JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 51 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ/เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ QA /ธุรการฝ่ายวิศวกรรม(หญิง)รับสมัครด่วน !
หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ QC 1.ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบปฏิบัติงาน (Quality Procedure) 2.ตรวจสอบชิ้นงาน ตาม Drawing หรือ WI และใช้เครื่องมือวัดได้ 3.มีความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001,14001 ...

บริษัท เอส พี อี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 อัตรา / 2 อัตรา / 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 ส.ค. 62
2 . หัวหน้าแผนกวางแผน
1. รับคำสั่งจากลูกค้า และวางแผนการผลิตตามความต้องการของลูกค้า 2. คำนวณปริมาณวัตถุดิบและวัสดุบรรจุที่ต้องใช้ตามใบสั่งซื้อและ Forecast ของลูกค้า ออกเอกสารใบขอซื้อ (Purchase Requisition) วัตถุดิบและวัสด...

บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด
1 อัตรา
24 ส.ค. 62
3 . Leader Production
- ควบคุมดูแลงานการผลิตให้เป็นไปตามแผน - ควบคุมการทำงานและกระตุ้นพนักงานให้ปฏิบัติขั้นตอนตามที่กำหนด - ตรวจสอบคุณภาพงาน - วางแผนกำลังคน

บริษัท โอกาโมโต รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 62
4 . ผู้ช่วยผู้จัดการผลิต (เครื่องสำอาง)
1. บริหารแผนและควบคุมการปฏิบัติงานในฝ่ายผลิตทั้งระบบให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2. ควบคุมและดูแลกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP เครื่องสำอาง 3. จัดทำระบบคุณภาพ เช่น GMP , HACCP , ISO22000 ในส่วนงานที่...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ส.ค. 62
5 . หัวหน้าฝ่ายผลิต (เครื่องสำอาง)
1.ดูแลควบคุมการผลิต -กําหนดนโยบายแผนงานเป้าหมายในการผลิตให้กับแผนกผลิต -แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการผลิตรวมถึงกําหนดวิธีการป้องกัน 2.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต -ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตแ...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-25,000 บาท
23 ส.ค. 62
6 . หัวหน้าฝ่ายผลิต (อาหารเสริม)
1.ควบคุมกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามตามแผนงาน และปริมาณงานได้ตามเป้าหมายตามกำหนด 2.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีประสิทธิ์ภาพและมีความปลอดภัย 3.ควบคุมการผลิตให้มีคุณภาพ รวมถึงการให้คำปรึกษา...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-35,000 บาท
23 ส.ค. 62
7 . หัวหน้างานการผลิตรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูเเลการผลิตให้ได้เป้าหมายที่กำหนด 2.ปรับ เปลี่ยนอุปกรณ์ รวมถึงปรับตั้งค่าต่างๆ สำหรับการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ตามที่กำหนด 3.ควบคุมเอกสารในการผลิตได้อย่างถูกต้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย 4.ดูเ...

บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ส.ค. 62
8 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต อาหารแปรรูป
1. รับผิดชอบ และวางแผนการผลิตวัตถุดิบอาหารให้กับร้าน และบริษัทในเครือ 2. จัดทำ และควบคุมคุณภาพ มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ภายใต้ระบบ GMP/HACCP 3.มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง R&D, QA,QC แปรรูปอาหารผลิตภัณฑ์ท...

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
9 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
1.บริหารและควบคุมการปฏิบัติงานในฝ่ายผลิตทั้งระบบให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2.ควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดของลูกค้าในกระบวนการผลิต 3.มีภาวะในการเป็นผู้นำในการบริหารงานและมีความรู้ด้านการท...

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ส.ค. 62
10 . หัวหน้าแผนกฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต และแก้ปัญหาต่างๆ ให้กระบวนการผลิตสามารถดำเนินไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ตามระบบมาตรฐานต่างๆ ที่บริษัท ได้รับการรับรอง เช่น GMP HACCP * มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการผลิต จะรับพิ...

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
11 . หัวหน้าคุมคนงาน (Production Leader)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลการผลิตในส่วนของเครื่องจักร 2. ควบคุมและดูแลแก้ไขปัญหาของเครื่องจักรโดยการซ่อมแซมเบื้องต้น กรณีซ่อมไม่ได้แจ้งหน่วยงานต่อไป 3. ติดตามปัญหาและแก้ไขปัญหาให้สำเร็จลุล่วง 4. ควบคุมดูแลพนักง...

SBP Timber Group Co.,Ltd. และบริษัทฯ ในเครือ
10 อัตรา
เงินเดือน 13,000-14,000++
23 ส.ค. 62
12 . ผู้จัดการโรงงาน (อาหารสัตว์)
ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน

บริษัทในเครือเซนทาโก
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ตามประสบการณ์และตกลง
23 ส.ค. 62
13 . Production Supervisor
- supervise production team to meet production objectives. - Control operstors,machines and material to meet target of quantity ,quality delivery and cost - Ensure and maintain certified quality sys...

MPM Technology (Thailand) Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
14 . หัวหน้าแผนกผลิต หรือ เจ้าหน้าที่แผนกผลิต รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมและบังคับบัญชาพนักงานในสายงานให้ปฏิบัติหน้าที่และดำเนินการตามกฎระเบียบบริษัท 2. ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิตและถูกต้องตามคุณภาพของสินค้า 3. จัดทำรายงานประสิทธิภาพการผลิต KPI ของแผ...

บริษัท จิมสกรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
15 . ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
- ดูแลรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการผลิตจนสิ้นสุดกระบวนการ - จัดทำรายงาน ตลอดจนรายงานปัญหาต่างๆ - ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้งานบรรลุตามแผนที่ตั้งไว้

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
2 อัตรา
23 ส.ค. 62
16 . หัวหน้าฝ่ายผลิต Production Supervisor
-วางแผนการผลิต และควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผน -วางแผนกำลังคน เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิตให้พร้อมใช้งาน -ปรับปรุงการผลิตให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ -แก้ไขปัญหาเฉพาะที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต -ปร...

บริษัท ธีรยา ฟูดส์
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000+++
23 ส.ค. 62
17 . หัวหน้าแผนกผลิตกระดาษลูกฟูก
- วางแผน บริหารจัดการ การผลิตกระดาษลูกฟูก ให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพ และได้ตามแผนการผลิต - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

Bangkok Glass Public Company Limited
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
23 ส.ค. 62
18 . Packing Leaderรับสมัครด่วน !
ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้ถูกต้อง ตามกฎระเบียบของโรงงานและได้ประสิทธิภาพและคุณภาพตามที่กำหนด ควบคุมการทำงานของพนักงานตามข้อกำหนดISO22000/ISO9001/GMP/HACCP/HALAL ควบคุมให้พนักงานปฏิบัติตามข้อบั...

บริษัท ทองการ์เด้น จำกัด
1อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ส.ค. 62
19 . หัวหน้างานแผนกผลิต / ประจำโรงงาน อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
- ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ควบคุมคุณภาพสินค้าในไลน์การผลิต - ควบคุมและตรวจสอบเอกสารคุณภาพที่เกี่ยวกับการผลิต - ควบคุมการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บ...

Tyson Poultry (Thailand) Limited
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าตำแหน่ง
23 ส.ค. 62
20 . ผู้จัดการแผนกผลิตน้ำผลไม้ (ผสม)รับสมัครด่วน !
1. มีประสบการณ์งานด้านโรงอาหารผลิตอาหาร 5 ปีขึ้นไป 2. มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ เช่น GMP, HACCP,ISO 9001,HALAL,FSSC 22000 เป็นต้น 3. มีภาวะการเป็นผู้นำและกล้าตัดสินใจในการบริหารงาน และมีความรู้ด้านการ...

บริษัท ชบาบางกอก จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
1 อัตรา (ปทุมธานี)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
 พบ 51 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ