อไปยังศูนย์กระจายสินค้า - ตักบรรจุภัณฑ์และวัตถุดิบจ่ายให้ฝ่ายผลิต

บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 พ.ย. 61
9 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพ ทางเคมี (QC LAB)
- สุ่มและวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบพร้อมบันทึกผลการวิเคราะห์ให้ถูกต้อง - สุ่มและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต ผลิตภัณฑ์รอการบรรจุ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้รวมทั้งบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องแ...

บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 พ.ย. 61
10 . หัวหน้างานผลิต (Production Engineer)
- จัดเตรียมพนักงานและเครื่องจักรให้พร้อมสำหรับการผลิต รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต,วิเคราะห์การผลิต,การแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในไลน์การผลิต,ปรับปรุงเครื่องจักรและกำลังคนในการผลิตให้มีประสิทธิภา...

บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 พ.ย. 61
11 . ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง
ดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เช่น การบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำเดือน งานซ่อมบำรุงตามใบสั่งงาน งานติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ งานเชื่อม งานไฟฟ้า Control

บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 พ.ย. 61
12 . ซ่อมบำรุง รับสมัครด่วน !
1.ดูแล บำรุง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในโรงงาน 2.ดูแล บำรุง ปรับปรุง ซ่อมแซมเครื่องจักรระบบไฮดรอลิคได้ 3.สามารถเขียนวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นได้ 4.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เดโคพลาส อินดัสทรี จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ย. 61
13 . QA
1.ตรวจสอบชิ้นงาน 2.สามารถใช้เครื่องมือวัดได้ 3.มีความเข้าใจด้านการตรวจสอบในกระบวนการ และการประสานงานกับลูกค้า

บริษัท เดโคพลาส อินดัสทรี จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ย. 61
14 . จป.วิชาชีพ
1.ดูแลความปลอดภัยในการทำงาน 2.ดูแลงานด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน 3.ทำรายงานด้านเอกสาร

บริษัท เดโคพลาส อินดัสทรี จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ย. 61
15 . หัวหน้าแผนกฉีดพลาสติก (INJECTION CHIEF)
1. ปรับเครื่องฉีดพลาสติกได้ 2. ควบคุมวางแผนการผลิตในหน่วยฉีด 3. มอบหมายหน้าที่การทำงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 4. จัดฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการทำงาน 5. ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ 6. จัดทำรายงานแล...

บริษัท เดโคพลาส อินดัสทรี จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 พ.ย. 61
16 . เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
- ตรวจสอบความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน โรงงาน และความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน - ตรวจสอบงานตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนผสานความร่วมมือกับกับแผนกอื่นๆ - จัดทำรายงานการประชุมและเอกสารระบบ ISO - ติดต่อประส...

บริษัท ซินโฟเนียร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 พ.ย. 61
17 . IT Specialist
1. To manage and maintain server, physical and virtual servers. 2. To manage hardware or software product to meet technical networking or security needs. 3. Analyze information to recommend and plan...

บริษัท ซินโฟเนียร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน Salary Negotiable
17 พ.ย. 61
18 . Production Planning Officer
1. วางแผนการผลิตชิ้นส่วนในการประกอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ 2. จัดทำแผนการผลิตและออกใบคำสั่งการผลิต 3. คำนวณและตรวจสอบความพร้อมของวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการผลิตแต่ละเดือนและสั่งซื้อ 4. ตั้งสูตรการผลิตและ...

บริษัท ซินโฟเนียร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 พ.ย. 61
19 . ผู้ควบคุมเครื่อง (บ่อชุบ)
-• ทำความสะอาดชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ในการประกอบแม่พิมพ์ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน • จัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำความสะอาด เช่น น้ำ - น้ำกลั่น – กรด และทำความสะอาดแม่พิมพ์ทุกครั้งก่อนชุบทองแดง – ...

บริษัท ไทยคาสท์ฟิล์ม จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือนขึ้นกับคุณสมบัติของผู้สมัคร
17 พ.ย. 61
20 . Automation Engineer
1.ออกแบบระบบไฟฟ้าควบคุมและไฟฟ้ากำลัง 2.จัดทำ Electrical drawing และ Operation Manual ของระบบ 3.วาง Spec ของอุกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในงานโครงการต่างๆ 4.ควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้าต่างๆ 5.ตรวจสอบและศึกษาข้อม...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 พ.ย. 61
 พบ 197 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ