เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 37 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักวิเคราะห์ (Labเคมี)
1.การทดสอบ 2.บริหารจัดการทรัพยากรในแผนก 3.พัฒนาวิธีทดสอบตามที่ได้รับมอบหมาย 4.งานด้านระบบคุณภาพ 5.พัฒนาตนเองและทีมงานให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ุ

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
2 . วิศวกรอาวุโสพัฒนา และวางแผนวิศวกรรม
1.ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น การอนุรักษ์พลังงาน การลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้ได้การบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ 2.ศึกษา และวิเคราะห์พัฒนางานวางแผนการบำ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
19 ม.ค. 62
3 . ผู้จัดการแผนกอาวุโสผลิต
- กำกับดูแลการผลิตอาหารสัตว์ให้ได้ตามเป้าหมาย และควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน - วางแผน จัดกำลังคน สั่งการ และติดตามการดำเนินโครงการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานที่เครือฯ กำหนด - วางแผนจ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ม.ค. 62
4 . วิศวกรอาวุโส (ออกแบบเครื่องกล)
1.ดำเนินงานออกแบบและประมาณราคา และควบคุมงานในงานออกแบบเครื่องกล (RHVAC&F) โครงการในเครือบริษัท -ออกแบบ ประมาณราคา งานเครื่องกล (RHVAC&F) ของโครงการในรูปแบบที่เหมาะสมทั้งด้านวิศวกรรมและเศรษฐศาสตร...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
5 . วิศวกรไฟฟ้า (ลพบุรี)
- จัดทำมาตรฐานการติดตั้ง การใช้งาน การบำรุงรักษา และการแก้ไขเบื้องต้น - จัดทำแผนงานการติดตั้งและการบำรุงรักษา เพื่อติดตาม ตรวจสอบ งานไฟฟ้า - จัดทำงบประมาณการจัดซื้อและจัดจ้าง ในส่วนของงานไฟฟ้าข...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
19 ม.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ (จังหวัดลพบุรี)
- วางแผนงานการพัฒนาสินค้าใหม่ให้สอดคล้องกับแผนงานทางการตลาดและเป็นไปตาม KPI ที่กำหนด - ประสานงานกับ โรงงานต่างในเครือเทโกร เพื่อพัฒนาสินค้าร่วมกัน - ร่วมติดตามตัวผลิตภัณฑ์เมื่อผลิตสินค้าใหม่ หรือพบป...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
7 . ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า
- นำส่งสต๊อกคงเหลือประจำวันของสินค้าในคลัง และสต๊อกห้องเย็น - ตรวจสอบสินค้ารับเข้าและจ่ายสินค้า จัดเก็บสินค้า - ดูแลความสะอาดบริเวณคลังสินค้าประจำวัน - ควบคุมดูแลระบบ GPS ขนส่งห้องเย็น รถซื้อมา/ขา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
8 . วิศวกรซ่อมบำรุง (ลพบุรี)
- บริหารและจัดการงานระบบเครื่องกล - ควบคุมงานด้านก่อสร้าง การติดตั้ง การซ่อมบำรุงรักษา - จัดทำแผนติดตั้งและการบำรุงรักษา เพื่อติดตามตรวจสอบระบบงาน - ประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคลังสินค้า (ลพบุรี)
- ควบคุมดูแลและตรวจสอบการ Load สินค้า - ตรวจสอบเอกสารการจัดสินค้าในกรณีที่สินค้าไม่ตรง - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - รับแผนงานจากผู้บังคับบัญชาไปดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย - ควบคุมดูแลกา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ลพบุรี)
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม - ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
11 . วิศวกรไคเซ็น (ประจำลพบุรี)
- เป็นผู้ช่วยผู้จัดการแผนกไคเซ็นกลาง ในการผลักดันให้มีการทำกิจกรรม Kaizen เพื่อให้ TPM ของโรงงานที่ดำเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย - ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ในการประยุกต์ใช้เครื่องมือปรับปรุงที่เหมาะสมกั...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
12 . 25ม.ค.62สมัครพร้อมสัมภาษณ์งาน เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขาลพบุรี
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + Incentive + โบนัส + อื่น ๆ
19 ม.ค. 62
13 . หัวหน้าฝ่ายผลิตโรงงานน้ำดื่ม
1.วางแผนการผลิตน้ำดื่มตามเป้าหมายของบริษัทฯ - ประมาณการยอดการผลิตน้ำดื่ม - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีแผนการผลิตรายวัน - วางแผนการใช้เครื่องจักร วางแผนกำลังคน และวัตถุดิบ - จัดทำรายการผลิ...

บริษัท โคไชน่า เฟรท (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง / ตามประสบการณ์
19 ม.ค. 62
14 . วิศวกรไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
1.ซ่อมเเซมเเละบำรุงรักษาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า 2.ซ่อมบำรุงตามแผนที่วางไว้ ปฏิบัติงาน วันจันทร์-เสาร์

บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
19 ม.ค. 62
15 . พนักงานขับรถยก (โรงงานลพบุรี)
- ขับรถยกเคลื่อนย้ายสินค้าภายในโรงงาน - ดูแลรักษารถยกเบื้องต้น

Shera Public Company Limited
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 530 บาท / วัน
18 ม.ค. 62
16 . Process Engineer - Boiler (Lopburi Plant)
Purposeful function Control the process check the grinding process. To be effective prioritize work. Developed in and check the quality of produce. Effective and maintenance and adoption of TPM to ...

Shera Public Company Limited
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
18 ม.ค. 62
17 . Maintenance Engineer ME, EE, SCADA (ลพบุรี)
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงาน - วางแผนงานซ่อมบำรุง PM และ TPM , SCADA - ระบบการจัดเก็บ Spare Part - ดูแลพนักงานภายในทีมงาน ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Shera Public Company Limited
4 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
18 ม.ค. 62
18 . พนักงานสำรวจและติดตามอ้อย
1. ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกอ้อย เพื่อให้มีปริมาณพื้นที่ตามเป้าหมายและนโยบาย 2. ควบคุมและติดตามอ้อยเข้าหีบตลอดฤดูการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายและคุณภาพที่กำหนด 3. ดูแลและติดตามการจ่ายสินเชื่อเพื่อการปลูกอ้อ...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
2 อัตรา
18 ม.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายสาขาลพบุรี
มีทักษะการขาย,สามารถแนะนำสินค้าและติดต่อประสานงานขายกับเซลตลอดจนสามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้

บริษัท บุญถาวร ไลฟ์สไตล์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท ขึ้นไป
18 ม.ค. 62
20 . Safety Officer - (ประจำออฟฟิศฟาร์ม) Junior Level
- Coordinates and conducts compliance activities within criteria and time frames identified in internal and external EHS requirements. - Using established protocols inspects facility for compliance ...

บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด / Cargill Meats (Thailand) Limited.
2 Position
เงินเดือน NA
18 ม.ค. 62
 พบ 37 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ