JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 135 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ (QA)
1.มีความรู้ เรื่องระบบคุณภาพ ISO 13485,CE Mark 2.จัดทำคู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์ และจัดทำ Technical File ของผลิตภัณฑ์ 3.วางแผน ควบคุม และทวนสอบความปลอดภัยของกระบวนการและผลิตภัณฑ์ (Validation Process&...

บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
22 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบวางแผน ควบคุม ตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องจักรและการซ่อมบำรุงเมื่อเครื่องจักรเสีย 2.วางแผนและบริการสต็อคอะไหล่ 3.ควบคุมสั่งการในการซ่อมบำรุงในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน วางแผนร่วมกับฝ่ายผลิต 4.ว...

บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
23 . วิศวกรโยธา (Civil Engineering)
- วางแผน วิเคราะห์ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายบริษัท - ควบคุมต้นทุนการก่อสร้าง วิเคราะห์ และกำหนดรายละเอียดของงานวิศวกรรม - ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้รับเห...

บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
เงินเดือน N/A
22 ก.ค. 62
24 . Purchasing Local , Material Planning
1. Purchasing Local (จัดซื้อในประเทศ) • จัดหา Supplier ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ วัตถุดิบต่าง ๆ ให้ตรงตามความต้องการของบริษัทฯ และลูกค้า • เทียบราคา เงื่อนไข และข้อตกลงต่าง ๆ เพื่อใช้ประเม...

บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
ตำแหน่งละ 2 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 ก.ค. 62
25 . Quality Control Supervisor - Assistant Manager
• Control standard of quality control system and work instruction to get quality product as requirements • Provide quality control training and review work procedure of quality control system with ...

บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
เงินเดือน N/A
22 ก.ค. 62
26 . Customer Service Supervisor - Manager
• Marketing and Sales Management to ensure consistent achievement of sales targets throughout the year handle order, invoice and flow • Coordinate with customers and other related functions, both int...

บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
เงินเดือน N/A
22 ก.ค. 62
27 . Production Supervisor - Assistant Manager
• ควบคุมดูแลการผลิตให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด • ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ • กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบภายในฝ่ายรวมทั้งพิจารณาและจัดหาทรัพ...

บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
เงินเดือน N/A
22 ก.ค. 62
28 . หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน
- ดูแลจัดทำเอกสารด้านบัญชี ใบสำคัญรับ-จ่าย - กระทบยอดแยกประเภท - ดูแลทะเบียนทรัพย์สิน - เงินสดย่อย - ปิดงบการเงิน - จัดทำเอกสารเพื่อยื่นภาษีสรรพากร - ตรวจสอบและควบคุมการทำงานของพนักงานที่อยู่ภาย...

บริษัท เนเชอรัล ไบโอ พลัส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 ก.ค. 62
29 . IT Support
- ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์IT ให้มีความพร้อมในการใช้งาน - ตรวจสอบ System Network - ตรวจเช็คระบบแลนและระบบโทรศพท์ตามจุดเชื่อมต่อต่าง ๆ - ตรวจเช็คสัญญาณภาพที่ส่งมาจากตัวกล้อง CCTV ว่ามีปัญหาหรื...

บริษัท เนเชอรัล ไบโอ พลัส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
30 . พนักงานการเงิน
1.ดูแลรายการจ่ายเงินและบัญชีฝากบัญชีธนาคาร 2.ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนการทำเช็คจ่าย 3.จัดทำเช็คและการจ่ายเงินเพื่อชำระค่าซื้อสินค้า และค่าใช้จ่ายของบริษัท 4.จัดทำสมุดคุมเช็ค 5.ตรวจสอบหลักฐานการ...

บริษัท เนเชอรัล ไบโอ พลัส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
31 . เจ้าหน้าที่ส่งเครื่องมือแพทย์ (ส่วนกลาง)
1. ตรวจสอบจำนวนเครื่องมือและสินค้าในการผ่าตัดว่าครบถ้วนตรงกับเอกสารใบส่ง Tray โดยไปก่อนเวลาผ่าตัดอย่างน้อย 1/2 ชั่วโมง และแนะนำตัวแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทราบทันทีที่ไปถึง 2. ดูแลและจัดส่งเครื่...

บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
32 . PRODUCTION CAST FILM SUPERVISOR (สาขาสำโรง)
จัดการ วางแผนและควบคุม กระบวนการผลิต CAST FILM จัดการและควบคุมเอกสารคุณภาพ และเอกสารด้านการผลิต ให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบันและถูกต้อง จัดการ และควบคุม อัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับภาระงาน จัดการ และ...

Thai Hospital Products Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
33 . Maintenance Manager สาขาสำโรง
*บริหารจัดการ ภารกิจงานบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน งานซ่อมเครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต งานสาธารณูปโภคที่สนับสนุนการผลิต ซ่อมแซมภายในโรงงานทั้งหมด โดยกำหนดนโยบาย แผนงาน และเป้าหมาย จัดลำดับคว...

Thai Hospital Products Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
22 ก.ค. 62
34 . Maintenance Supervisor (สาขาสำโรง)
1. รับผิดชอบควบคุมการดูแลบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive) โดยกำหนดแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน จ่ายงาน และติดตามตรวจสอบ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเชิงป้องกัน 2. รับผิดชอบควบคุมดูแลการซ่อมบำรุง (Break Down ) โ...

Thai Hospital Products Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
35 . ช่างซ่อมบำรุง (โรงงานสำโรง)
1. ตรวจสอบอุปกรณ์ และระบบการทำงานของเครื่องจักร และระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามแผนการซ่อมบำรุงที่ได้รับมอบหมาย 2. ดำเนินการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน 3. บันทึกผลการตรวจสอบ และซ่อมบำรุงเชิงป้องกันตามแผนการซ่อมบำร...

Thai Hospital Products Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
22 ก.ค. 62
36 . Production Leader (หัวหน้างาน) (โรงงานสำโรง)
- ดูแลควบคุมกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - ดูแลควบคุมด้านกำลังการผลิตและพนักงาน - จัดการและควบคุมของเสียจากกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามที่กำหนด - อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Thai Hospital Products Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
22 ก.ค. 62
37 . Production Engineer (โรงงานสำโรง)
ตรวจสอบ วิเคราะห์และปรับปรุง กระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ควบคุมการออกแบบ มาตรฐานการผลิตภัณฑ์ การทำงานของกระบวนการผลิต จัดทำการทดลอง

Thai Hospital Products Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
22 ก.ค. 62
38 . QC (ควบคุมคุณภาพ) ประจำโรงงานสำโรงUrgently Required !
- สุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพสินค้าในกระบวนการผลิต - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าในกระบวนการผลิต - บันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพสินค้าในกระบวนการผลิต

Thai Hospital Products Co., Ltd.
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
22 ก.ค. 62
39 . QA Supervisor (Working in Samrong Branch)Urgently Required !
• Ensure that processes needed for quality control, customer requirement, international standard which required for products/system are established, implemented and maintained effectively. • To contr...

Thai Hospital Products Co., Ltd.
เงินเดือน Negotiable
22 ก.ค. 62
40 . Burmese Translator (ล่ามพม่า) สาขาสำโรงUrgently Required !
สื่อสารกับพนักงาน ,จัดทำเอกสารงาน MOU ประสานงานพนักงานให้ความรู้เรื่องข้อมูลต่างๆ

Thai Hospital Products Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
22 ก.ค. 62
 พบ 135 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ