JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
1. วางแผนงานภายในหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท และแผนธุรกิจ 2. บริหารงานด้านออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท 3. ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ shop drawing รวมทั้งแก้ไขปัญหา เพื...

บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 62
2 . วิศวกรออกแบบและประมาณราคา (มีใบ กว.)
1.งานออกแบบงานวิศวกรรม คำนวนโครงสร้าง,เขียนแบบโครงสร้าง 2.ประมาณการตามแบบข้อกำหนดวัสดุงานก่อสร้าง - จัดทำ BOQ ราคาค่าก่อสร้างบ้าน สาธารณูปโภคต่างๆ - จัดทำงาน เพิ่ม-ลด ส่วนต่างๆ - ท...

บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 ส.ค. 62
3 . ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)
1.วางแผนงานและงบประมาณโครงการทั้งหมดในความรับผิดชอบ รวมทั้งบริหารจัดการ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการตลอดจนปรับเปลี่ยนแผนงานให้เหมาะสมและให้สอดคล้องกับแผนการตลาดและการขาย 2.บริหารงานโครงการท...

บริษัท ภูริ เอสเตท จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 ส.ค. 62
4 . โฟร์แมนสำรวจ
1. งานสำรวจต่างๆ เพื่อการทำแผนที่ หรือแผนภูมิของงานก่อสร้าง หรืองานอื่นๆ 2. งานทำวงรอบ ทำระดับที่ดิน ตรวจสอบแนวเขตที่ดิน ผังที่ดิน ของโครงการตามที่บริษัทฯ กำหนด 3. วาดภาพแสดงลักษณะ ตรวจสอบ บันทึกแผน...

บริษัท เอส.แอล.เอสเตท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาจากประสบการณ์ทำงานประกอบ
19 ส.ค. 62
5 . โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง
-ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด -วางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างให้มีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม -ดาเนินการแก้ไขปัญหาหน้างาน -ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา -ตรวจสอบ และรายงานความก้าว...

บ้านชานไม้
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000-25,000 บาท (ตามความสามารถ)
14 ส.ค. 62
6 . โฟร์แมนก่อสร้าง
1. ตรวจสอบงานก่อสร้างให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน 2. ดูแลงานสาธารณูปโภคภายในโครงการ 3. รับเรื่องแจ้งซ่อมและแก้ไขงานก่อสร้างก่อนส่งมอบลูกค้า 4. แก้ไขงานรับประกันบ้านของลูกค้า 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย...

กลุ่มบริษัทในเครือเปี่ยมสุข ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 ส.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง/โฟร์แมน (QC)
- ควบคุมการก่อสร้างบ้านพักอาศัย, ประเมินราคา, งานต่อเติม และงานสถาปัตย์ - รับและตรวจผลงานผู้รับเหมาให้ถูกต้องก่อนส่งเบิกงวดงาน - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แซดไซน์ แอสเซ็ท แมนเนจเมนท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-23,000
12 ส.ค. 62
8 . โฟร์แมนควบคุมงาน
-รับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง ร่วมในการวางแผนในภาพรวมของโครงการและนำมาจัดทำเป็นขั้นตอนในรายละเอียดแผนงานที่ตนเองรับผิดชอบ -ตรวจสอบ และรายงานความก้าวห...

บริษัท วังทองกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
12 ส.ค. 62
9 . หัวหน้าแผนกก่อสร้าง
- บริหารงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน ควบคุมกำกับดูแลให้งานโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย วางแผนงานก่อสร้าง วัสดุ และผู้รับเหมา

บริษัท วังทองกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
12 ส.ค. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ