JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 61 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมบำรุง Forklift
1. รับผิดชอบดูแล ซ่อมบำรุงและซ่อมแซมแก้ไขปัญหารถยกให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 2. ดำเนินการตรวจสอบและซาอมบำรุงเชิงป้องกันรถยก ตามแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันที่กำหนด 3. ซ่อมบำรุงรถยกให้...

BG Container Glass Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 + สวัสดิการ
24 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่จัดซื้องานโครงการ
1.ดำเนินการจัดหาและจัดจ้างผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา และผู้รับบริการในการก่อสร้างและดำเนินงานตามแผนโครงการ 2.ดำเนินการจัดหาและจัดซื้อเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ 3.ดำเนินการตรวจสอบการจัดส่งและการดำ...

BG Container Glass Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 พ.ค. 62
3 . พนักงานโสตทัศนูปกรณ์ (CSR)
1.จัดเตรียมสถานที่สำหรับการจัดประชุม สัมมนา และกิจกรรมต่างๆ 2.จัดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 3.ดูแลความเรียบร้อยของสถานที่ 4.ดูแลตรวจสอบและจัดซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพเรีย...

BG Container Glass Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 +สวัสดิการ
24 พ.ค. 62
4 . วิศวกร R&D (วัดคุม & Control)
1.เขียนระบบ Control ด้วย PLC ดำเนินงานวิจัยเเละพัฒนาด้านการควบคุมจักรกลอัตโนมัติ 2.ออกเเบบ เเละทดลองในโครงการวิจัยเเละพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ 3.ประยุกต์ใช้วิศวกรรมวัดคุมในการดำเนินงาน 4.ต...

BG Container Glass Public Company Limited
เงินเดือน ขึ้นอยู้กับประสบการณ์
24 พ.ค. 62
5 . วิศวกรแบบพิมพ์
1)วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากแบบพิมพ์และหาแนวทางในการป้องกัน 2)ปรับแก้แบบพิมพ์ 3)ประสานงานและดูแลการจัดทำแบบพิมพ์ 4)ดูแลงานระบบคุณภาพของหน่วยงานแบบพิมพ์

BG Container Glass Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน 22,000
24 พ.ค. 62
6 . วิศวกรโยธา
•ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา •ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปต...

BG Container Glass Public Company Limited
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร (HRD)
1. นำเครื่องมือด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในบริษัท 2. พัฒนาสมรรถนะความสามารถพนักงานเพื่อให้รองรับกับกับทิศทางการเติบโตขององค์กร 3. นำเครื่องมือการประเมินสมรรถ...

BG Container Glass Public Company Limited
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
24 พ.ค. 62
8 . Logistics Analyst(เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบจัดส่ง)
1.ใช้ความรู้ด้านสถิติในการจัดทำ เปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าคงคลัง ยอดผลิต ยอดขาย ทั้งอดีต ปัจจุบันและอนาคต พร้อมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา 2.คิดวิเคราะห์ สร้างTemplate ประสานงาน รวบรวม จัดทำ แ...

BG Container Glass Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน 15,500 - 20,000 บาท
24 พ.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ
1. ดำเนินการจัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบ และสินค้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตขวดแก้ว 2. ประสาน ติดตาม และแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อให้การจัดหา จัดซื้อเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 3. จัดทำข้อมูลรายงานต่างๆ ...

BG Container Glass Public Company Limited
เงินเดือน Salary Structure
24 พ.ค. 62
10 . พนักงานสอบเทียบเครื่องมือวัด(วุฒิ ปวส.)ประจำโรงงานจังหวัดปทุมธานี
รายละเอียดงาน 1. ดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือวัดตามข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพตามแผนงานที่กำหนด 2. ให้คำแนะนำในการดูแลเครื่องมือวัดให้สามารถสอบเทียบได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 3.ร่วมกำหนดแผนหลักเกณฑ์และแน...

BG Container Glass Public Company Limited
เงินเดือน 11,500 บาท
24 พ.ค. 62
11 . ช่างเทคนิค ประจำโรงงานปทุมธานีรับสมัครด่วน !
- ดำเนินการดูบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร/เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เสียหาย - วิเคราะห์ข้อมูลปรับปรุงกระบวนการผลิต - รายงานการตรวจสอบเครื่องจักรให้หัวหน้างานทราบ - ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตาม...

BG Container Glass Public Company Limited
5 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท + สวัสดิการ + OT
24 พ.ค. 62
12 . หัวหน้าฝ่ายคลังสินค้า (Warehouse Supervisor)
1. ควบคุมพนักงานคลังสินค้า 2. ดูแลงานด้านคลังสินค้า 3. ติดตามตาราง/แผนงานการเรียกเข้าวัตถุดิบ/สินค้า 4. ปรับปรุงพัฒนางาน

บริษัท ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด
นิคมรังสิตพรอสเพอร์ เอสเตท ปทุมธานี
1 อัตรา
24 พ.ค. 62
13 . หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ(QC Supervisor)
- ควบคุมการทำงานของพนักงานในฝ่าย - จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของฝ่าย - จัดทำเอกสารภายในฝ่าย - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด
นิคมรังสิตพรอสเพอร์ เอสเตท ปทุมธานี
1 อัตรา
24 พ.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
1. สรรหาพนักงาน 2. จัดทำค่าแรงและเงินเดือน 3. จัดทำและติดตามผลการฝึกอบรม 4. จัดทำและติดตามงานด้านสวัสดิการ 5. จัดทำและติดตามงานด้านแรงงานสัมพันธ์ 6. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทำงาน วันจั...

บริษัท ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด
นิคมรังสิตพรอสเพอร์ เอสเตท ปทุมธานี
2 อัตรา
24 พ.ค. 62
15 . ธุรการ (ฝ่ายขาย/จัดซื้อ/ผลิต/คลังสินค้า/บุคคล)
1. คีย์ข้อมูลต่างๆของแผนก/ส่วนงาน 2. ประสานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 4. ทำงานวันจันทร์-เสาร์ (08:00-17:00)

บริษัท ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด
นิคมรังสิตพรอสเพอร์ เอสเตท ปทุมธานี
4 อัตรา
เงินเดือน 9,500-11,000
24 พ.ค. 62
16 . Production Engineer - วิศวกรควบคุมการผลิต
1. ควบคุมการผลิตให้สำเร็จตามเป้าหมาย 2. วางแผนและควบคุมพนักงานในแผนก 3. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแผนก 4. จัดทำรายงานสรุปผลการผลิต 5. พัฒนากระบวนการผลิต ทำงาน วันจันทร์-เสาร์ ทำงานเป็นกะ (2กะ - ส...

บริษัท ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด
นิคมรังสิตพรอสเพอร์ เอสเตท ปทุมธานี
2 อัตรา
24 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่วางแผนอาวุโส (Senior Operation Planner)
1. จัดทำแผนการผลิตและส่งมอบสินค้า 2. จัดทำแผนการใช้และเรียกเข้าวัตถุดิบ 3. สรุปข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ

บริษัท ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด
นิคมรังสิตพรอสเพอร์ เอสเตท ปทุมธานี
1 อัตรา
24 พ.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QC Foreman)
- ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าในกระบวนการผลิต - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าสำเร็จรูป - จัดทำเอกสารภายในแผนก - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด
นิคมรังสิตพรอสเพอร์ เอสเตท ปทุมธานี
2 อัตรา
24 พ.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ
1. ดูแลสั่งซื้อวัตถุดิบ, วัสดุอุปกรณ์, เครื่องใช้สำนักงาน 2. งานเจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไข,ดำเนินการจัดทำเอกสารการจัดซื้อ  3. ติดต่อหา Supplier เพื่อเป็นการ Source Supply รายใหม่ๆ 4. ติดต่อ shippin...

บริษัท ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
24 พ.ค. 62
20 . Sales Coordinator / เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เสนอขายผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าที่โทรเข้ามาสอบถาม 2. โทรขายสินค้าแก่ลูกค้าเป้าหมายตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ติดตามคำสั่งซื้อจากลูกค้าและประสานงานกับฝ่ายผลิต วันทำงาน จันทร์-เสาร...

บริษัท ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด
2 อัตรา
24 พ.ค. 62
 พบ 61 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ