JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกขูดหนัง-ขูดแยกเลือดปลา
วางแผนงาน ควบคุมงานในแผนกขูดหนัง-ขูดแยกเลือดปลาให้ได้ตามเป้าหมาย ตรวจสอบกระบวนการและ ขั้นตอนในการทำงาน บริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ได้แก่ กำลังคน วัตถุดิบ เครื่องจักร และวัสดุอุปกรณ์ในสายการผลิตให้อยู่ใ...

บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 เม.ย. 62
2 . หัวหน้าส่วน Ingredient Preparation สังกัด บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1.ควบคุมการจัดเตรียมสารเคมีในการผลิต -ประมาณการปริมาณสารเคมีแต่ละชนิด -ควบคุมการเตรียมสารเคมี -ดูแลการทำงานของพนักงาน

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 เม.ย. 62
3 . ไลน์ลีดเดอร์ผลิต (ถอดถุงมือ) สังกัด บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานถอดถุงมือให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด 2.ดูแลตรวจเช็คการคัดแยกชนิดถุงมือให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 3.ติดตามและเร่งรัดการจัดเก็บถุงมือไลน์ต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 4.จัดกำลังคน...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 เม.ย. 62
4 . ไลน์ลีดเดอร์ผลิต สังกัด บ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1. ควบคุมดูแลเครื่องจักร, ควบคุมพารามิเตอร์ และการผลิตถุงมือให้เป็นไปตามเอกสารควบคุม 2. ติดตามการผลิตถุงมือตลอดกระบวนการผลิต 3. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และปรับปรุงวิธีการทำงานให้ดีขึ้น

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 เม.ย. 62
5 . ผู้ช่วยนักวิจัยและพัฒนา สังกัด บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1.ควบคุมการทดลอง 2.ติดตามและควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 3.หาแนวทางแก้ปัญหา เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 เม.ย. 62
6 . ไลน์ลีดเดอร์ Compounding สังกัด บ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1.ควบคุมการเตรียมน้ำยางและสารเคมีให้ถูกต้องตามวิธีการที่กำหนดและทันตามเวลา 2.วิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นและเสนอแนะวิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 เม.ย. 62
7 . Production Staff
บริหารจัดการ ควบคุมดูแลงานด้านการผลิต โดยทำการควบคุมแผนการผลิตประจำวัน จัดกำลังคนตามแผน ตรวจสอบความพร้อมเครื่องจักรและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆให้มีความพร้อมต่อการผลิตในแผนก ควบคุม ประสิทธิภาพและประสิทธ...

บริษัท นิสซุย (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 เม.ย. 62
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ