JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 818 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . พนักงานสโตร์ร้านค้าปลีกรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบการรับ จัดเก็บ ตรวจนับ และจ่ายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของร้านค้าปลีกและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย สำนักงานปากช่อง
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 พ.ค. 62
22 . เจ้าหน้าที่สัตวบาล รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบดูแลโคนมด้าน การรีดนมโค รักษาสุขภาพโค การจัดการโคคลอด การปรับปรุงพันธ์ การอนุบาลลูกโค เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่บริษัทกำหนด

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย สำนักงานปากช่อง
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
23 . พนักงานผลิตโรงงานผลิตภัณฑ์นม
รับผิดชอบดำเนินการผลิตนมอัดเม็ด ,ทอฟฟี่นมโยเกิร์ต,ไอศกรีม,Air milk ,นมแลคโตส,นมพาสเจอร์ไรส์ ผลิตให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามแผนที่กำหนด

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย สำนักงานปากช่อง
10 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 พ.ค. 62
24 . พนักงานขายประจำร้านค้าปลีกฟาร์ม
1. ให้บริการลูกค้าภายในร้านค้าปลีก 2. แนะนำสำค้าภายในร้านให้กับลูกค้า

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย สำนักงานปากช่อง
10 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 พ.ค. 62
25 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ติดตามการนำส่งใบแจ้งหนี้และการชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ให้เป็นไปตามกำหนด - ตรวจสอบการติดตามระยะเวลาชำระหนี้จากลูกค้าให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัท - รวมถึงตรวจสอบ บันทึกและสรุปเอกต่างๆ

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย สำนักงานปากช่อง
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 พ.ค. 62
26 . วิศวกรรมประจำโรงงาน (เน้นสาขาวิศวกรรมเคมี)รับสมัครด่วน !
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตแป้งและน้ำแป้ง - ติดตามผลการผลิตประจำวันที่หน้างาน วิเคราะห์ประเด็นปัญหา ค้นหาสาเหตุ และดำเนินการแก้ไขปัญหา - วิเคราะห์ ออกแบบ ศึกษาและเสนอโครงการป...

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
27 . วิศวกรประจำโรงงาน(ในห้องบรรจุ)รับสมัครด่วน !
-ช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบรรจุอัตโนมัติ -ช่วยติดตามผลการผลิตประจำวันที่หน้างาน วิเคราะห์ประเด็นปัญหา ค้นหาสาเหตุ และดำเนินการแก้ไขปัญหา -ช่วยวิเคราะห์ ออกแบบ ศึกษาและเสนอโคร...

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
28 . Technnical Sales (ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ)รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบการขายสินค้า รับคำสั่งซื้อ และทบทวนคำสั่งซื้อสินค้า ส่งออเดอร์เข้าแผนผลิต เจรจาต่อรอง ติดตามงาน สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า และรับข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างส...

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 พ.ค. 62
29 . พนักงานฝ่ายผลิต Drum dryerรับสมัครด่วน !
ดูแลงานการผลิต,ควบคุมเครื่องจักรในสายการผลิต Drum dryer,ตรวจสอบเครื่องจักรประจำวัน,รายงานการผลิต,แก้ไขปัญหาการผลิต,และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย,รายงานตรงต่อหัวหน้าแผนก

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 พ.ค. 62
30 . จนท.บริหารโครงการพิเศษ(สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)รับสมัครด่วน !
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการพิเศษ(เป็นเจ้าหน้าที่ของสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ดูแลรับผิดชอบโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะอนุกรรมการเพิ่มผลผลิต และป้องกันโรคใบด่า...

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
23 พ.ค. 62
31 . Process Engineer (วิศวกรรมเคมี)รับสมัครด่วน !
ควบคุมกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปร (Modified Starch) ให้เป็นไปตามแผนทั้งปริมาณ/คุณภาพ และประสิทธิภาพการผลิต วิเคราะห์ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในกระบวนการผลิตเทียบกับเป้าหมาย/มาตรฐาน เพื่อเสนอโครงกา...

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 พ.ค. 62
32 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในรับสมัครด่วน !
1.ประเมินความเสี่ยง 2.วางแผนการตรวจสอบ 3.เขียน Audit Program ในการตรวจสอบ 4.ตรวจสอบตามแผนประจำปี 5.จัดทำกระดาษทำการในการตรวจสอบ 6.รายงานการตรวจสอบ จัดทำข้อเสนอแนะในการตรวจสอบ 7.ประชุมปิดการต...

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
33 . ช่างซ่อมบำรุงยานยนต์รับสมัครด่วน !
- ซ่อมบำรุงรถตัก รถสิบล้อ รถโฟล์คลิฟท์ และอื่นๆ เพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินงานได้ตามปกติ และมีประสิทธิภาพ - ทำการบำรุงรักษาต่างๆ ตามแผน PM ที่กำหนดไว้ - งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 พ.ค. 62
34 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม (เน้นสาขาเครื่องกล)รับสมัครด่วน !
ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมในการบริหารงานโครงการและงานประจำวันต่าง ๆ ได้แก่ งาน PM CM PJ และนวัตกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตและ Utilities ทั้งหมด นำเสนอโครงการ...

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
23 พ.ค. 62
35 . ผู้จัดการโรงงาน (ดูแลเฉพาะฝ่ายผลิต)รับสมัครด่วน !
ดูแล ควบคุม กระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนการผลิตที่วางไว้ บริหารจัดการการผลิตให้สอดคล้องกับระบบบริหารสากลของบริษัทฯ ได้แก่ ISO9000, ISO14000, OHSAS18000, ISO22000 ฯลฯ รวมทั...

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
23 พ.ค. 62
36 . ช่างซ่อมบำรุงโรงงาน (ไฟฟ้ากำลัง) ประจำโรงงานขอนแก่น
- รับผิดชอบจัดเตรียมเครื่องจักร และควบคุมการเดินเครื่องจักร เพื่อให้ผลิตสินค้าให้ได้มีคุณภาพ - ปฏิบัติงานตามขั้นตอนมาตราฐานที่กำหนด รวมทั้งปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา - ดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
37 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
1. ดูแลและจัดทำเอกสารที่ต้องนำส่งหน่วยงานราชการด้านความปลอดภัยในโรงงาน 2. ตรวจสอบและนำเสนอวิธีการป้องกันเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน 3. ประสานงานกับแผนกต่างๆ ในโรงงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และป...

Thai Wah Public Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ไม่เกิน 20,000.- บาท
23 พ.ค. 62
38 . หัวหน้างานผลิตไฟฟ้าและก๊าซขีวภาพ
1.วางแผนและควบคุมการผลิตไฟฟ้าและก๊าซชีวภาพ 2.ควบคุม ดูแล และจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงาน ได้แก่ กลิ่น เสียง ก๊าซพิษ และความสะอาดของโรงผลิตไฟฟ้าและก๊าซชีวภาพ 3.ตรวจสอบคุณภาพของกากมันและน้ำเสีย ก่อน-หล...

Thai Wah Public Co.,Ltd.
3 อัตรา
23 พ.ค. 62
39 . หัวหน้างาน Utility (จ.นครราชสีมา)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมและดูแลการผลิตน้้าประปาให้ได้คุณภาพ 2.วางแผนการผลิต ส่งน้ำดีออกจากระบบและทำรายงาน รวบรวมข้อมูลทุกสัปดาห์ 3.จัดการสิ่งแวดล้อมโรงงานได้แก่ กลิ่น เสียง ก๊าซพิษ และความสะอาด 4.ควบคุมและดูแลเกี่...

Thai Wah Public Co.,Ltd.
1 อัตรา
23 พ.ค. 62
40 . ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยผลิต (ประจำ อ.เมือง จ.อุดรธานี)
1.วางแผนการผลิตและจัดเตรียมกำลังคน 2.ควบคุมและดูแลพนักงานในสายการผลิตให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดระบบมาตรฐานต่าง ๆ ระเบียบข้อบังคับ ทั้งในพฤติกรรมการทำงานและพฤติกรรมส่วนบุคคล 3.ให้ความรู้คำแนะนำต่่อพนักงาน...

Thai Wah Public Co.,Ltd.
2 อัตรา
23 พ.ค. 62
 พบ 818 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ