JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 245 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales Executiveรับสมัครด่วน !
-เสนอขายเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ เพื่อไปเป็นวัตถุดิบสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และติดตามorder เป็นประจำ

บริษัท เอ็น.พี.เอส.เคม (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
2 . พนักงานฝ่ายผลิต
- ทำการผลิตตามเป้าหมายที่กำหนด - ปรับตั้งแม่พิมพ์/เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต - จัดเตรียมวัตถุดิบ,เครื่องจักร,และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต - ร่วมปรับปรุง แก้ไข ลดจำนวนของเสียที่เกิดขึ้น และควบคุมการใช้...

บริษัท กิติวัฒนาพลาสเทค จำกัด
เงินเดือน วันละ 350 บาท มีOT
26 มิ.ย. 62
3 . คนขับรถส่งของ
ขับรถกระบะส่งของ ขับรถย้ายของในโรงงาน ช่วยเหลืองานในโรงงาน

บริษัท กิติวัฒนาพลาสเทค จำกัด
เงินเดือน 12,000 บรรจุแล้ว 13,000
26 มิ.ย. 62
4 . หัวหน้าฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบการผลิตและบรรจุสินค้า ให้มีคุณภาพที่ดีตามที่ลูกค้าต้องการ 2.รับผิดชอบนโยบายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 3.ติดตามและควบคุมดูแลงานฝ่ายผลิต 4.ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนิน...

บริษัท เคมเวิร์ค จำกัด
26 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
• จัดทำแผนงานโครงการด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง • วิเคราะห์การปฏิบัติงานขนส่งเพื่อประเมินความเสี่ยงและเส้นทางการขนส่ง • จัดทำคู่มือและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง • จัดอบรบให้คว...

บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
6 . ช่างซ่อมบำรุง(ไฟฟ้า) ช่างเทคนิค ช่างยนต์ ช่างอุตสาหกรรม
ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กฯ ช่างอุตสาหกรรม ( ปวส.) ช่างซ่อมบำรุง (ปวส.ไฟฟ้า) Safety (ปวส.สายช่าง) พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ (ม.6 ขึ้นไป,มีประสบการณ์) ทุกตำแหน่งงาน เป็นรายเดือน

บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์(เป็นเงินเดือน)
26 มิ.ย. 62
7 . Network Engineer
- ติดตั้งและดูแลระบบเครือข่ายได้ รวมถึงระบบ AD และ Server ได้ - ติดตั้งระบบ Network monitoring ได้ - สนับสนุนการทำงานของทีมงาน IT ได้ - สนับสนุนการดูแล การซ่อมบำรุงระบบ IT ได้

บริษัท ยู.อาร์.เคมีคอล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
- วิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรม - จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร - ดำเนินการตามแผนฝึกอบรม - ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลในการฝึกอบรม

บริษัท ยู.อาร์.เคมีคอล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลงและตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
9 . Senior Accounting Officer รับสมัครด่วน !
Costing1 1.บันทึกต้นทุนสินค้า(Costing) - ทำ BOM สินค้าทุกประเภท/ตรวจสอบรายการ BOMทุกบริษัท - ตรวจต้นทุนสินค้า By Item - ตรวจสอบ Margin By Customer - บันทึก งานโครงการ (Project) - ตรวจสอบ Transec...

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
26 มิ.ย. 62
10 . ด่วน !Customer Service Officer (Order Delivery Process)
Responsibilities • Acknowledge receipt of daily orders to internal and external customers. • Generate invoice from system correctly • Provide order details to and coordinate with concerned departme...

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
26 มิ.ย. 62
11 . Product Document Control Officerรับสมัครด่วน !
Responsibilities •Ensure to chase up the required documents for Hazardous Substance type verification • Prepare paperwork for hazardous substance registration, license of import, export and storage ...

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
26 มิ.ย. 62
12 . Training Officer รับสมัครด่วน !
1) งานสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม - สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม - สรุปผลการสำรวจฯ - นำเสนอผู้บังคับบัญชา 2) งานดำเนินการจัดฝึกอบรม - ติดต่อประสานงานกับวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดเตรีย...

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
13 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.ตรวตสอบความพร้อมของระบบ Waste water ทั้งหมดให้พร้อมใช้งานและรับน้ำเสียเข้าจากการผลิต 2.ควบคุมดูแลไม่ให้เกิดความสูญเสียในขณะปฏิบัติงานทั้งด้านเครื่องจักร 3.ตรวจสอบความพร้อมของระบบUtility ทั้งหมดให้...

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
26 มิ.ย. 62
14 . Warehouse Supervisor (นิคมบางปู)
1.ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา 2.ควบคุมการรับ เก็บ จ่าย สินค้า 3.ควบคุมการปฎิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายแผนก เช่น % ความถูกต้องของ Stock 4.ควบคุมทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในแผนก 5.ทำงานเสาร์เว้นเสาร์

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
15 . พนักงานผลิต (ประจำนิคมบางปู)รับสมัครด่วน !
การดูแลเครื่องผสม 1.ตรวจเครื่องจักรก่อนการทำงาน 2.ทำความสะอาดเครื่องจักรหลังการทำงาน 3.ตรวจสอบวัตถุดิบให้ถูกต้องตามสูตรการผลิตนั้นๆ 4.ดำเนินการผลิตให้สอดคล้องกับ BPR 5.แจ้งผู้้บังคับบัญชากรณีมีเค...

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 ตำแหน่ง
26 มิ.ย. 62
16 . ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์และธุรการ(HRM)รับสมัครด่วน !
วางแผนและบริหารจัดการงานด้านทรัพยากรมนุษย์และธุรการทั้งระบบ ดังนี้ - ด้านการสรรหาว่าจ้างและวางแผนกำลังคน รับผิดชอบการวางแผนการสรรหา/คัดเลือก/ว่าจ้างบุคลากร ตามแผนกำลังคน เพื่อให้ได้บุคคลากรที่มีคุณภา...

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
เงินเดือน พิจารณาตามความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
17 . พนักงานผลิต
• ผลิตและบรรจุสินค้า • ดูแล ตรวจสอบสินค้า และบรรจุภัณฑ์ • ดูแลความสะอาด ความเรียบร้อยในฝ่ายผลิต (5 ส.)

บริษัท เอสทีซี นิกกะ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
18 . SALES [Textile sales Division]
- Textile auxiliary products sales - Customer service (Technical support with R&D)

บริษัท เอสทีซี นิกกะ จำกัด
เงินเดือน Negotiable
26 มิ.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่ขายโครงการ (Sale Project)
1. ขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย • นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้ากลุ่มงานโครงการ • เสนอราคาให้แก่ลูกค้าและเจรจาการขาย • ติดตามผลเพื่อปิดการขายและให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า 2. บริหารการจัดเก็บหนี้ขอ...

บริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 มิ.ย. 62
20 . วิศวกรขายโครงการ (ภาคใต้ตอนบน, ภาคเหนือตอนบน, ภาคกลาง)รับสมัครด่วน !
1. เยี่ยมงานโครงการต่างๆในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย 1.1 สำรวจอาคารที่จะทาสี 1.2 ติดต่อผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจในการเลือกใช้สี เจ้าของโครงการ , ที่ปรึกษา , สถาปนิก , ผู้รับเหมาก่อสร้าง , ช่างสี 1.3 ...

บริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 มิ.ย. 62
 พบ 245 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ