JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักกายภาพบำบัด
1.ให้การดูแลทางกายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ 2.ตรวจประเมิน วางแผน และบำบัดการรักษาทางกายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วย 3.ให้คำแนะนำทางกายภาพบำบัด

โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
2 . Medical Sourcing Officer
1.ดูแลเรื่องการจัดประมูลยาและเวชภัณฑ์ประจำปีของโรงพยาบาล 2.คัดเลือก สรรหา และประเมินผู้ขายด้านยาและเวชภัณฑ์ 3.ปรับปรุง พัฒนาช่องทางในการหาแหล่งผู้ขายด้านยาและเวชภัณฑ์ใหม่ 4.Update ข้อมูลผู้ขายและข้...

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
24 มิ.ย. 62
3 . Senior Sales, Sales, Marketing International
Senior Sales, Sales - เสนอขายผลิตภัณฑ์ของศูนย์ความงามในโรงพยาบาลให้กับลูกค้า - รักษากลุ่มลูกค้าเก่า และเพิ่มช่องทางการสร้างฐานลูกค้าใหม่ - บริหารยอดขายให้เป็นไปตามนโยบายของโรงพยาบาล Marketing...

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
4 . เลขาแพทย์
- จัดทำตารางนัดหมาย การประชุมต่างๆ - เรียบเรียงตรวจสอบเอกสารเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาลงนาม - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
5 . พยาบาลศูนย์คุณภาพ
งานบริหารความเสี่ยง ติดตามกำกับดูแล ประเมินผลการปฏิบัติด้านการป้องกันการติดเชื้อ และประสานงานด้านงานคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนงานของโรงพยาบาล

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ต้อนรับ
-ต้อนรับและให้ข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆของโรงพยาบาลให้แก่ผู้มาติดต่อ -ประสานงาน อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ -รับโทรศัพท์และตอบข้อสงสัยเบื้องต้นให้กับผู้มาติดต่อโรงพยาบาล

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
เงินเดือน สามารถเจรจาต่อรองได้
24 มิ.ย. 62
7 . เภสัชกร
1.งานเภสัชกรรมการบริบาล -จ่ายยาผู้ป่วย ตรวจสอบความถูกต้องของยาตามคำสั่งแพทย์ -ให้คำแนะนำการใช้ยา รวมทั้งติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพ้ยาและความคลาดเคลื่อนทางยา ให้ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ 2.ส่ง...

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
24 มิ.ย. 62
8 . พนักงานขับรถ
ดูแลงานขับรถส่วนกลางของโรงพยาบาล ได้แก่ รถตู้ รถยนต์

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 มิ.ย. 62
9 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
ขับรถไปรับไปส่งผู้บริหาร จากแถวบางนามาบริษัท และที่ที่ผู้บริหารต้องการจะไป ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ 8.30-18.30 มี OT ให้

Bella Mode Company Limited
เงินเดือน 15,000
24 มิ.ย. 62

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
22 มิ.ย. 62

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
22 มิ.ย. 62

โรงพยาบาลสัตว์แก้วกาญจน์
เงินเดือน 12,000 บาท
19 มิ.ย. 62
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ