JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 58 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้า/ผู้ช่วยหัวหน้า ฝ่ายประกันคุณภาพ (QA) (ประจำโรงงานระยอง)รับสมัครด่วน !
1. ออกแบบและกำหนดความถี่ในการตรวจรับแพ็คเก็จจิ้ง และวัตถุดิบสำหรับการผลิต พร้อมกับสุ่มตรวจผลการตรวจของผู้ใต้บังคับบัญชา 2. ออกแบบและกำหนดความถี่ในการตรวจปล่อยสินค้าสำเร็จรูป และวัตถุดิบสำหรับการผลิต ...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 มี.ค. 62
2 . Production Manager (50K – 60K) (SDG-26149)
•To set and meet production goals, plan, manage and control policy of Production section, design engineering section, and facility maintenance section to ensure product and system meets quality requir...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 50,000–60,000THB
22 มี.ค. 62
3 . Manufacturing Manager (62K – 69K) (SDG-25920)
- Being responsible for first process (impregnating) of manufacturing, by assuring manufacturing stability, decreasing defect ratio *We have 3 processes in manufacturing - Plan & Actual control c...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 62,000–69,000THB
22 มี.ค. 62
4 . Production Assistant Manager (Rayong) (40K – 60K) (SDG-26252)
・Planning and organizing production schedule and line by following company’s strategy ・Manage and oversee all production line and production process of factory in Rayong ・Manage cost of tooling and...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000–60,000THB
22 มี.ค. 62
5 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
- ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า รวมถึงระบบการรับ audit จากลูกค้า - ควบคุมการดำเนินงาน New Model ในส่วนของ QA - ปรับปรุงและลดของเสียในไลน์การผลิต - วิเคราะห์หาส...

บริษัท เดลต้า ไทยรุ่ง จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 มี.ค. 62
6 . MATERIAL PLANNING MANAGER (51089)
•Liaise and collaborate across departments and analyze metrics to achieve on time delivery at optimum cost and inventory levels •Ensure adequate communications through supply chain •Check shortage r...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 55,000-75,000
22 มี.ค. 62
7 . Production Supervisor (41611)
- Production Supervisor (inspection) - Control production process - QC/QA - Control production line - Control production team - Supervise 30-40 subordinates - Transportation Support (Chalermth...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000-35,000
22 มี.ค. 62
8 . Production Supervisor
1. ควบคุม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2. ควบคุม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานในฝ่ายให้อยู่ในหลักของความปลอดภัย 3. จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 4. ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ...

บริษัท สยามสตาร์ช (1966) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท หรือตามประสบการณ์
22 มี.ค. 62
9 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมและติดตามการผลิตให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมาย 2. แก้ไขและปัญหาและอุปสรรคในการผลิตให้สามารถได้ผลผลิตตามเป้าหมาย 3. ควบคุมแผนอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับการผลิต 4. ตรวจเช็ครายงานข้อมูลการผลิตประจ...

บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด และบริษัท อีสเทอร์น เพิล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาจากความรู้และประสบการณ์
22 มี.ค. 62
10 . Assistant Production Assembly Manager
* Responsible for managing production site of Assembly * Coordinate production planning and follow process as planned * Control subordinate production department * Directly report to Japanese Manag...

TENMA (THAILAND) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
22 มี.ค. 62
11 . Production Supervisor
- ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตาม SEQCD - ตรวจสอบและควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง - อบรมและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีทักษะในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ - ดำเนินการแก้ไขควา...

บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
6 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
22 มี.ค. 62
12 . หัวหน้าสายผลิต (Production Leader) รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบในการบริหารและการพัฒนาบุคลากรในสายการผลิต 2.ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนงานและมาตรฐานที่กำหนดไว้ 3.ควบคุมและดูแลความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือของพนักงานในสายงาน 4.รับผิดชอบมอบหมายหน้าที่ก...

บริษัท เรียวบิ ได คาสติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 มี.ค. 62
13 . Material Planner ประจำโรงงานที่นิคม Eastern Seaboard ระยอง รับสมัครด่วน !
Our client is a multinational automotive manufacturing company (1st Tier) 1. Processes independently and responsibly customer orders, schedules deliveries respecting deadlines and quantities 2. Pl...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 50,000 - 55,000
22 มี.ค. 62
14 . หัวหน้างาน Leader Machiningรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย KPI ประสิทธิภาพโดยรวม (OEE) ทั้งปริมาณ (Quantity)และคุณภาพ(Quality) 2.ควบคุมการทำงานของพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฎิบัติตามมาตรฐานการทำงาน (Work Instruction)และระบบ...

บริษัท เรียวบิ ได คาสติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 มี.ค. 62
15 . หัวหน้าฝ่ายผลิต สาขาระยองรับสมัครด่วน !
วางแผนบริหารจัดการ และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา

บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 มี.ค. 62
16 . Production Leader
1.ควบคุมการผลิตภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนการผลิต 2.แจกจ่ายงานให้กับพนักงาน รวมทั้งวางแผนการทำงานล่วงเวลาของพนักงาน 3.ตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นภายในกระบวนการผลิต 4.ติดตามการแก้ไขปัญหาที่เก...

บริษัท โอซากะราชิ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 มี.ค. 62
17 . Mold Maintenance Manager
1.Maintains manufacturing assets and facility, parts inventory, monitoring purchase orders, invoice approvals, and manages the department budget. 2.Manages maintenance personnel by setting direction...

U-SHIN (THAILAND) CO., LTD.
1 Position
22 มี.ค. 62
18 . QA/QC Supervisor
รับผิดชอบ 1.การวางแผนและควบคุมการจัดทำระบบประกันคุณภาพ 2.การตรวจสอบคุณภาพและการบริหารระบบคุณภาพของสินค้า 3.ตรวจติดตามกระบวนการผลิตสินค้า 4.ดูแลเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให...

บริษัท ปามิรา นิวทริชั่นแนล โปรดักส์ (ประเทศไทย)จำกัดPamira New Products Products (Thailand) Company Limited
4 อัตรา
เงินเดือน 30,000+
22 มี.ค. 62
19 . Production Supervisor (GMP)
• Control production process to follow quality standard, safety standard and time line • Analyze and plan to correct and prevent trouble in operation • Improve production process to be efficient • ...

Thai Kyowa Biotechnologies Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรม ไออาร์พีซี ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
22 มี.ค. 62
20 . ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิต (ประจำโรงงาน อ.นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง)
1.วางแผนและควบคุมคุณภาพ ในการผลิต+ จัดเก็บ+ ลำเลียงขึ้นรถ 2.ดูแลสต๊อกสินค้า และการตรวจนับสินค้าขึ้นรถขนส่ง 3.วางแผนจัดเตรียมเรื่องกำลังคนฝ่ายผลิต 4.ควบคุมมาตรฐานให้เป็นไปตามระบบ ISO (Certify by Int...

บริษัท กรุงเทพไอซ์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 มี.ค. 62
 พบ 58 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ