JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 48 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Beverage Production & Quality Control
1.วางแผนคุณภาพและร่วมควบคุมการผลิตให้ได้คุณภาพความต้องการสินค้าที่ได้จากลูกค้าและฝ่ายขาย 2.ร่วมวางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตและงานควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย 3.ร่วมวางแผนควบคุมการตั้งค่...

Fruita Natural Co.,Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
2 . QMR
1.เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารในการกำหนดนโยบายบริหารงานคุณภาพขององค์กร การรับการตรวจติดตาม ตรวจประเมิน และตรวจรับรองด้านคุณภาพและความเสี่ยง 2.รับผิดชอบในการขอรับรองระบบมาตรฐานต่างๆทั้งองค์กรในปัจจุบัน และระบ...

บริษัท ข้าวแสนดี จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามแต่ตกลง
23 ส.ค. 62
3 . พนักงานวิเคราะห์คุณภาพ (QC Operator)รับสมัครด่วน !
ปฏิบัติงานวิเคราะห์ และควบคุมคุณภาพในระหว่างกระบวนการผลิตไบโอดีเซล และกลีเซอรีนตามระเบียบปฏิบัติงานของหน่วยงาน

บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้เริ่มต้น 11,000 บาท (ยังไม่รวมโอที)
23 ส.ค. 62
4 . QMS Supervisorรับสมัครด่วน !
- วางแผน/ ติดตามการขึ้นทะเบียนและจัดทำทะเบียนรายการ CAR/ PAR ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร นำเสนอ MR ปิดประเด็นตามระยะเวลาที่กำหนด - สรุปรายงานการติดตาม KPI และรวบรวมผลการดำเนินงานตาม Action Plan - ต...

บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาจากประสบการณ์
23 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ QC
- ควบคุมงานควบคุมคุณภาพในการผลิตซอส, การผลิตพริกแกง - ควบคุม, ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาในสายงาน - วางแผนงาน, กำกับ ควบคุมดูแลงานที่ได้รับมอบหมาย - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
2-3 อัตรา
23 ส.ค. 62
6 . Quality Control (พนักงานประกันคุณภาพ QA)
- ดูแลและตรวจสอบระบบการจัดการคุณภาพตาม ISO 9001 - มีความรู้ความสามารถในการนำเครื่องมือวัดมาใช้ตรวจสอบด้านคุณภาพได้อย่างถูกวิธี - ให้การสนับสนุนและดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพต่างๆที่เกิดขึ้น - ดำเ...

บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด
2 อัตรา
23 ส.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
รายละเอียดของงาน 1. รับผิดชอบควบคุม-จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับระบบคุณภาพของบริษัท ISO 22000, HACCP, GMP 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านเอกสารในระบบ, ข้อมูลการประชุม เป็นต้น 3. จัดเตรียม บัน...

บริษัท จิมสกรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่แผนกประกันคุณภาพ
1.ควบคุมดูแลการตรวจรับวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 2.ควบคุมดูแลการตรวจสอบกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน 3.ควบคุมดูแลการสุ่มตัวอย่างตรวจสอบของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ กระบวนการผลิต และสินค้าสำเร็จรู...

บริษัท จิมสกรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
9 . QA Inspector รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบคุณภาพงาน - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

Colibri Automation (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ส.ค. 62
10 . QC line
-ควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต -ตรวจสอบชิ้นงานตามข้อกำหนด -แก้ไขปัญหาหน้างานได้ -จัดทำรายงาน และบันทึกปัญหาคุณภาพ

บริษัท บำรุงไทยเคหะภัณฑ์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามรถและประสบการณ์
23 ส.ค. 62
11 . หัวหน้า QC
QC 1.ดูแลควบคุมประสิทธิภาพของสินค้า โดยตรวจสอบทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต 2.ควบคุมงาน ตรวจสอบงาน ของผู้ใต้บังคับบัญชา 3.รายงานและสรุปผล 4.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บำรุงไทยเคหะภัณฑ์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ผลิต (ประจำโรงงานนวนคร)รับสมัครด่วน !
-ควบคุมดูแลงานด้านคุณภาพโดนรวมของแผนกผลิตให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท -ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน QC LINEให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของแผนกผลิตที่กำหนด -ตรวจสอบความถูกต้องขอ...

บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
23 ส.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
1. เก็บข้อมูลงานเสียหายระหว่างการผลิต เช่น สีพิมพ์ไม่เหมือนปรู๊ฟ 2. ตรวจสอบคุณภาพงานภายในองค์กร 3. บันทึกเอกสารผลการทวนสอบและประวัติสอบเทียบ-ทวนสอบอุปกรณ์เครื่องมือวัด 4. ส่งผลการตรวจสอบและบันทึกให...

Smile Siam Printing Service Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
23 ส.ค. 62
14 . หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ (ประจำสาขาปทุมธานี)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานควบคุมคุณภาพในการผลิต - ควบคุม, ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาในสายงาน - วางแผนงาน , กำกับ ควบคุมดูแลงานที่ได้รับมอบหมาย - หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซิตี้เท็กซ์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ QC (โรงงานเฟอร์นิเจอร์)
- ตรวจสอบคุณภาพงานเฟอร์นิเจอร์ - ตรวจสอบความสม่ำเสมอของระบบและระเบียบ ที่แต่ละฝ่ายต้องดำเนินการตามขั้นตอน - ตรวจสอบคุณภาพให้ได้มาตราฐานตามที่ได้รับแจ้ง - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่งงานเฟอร์นิเจอร์ใ...

Trust Development Co., Ltd. (บริษัท มุ่งมั่นวัฒนา จำกัด)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 ส.ค. 62
16 . พนักงานประกันคุณภาพ
- ตรวจสอบวัตถุดิบ - ตรวจสอบสินค้าสำเร็จรูป - ตรววจสอบระหว่างการผลิต - จัดทำ COA

บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 ส.ค. 62
17 . QA Supervisor *Pathumthani*
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจัดจำหน่ายเทปพลาสติก(สำหรับบรรจุไมโครชิพ) ,แพลเลตเหล็ก และแพลเลตพลาสติก วันและเวลาทำงาน : จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30 น. สถานที่ทำงาน : ถ.พหลโยธิน คลองหนึ่ง ปทุมธานี รายละเ...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-35,000 THB (Base Salary)
23 ส.ค. 62
18 . พนักงานเทคนิค QC (โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป คลอง10 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี)
1.ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานที่ผลิตให้ได้ตามแบบ พร้อมสุ่มตรวจชิ้นงานก่อนเทคอนกรีต และประสานงานไปทางผู้รับผิดชอบ(ในกรณีที่มีการแก้ไข) 2.ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานที่ผลิตให้ได้ตามแบบ ตรวจขนาดชิ้นงาน,วัสดุฝังต่างต่...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
23 ส.ค. 62
19 . QC Inspector
- ตรวจRow Material ก่อนจะผสม - ตรวจสอบกระบวนการทำงานของฝ่ายผลิต - จัดเก็บตัวอย่าง - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
20 . สโตร์ โปรดักส์ เฟอร์นิเจอร์รับสมัครด่วน !
ควบคุมการทำงานของฝ่ายผลิตเฟอร์นิเจอร์ เช็คคุณภาพและจำนวนของฝ่ายผลิตเฟอร์นิเจอร์,จัดการเรื่องการเบิก-รับ-ส่ง อุปกรณ์และวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ รวมถึง ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อน ส่งงานเฟอร์นิเจอร์ให้...

บริษัท เอกซ์เซลล่า เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 ส.ค. 62
 พบ 48 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ