JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
บริหารวางแผน ควบคุมวิเคราะห์ ดำเนินการในส่วนการผลิตแอสฟัลท์ รวมถึงปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ตั้งแต่วัตถุดิบจนออกมาเป็นผลิตถัณฑ์ กำหนดเป้าหมายการ ผลิตให้สอดคล้องกับแผนงานที่กำหนดไว้

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เจรจาต่อรอง
22 มี.ค. 62

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.
5 Positions
22 มี.ค. 62
3 . หัวหน้าหน่วยผลิต (ประจำสาขาบ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
1.ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนผลิตประจำวัน 2.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 3.บังคับบัญชา/จัดการ กำลังคน ให้สอดคล้องกับแผนการผลิต 4.จัดทำระบบบริหารคุณภาพต่าง ๆ

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 มี.ค. 62
4 . QA Supervisorรับสมัครด่วน !
1.บริหารงานในแผนกการประกันคุณภาพ ดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในการตรวจสอบและประกันสินค้า 2.จัดทำระบบคุณภาพตาม ISO 17025 & GLP 3.ปรับปรุงกฎระเบียบด้านอาหาร 4.ประสานงานกับหน่วยงานรัฐบาล เช่น หน่...

บริษัท นำเชา (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 มี.ค. 62
5 . Supervisor Production and Sup.QC
- ควบคุม ดูแลและเตรียมการผลิตสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อให้ปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท บิ๊ก ฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 มี.ค. 62
6 . Production Sup,QA Sup(ประจำโรงงาน จ.ราชบุรี)
1.ดูแลควมคุมการผลิตเนื้อมะพร้าวอบแห้ง 2.วางแผนการผลิตตามกำลังการผลิตและความต้องการของงาน 3.ควบคุมการใช้วัสดุ และค่าแรงไม่ให้เกินต้นทุนมาตรฐาน 4.ตรวจสอบควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยที่...

Urmatt Group.
3 อัตรา
เงินเดือน 15 K+
21 มี.ค. 62
7 . หัวหน้าส่วนน้ำสับปะรดเข้มข้น
1. ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตน้ำสับปะรดเข้มข้น ให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง 2. ควบคุม % Yield ของผลิตภัณฑ์น้ำสับปะรดเข้มข้น ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 3. ดูแลการจัดเก็บและจัดเตรียมผลิตภัณฑ์น้ำสั...

บริษัท วี แอนด์ เค สับปะรดกระป๋อง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 มี.ค. 62
8 . Production Supervisor (ราชบุรี)รับสมัครด่วน !
- วางแผนการผลิตและควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดได้ - สั่งซื้อวัตถุดิบให้สอดคล้องกับแผนการผลิตและควบคุมดูแลสต็อคและอุปกรณ์ต่างๆ ให้เพียงพอ, เป็นระเบียบ, สะอาด และพร้อมใช้งานได้เสมอ - ควบคุมดูแ...

บริษัท สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด
2 อัตรา
20 มี.ค. 62
9 . รองหัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพรับสมัครด่วน !
- ติดตามและทบทวน ข้อกำหนด, มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานคุณภาพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการควบคุมคุณภาพ ให้เป็นปัจจุบันและได้มาตรฐานระหว่างประเทศ - จัดตั้งมาตรฐานและกำหนดวิธีการตรวจเช็คคุณภาพของวั...

บริษัท สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด
2 อัตรา
20 มี.ค. 62
10 . ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน(ASSISTANT FACTORY MANAGER) มีประสบการณ์
บริหารจัดการโรงงานในระบบบริหารคุณภาพ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ตั้งไว้

บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด (ส่วนโรงงาน)
1 อัตรา
20 มี.ค. 62
11 . Production Supervisor / Leader
1.วางแผนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย 2.อบรม สอนงาน กำกับดูแลพนักงานผลิตให้ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติงานและ/หรือวิธีการทำงานที่เกี่ยวข้อง (Procedures/Work Instructions) ทั้งในด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และอาชี...

Kohsel (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 มี.ค. 62

บริษัท กาญจนา เฟรช พอร์ค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 มี.ค. 62
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ