JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 77 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เภสัชกรฝ่ายผลิต / เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพรับสมัครด่วน !
เภสัชกรฝ่ายผลิต มีหน้าที่ 1. ควบคุม ดูแลการปฎิบัติงานประจำวันของฝ่ายผลิต พนักงานในฝ่ายฯ 2. ดูแลสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ของฝ่ายผลิต 3. จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายผลิต 4. อื่นๆ ตาม...

บริษัท สมจิตต์โอสถ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
อย่างละ 1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่การตลาด
- ติดต่อและประสานงานลูกค้าต่างประเทศ - ประสานงาน และติดตามorderกับฝ่ายผลิต - จัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดทำเอกสารนำเข้า-ส่งออก

บริษัท การอง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ดูแลและรับผิดชอบงานด้านลูกหนี้ วางบิล รับเช็ค - ออกใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงิน - สรุปยอดลูกหนี้ประจำเดือน - จ่ายงานให้กับพนักงานรับ - ส่งเอกสาร - ส่งเอกสารใบแจ้งหนี้ ติดตามการชำระเงิน จากลูกหน...

บริษัท การอง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
4 . ผู้จัดการคลังสินค้า (Warehouse Manager) (คลังสินค้า จ.ปทุมธานี)
1.ดูแลงานด้านคลังสินค้าทั้งระบบ 2.รับผิดชอบการวางแผนและควบคุม ดูแล การรับ การจ่าย และการจัดเก็บวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ตลอดจนสินค้าผลิตภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการผลิตและการจัดส่งสินค้า 3.บริหารจัดการพื้นที่ก...

บริษัท ชาร์มมิ่งเวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา
25 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
- ตรวจรับวัตถุดิบ วัสดุการบรรจุ - สุ่มตรวจคุณภาพสินค้าในระหว่างกระบวนการผลิต - จัดทำรายงานประจำวัน และรายงานประจำเดือนถึงผลการผลิตสินค้าและการควบคุมคุณภาพ - รวบรวมข้อมูลและรายงานจำนวนของเสียประจำ...

บริษัท ชาร์มมิ่งเวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา
25 มิ.ย. 62
6 . Process Improve ment
• ดูแลรับผิดชอบการนำสูตรการผลิตมาทดลองผสมใน Pilot Plant และพัฒนา mixing process scale up เพื่อการผลิตจริงใน Production line • ปรับปรุงและพัฒนา Mixing process อย่างต่อเนื่อง เพื่อการลดต้นตุน และประสิ...

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 มิ.ย. 62
7 . ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิต
1.เตรียมความพร้อมในการผลิต 2.ควบคุมงานผลิต 3.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
- จัดทำเอกสาร Invoice พร้อมทั้งบันทึกบัญชี - บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระลูกหนี้ - สรุปลูกหนี้คงเหลือแต่ละเดือน - จัดทำรายงานลูกหนี้ประจำเดือน - และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่การเงิน
1.ปฎิบัติงานด้านการเงิน 2.จัดทําเอกสารเกี่ยวกับการรับ-จ่าย 3.เก็บรักษาหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการเงิน 4.จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 5.ติดต่อประสานงานกับธนาคารและผู้เกี่ยวข้อง 6.ปฏิบัต...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มิ.ย. 62
10 . หัวหน้าห้องปฏิบัติการเคมี
1. วิเคราะห์ ทดสอบ รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ 2. พัฒนาวิธี/ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ (Method Validation) 2. จัดทำแผนการควบคุมคุณภาพการทดสอบให้มีสอดคล้องกับข้อกำหนด 3. เตรียม จัดห...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.รับเอกสารใบขอซื้อ ตรวจสอบราคา ประวัติการซื้อ ( สรุปการขอซื้อแต่ละเดือน,ไตรมาส) 2.สรุปเปรียบเทียบราคา เก็บข้อมูลราคาไว้เป็นประวัติซื้อ 3.เปิดใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง PO นำส่งเอกสารใบสั่งซื้อให้ฝ่ายบัญช...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
12 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
1.ควบคุมดูแล ดำเนินงานรับเข้า-เบิกจ่ายและจัดเก็บสินค้าภายในคลังทุกคลังให้มีความถูกต้อง 2.บริหารการจัดส่งสินค้าตามกำหนดวันเวลาที่ลูกค้ากำหนด รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน 3.ตรวจส...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
13 . ผู้จัดการส่วนงานประสานงานขาย
- บริหารจัดการงานของส่วนงานประสานงานขายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การออกใบเสนอราคา , ใบสั่งขาย , สัญญาซื้อขาย ใบเปิดผลิต, การจองรถส่งสินค้า , การดำเนินเรื่องเคลมสินค้า - บริหารจัดการการทำงานขอ...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 28,000-32,000
25 มิ.ย. 62
14 . หัวหน้าฝ่ายผลิต (อาหารเสริม)
1.ควบคุมกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามตามแผนงาน และปริมาณงานได้ตามเป้าหมายตามกำหนด 2.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีประสิทธิ์ภาพและมีความปลอดภัย 3.ควบคุมการผลิตให้มีคุณภาพ รวมถึงการให้คำปรึกษา...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-35,000 บาท
25 มิ.ย. 62
15 . ผู้จัดการบัญชี
- ปรับปรุง พัฒนา วางแผนงานบัญชีทั้งระบบ - ควบคุม-จัดทำบัญชี เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ใบสำคัญ รับ-จ่าย - ดูแลจัดการการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานบัญชีต่างๆ - ตรวจสอบ กระทบยอดบัญชีต่างๆและเก็...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 37,000-42,000
25 มิ.ย. 62
16 . หัวหน้าแผนกบัญชี
1.ตรวจสอบเอกสารการรับ-จ่าย วัตถุดิบ,สินค้าสำเร็จรูป,สิ้นเปลือง 2.จัดทำสรุปสต๊อกสิ้นเดือน 3.ดูแลการเช้คสต๊อกประจำเดือน 4.ประสานงานกับแผนกต่างๆ ทั้งในโรงงานและสำนักงาน 5.ควบคุมการดูแลการบันทึกบัญชี ...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-28,000
25 มิ.ย. 62
17 . ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาเครื่องสำอาง
1.ดูแล ปรับปรุงพัฒนา กระบวนการวิจัยพัฒนา และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 2.คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตามความต้องการของลูกค้า และบริษัท 3.ตรวจเช็คสต๊อควัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแต่ละครั้ง 4.จัดทำระบบเ...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มิ.ย. 62
18 . นักวิทยาศาสตร์
-พัฒนาสูตรเครื่องสำอางค์ -งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา -วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ยา -จัดทำเอกสารการขึ้นทะเบียนยา

บริษัท โนวา เมดิซีน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
19 . ผู้ควบคุมงานการตลาดต่างประเทศ (International Marketing Supervisor)
-ติดต่อลูกค้าต่างประเทศและเป็นตัวกลางในการบริการลูกค้าต่างประเทศ และประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กร - ติดตามเก็บข้อมูลและประวัติลูกค้าเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนวิเคราะห์ลูกค้า - Monitor และให้คำ...

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (Overseas Purchasing Officer)
- ดำเนินการจัดซื้อและจัดหา Raw Material /Package พร้อมติดตามการส่งสินค้า - เจราจาต่อรองกับผู้ขายในทิศทางลดต้นทุน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำเข้าสินค้าเเละจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง - จัดหาตัวอย...

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
 พบ 77 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ