JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 44 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . DCC
1.Document Control ระบบคุณภาพ GMP&HACCP 2.ประสานงาน Internal Audit รวบรวมเอกสารเกี่ยวข้อง เช่น CAR ,Check list 3.จัดทำระบบคุณภาพ HALAL GMP และ HACCP 4.ดำเนินการออก CAR และ NC เมื่อพบไม่สอดคล้องตามข...

บริษัท แอนนาโพลิส จำกัด / Annapolis Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
15 ก.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ผลิต (ประจำโรงงานนวนคร)รับสมัครด่วน !
-ควบคุมดูแลงานด้านคุณภาพโดนรวมของแผนกผลิตให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท -ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน QC LINEให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของแผนกผลิตที่กำหนด -ตรวจสอบความถูกต้องขอ...

บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
15 ก.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ QC Inspector รับสมัครด่วน !
ทำการตรวจเช็คชิ้นงาน โดยใช้เครื่องมือวัด Vernier Caliper,Micrometer Caliper,Dial Gauge,Depth gage,CMM, profile projector ในการตรวจเช็คค่าชิ้นงานและลงบันทึกในใบตรวจเช็ค ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ...

Rigid Technologies Co., Ltd. [การผลิตชิ้นส่วนความละเอียดสูง]
บิ๊กแลนด์ แฟคตอรี่ ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 17,000 บาท
14 ก.ย. 62
4 . พนักงานประกันคุณภาพรับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบในการควบคุมคุณภาพแบบ 3 ขั้นตอน -ควบคุมและรักษามาตรฐานของงานตรวจสอบชิ้นงาน -ติดตามงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ -อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

A.I INDUSTRY Co.,Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
14 ก.ย. 62
5 . หัวหน้าแผนก QC/QA
1.บริหารควบคุม และอนุมัติการพัฒนาระบบเอกสารที่สนองตอบระบบประกันคุณภาพ และปรับปรุงคุณภาพ 2.เตรียมความพร้อม ของระบบคุณภาพของหน่วยงานในการรับการตรวจฯ ในแง่ต่างๆ เช่น บุคคล พื้นที่ ตรวจระบบงาน ระบบเอกส...

บริษัท สยาม เอ็ม ซี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ก.ย. 62
6 . QA Engineer
1.New model activity. 2.Test plan sampling for test. 3.MSA plan, Instrument, Calibration plan. 4.Quality problem feedback and pre-analysis. 5.Other jobs assign.

Nidec Copal (Thailand) Co.,Ltd. / บริษัท นิเด็ค โคปาล (ประเทศไทย) จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
14 ก.ย. 62
7 . หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ (ประจำสาขาปทุมธานี)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานควบคุมคุณภาพในการผลิต - ควบคุม, ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาในสายงาน - วางแผนงาน , กำกับ ควบคุมดูแลงานที่ได้รับมอบหมาย - หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซิตี้เท็กซ์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ก.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (ประจำสาขาปทุมธานี)รับสมัครด่วน !
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าขาเข้า ระหว่างการผลิตและรอการจำหน่าย ตามนโยบายเป้าหมายและมาตรฐานกำหนด

บริษัท ซิตี้เท็กซ์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความเหมาะสม
14 ก.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่ QC/PC
1.ดูแลระบบควบคุมคุณภาพในงานผลิต 2.ควบคุมวางแผนการผลิตต่างๆให้เป็นไปตามแผนงาน 3.ประสานงานในขบวนการผลิตให้เกิดการบรรลุผลสำเร็จ 4.ดูแลควบคุมเครื่องมือวัดต่างในขบวนการผลิต 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหม...

บริษัท แว้ปคลีนเท็ค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-17,000
14 ก.ย. 62

NDB Recruitment & Business Co.,Ltd.
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
เงินเดือน 30,000 - 35,000 Bath
14 ก.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่ QC (โรงงานเฟอร์นิเจอร์)
- ตรวจสอบคุณภาพงานเฟอร์นิเจอร์ - ตรวจสอบความสม่ำเสมอของระบบและระเบียบ ที่แต่ละฝ่ายต้องดำเนินการตามขั้นตอน - ตรวจสอบคุณภาพให้ได้มาตราฐานตามที่ได้รับแจ้ง - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่งงานเฟอร์นิเจอร์ใ...

Trust Development Co., Ltd. (บริษัท มุ่งมั่นวัฒนา จำกัด)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
14 ก.ย. 62
12 . หัวหน้า QC
QC 1.ดูแลควบคุมประสิทธิภาพของสินค้า โดยตรวจสอบทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต 2.ควบคุมงาน ตรวจสอบงาน ของผู้ใต้บังคับบัญชา 3.รายงานและสรุปผล 4.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บำรุงไทยเคหะภัณฑ์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ก.ย. 62
13 . QA Inspector รับสมัครด่วน !
- ดูแล ตรวจเช็ค ผลิตภัณฑ์และวัสดุที่รับเข้า - ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด - ดูแลและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตลอดจนกระบวนการสุดท้ายก่อนส่งมอบ - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

Colibri Automation (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ก.ย. 62
14 . QMS Supervisorรับสมัครด่วน !
- วางแผน/ ติดตามการขึ้นทะเบียนและจัดทำทะเบียนรายการ CAR/ PAR ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร นำเสนอ MR ปิดประเด็นตามระยะเวลาที่กำหนด - สรุปรายงานการติดตาม KPI และรวบรวมผลการดำเนินงานตาม Action Plan - ต...

บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาจากประสบการณ์
13 ก.ย. 62
15 . พนักงานวิเคราะห์คุณภาพ (QC Operator)รับสมัครด่วน !
ปฏิบัติงานวิเคราะห์ และควบคุมคุณภาพในระหว่างกระบวนการผลิตไบโอดีเซล และกลีเซอรีนตามระเบียบปฏิบัติงานของหน่วยงาน

บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้เริ่มต้น 11,000 บาท (ยังไม่รวมโอที)
13 ก.ย. 62
16 . Hygienist Leader - โรงงานปทุมธานี
****ทำงานเข้ากะ**** รับผิดชอบในการวางแผน กำกับดูแล ติดตามตรวจสอบและปรับปรุงการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ การรักษาสุขอนามัย GMP ในโรงงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายความปลอดภัย อาหาร คุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปล...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
เงินเดือน ตามตกลง
13 ก.ย. 62
17 . Hygienist Leader - โรงงานรังสิต
****ทำงานเข้ากะ**** รับผิดชอบในการวางแผน กำกับดูแล ติดตามตรวจสอบและปรับปรุงการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ การรักษาสุขอนามัย GMP ในโรงงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายความปลอดภัย อาหาร คุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปล...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
เงินเดือน ตามตกลง
13 ก.ย. 62
18 . QA. Engineering รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานและตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เอส ซี เค อินดัสทรี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 ก.ย. 62
19 . พนักงานเทคนิค QC (โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป คลอง10 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี)
1.ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานที่ผลิตให้ได้ตามแบบ พร้อมสุ่มตรวจชิ้นงานก่อนเทคอนกรีต และประสานงานไปทางผู้รับผิดชอบ(ในกรณีที่มีการแก้ไข) 2.ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานที่ผลิตให้ได้ตามแบบ ตรวจขนาดชิ้นงาน,วัสดุฝังต่างต่...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
13 ก.ย. 62
20 . QC Training Staff
1. ตรวจสอบใบงานช่างหลังจากติดตั้งสินค้า 2. ตรวจสอบลูกค้าว่าให้ข้อมูลตรงกับใบงานของช่างหรือไม่ 3. ตรวจสอบมาตรฐานการติดตั้งแอร์ให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด(มีฟอร์มให้เช็ค) 4. ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับ...

บริษัท เซ็นทรัล กรุ๊ป และธุรกิจในเครือ
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000 - 18,000
13 ก.ย. 62
 พบ 44 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ