เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 39 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
1. รับผิดชอบด้านงานแผนกบุคคลทั้งระบบ - การวางแผน การสรรหา ว่าจ้าง - จัดทำ Job description ทุกตำแหน่ง - การวางแผนกฝึกอบรม และการจัดการฝึกอบรม - การประเมินผลการปฏิบัติงานทดลองงาน ประ...

บริษัท กรีนเดย์ โกลบอล จำกัด
นิคมบางปูเหนือ สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000 - 40,000
20 ม.ค. 62
2 . หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์/เจ้าหน้าที่ค่าจ้างและผลตอบแทน
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เพื่อควบคุมและดำเนินการ งานด้านสรรหา,ฝึกอบรม,และแรงงานสัมพันธ์ และงานด้านประชาสัมพันธ์และธุรการ 2. ตรวจสอบ และกำกับดูแลให้พนักงานถือปฏิบัติตามระเบีย...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
3 . HR Manager (รพ.เปาโล สมุทรปราการ)
บริหารจัดการงานบุคคล HRM & HRD ทั้งระบบ

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
19 ม.ค. 62
4 . ผช.ผจก.แผนกพัฒนาธุรกิจ (Training-Coaching) ประจำที่โรงงาน กม.35รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลเกี่ยวกับเอกสารในระบบคุณภาพ หรือระบบมาตรฐานอื่นๆ ที่จัดทำ ขึ้นภายในบริษัทให้ทันสมัยอยู่เสมอ 2. ทำการ Training-Coaching เกี่ยวกับระบบการบริหารงานคุณภาพ ระบบมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้บุคลากรใน...

บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
5 . ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์ รับสมัครด่วน !
- วางแผนการสรรหา คัดเลือก โยกย้ายและบรรจุแต่งตั้งกำลังพลให้สอดคล้องกับ แผนงาน - ควบคุมดูแลการจัดทำประวัติพนักงาน และบันทึกสถิติการทำงานต่างๆ - ควบคุมดูแลงานประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน ...

บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
6 . หัวหน้าแผนกบุคคลและธุรการ
ควบคุมการสรรหาว่าจ้าง ให้เป็นไปตามแผนงาน และจัดทำสรุปรายงานการสรรหาว่าจ้าง ตรวจสอบรายงานการมาทำงาน พนักงาน ขาด ลา มาสาย จัดทำสรุปการคิดค่าจ้างพนักงานขาย จัดทำสรปุรายงานการทำงานบุคคล/ธุรการ รายวัน ...

บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
7 . หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาบุคลากร
1. ทำงานร่วมกับผู้บริหารและรับผิดชอบในการนำนโยบายการพัฒนาบุคลากรไปปฏิบัติให้เกิดผล 2. ร่วมในการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรกับผู้บริหารและหน่วยงานต้นสังกัด 3. สร้างระบบการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมกับองค์กร...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
8 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
1. กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับ นโยบาย พันธกิจและเป้าหมายของบริษัท 2. มอบหมายงาน ติดตามงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้บรรจุตามเป้าหมาย 3. ประสาน...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
รับผิดชอบดูแลงานในฝ่ายทรัพยากรบุคคลในเรื่องการบริหารจัดการกำลังคน, การจ้างเหมาขิ้นงาน, สวัสดิการ และ ฝึกอบรมพนักงาน

Lucky Building System Co., Ltd.
เงินเดือน เป็นไปตามโครงสร้างของบริษัท
19 ม.ค. 62
10 . หัวหน้าส่วนบุคคลรับสมัครด่วน !
- วางแผน ควบคุมดูแล การดำเนินงานด้านสรรหาบุคลากร - ควบคุมดูแลดำเนินการงานด้านฝึกอบรมและพัฒนา - งานแรงงานสัมพันธ์ จัดกิจกรรมต่างๆ - วางแผนและประสานงานในการจัดทำ ทบทวบรักษาและพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ...

บริษัท สยามโตชู จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ม.ค. 62
11 . HRD Manager
• วิเคราะห์ความจำเป็น ประเมินทักษะและความรู้และความสามารถของบุคลากรนำไปกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ของบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ • ควบคุม ดำเนินการ เครื่องมื...

บริษัท เดอะ คูล กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
12 . ผู้ช่วย ผู้จัดการแผนกบุคคลและธุรการ
1 ดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานของบริษัท ด้านทรัพยากรมนุษย์ 2 วางแผนพัฒนา ฝึกอบรมพนักงาน 3 แรงงานสัมพันธ์ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารบุคคล

บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ม.ค. 62
13 . Head of Human Resources and Organization Development
- Responsible for overall of HR Function ie: Recruitment, Administration, Training. Career path, talent, and other development

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62
14 . ผู้จัดการฝ่าย/ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลรับสมัครด่วน !
งานสรรหาบุคลากร - วางแผนการสรรหากับหน่วยงานภายใน, JA-JD และสรุปอัตรากำลังคน - สรรหา สัมภาษณ์และว่าจ้างพนักงานระดับเจ้าหน้าที่และหัวหน้างาน งานพนักงานสัมพันธ์ - ควบคุมดูแลกฎระเบียบและวินัยในการทำ...

บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
18 ม.ค. 62
15 . HR Asst.Manager **Samutprakarn**
- บริหารจัดการงานบุคคลทั้งระบบ HRM/HRD (Recruit, Payroll, Training, Labor Relations) **Business : Automotive Refinish (Car Color) **วันทำงาน : จันทร์-ศุกร์ และวันเสาร์เว้นเสาร์ **เวลาทำงาน : 08....

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
เงินเดือน 50,000-60,000 THB.
18 ม.ค. 62
16 . หัวหน้าแผนกพัฒนาบุคลากร (หยุด เสาร์ - อาทิตย์)
1. ร่วมกับผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 2. บริหารจัดการการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากรให้ได้ตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด 3. บริหารจัดการกิจกรรมสัมพันธ์ให้ได้ตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด 4. รับผิดชอบก...

บริษัท สตาร์ปริ๊นท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62
17 . HR Supevisor
• Responsible for overall of recruitment. • Search for candidate, interview, screen for department. • Create contract for new employee. • Manage manpower for engagement and promotion. • Manage to ...

บริษัท โบการ์ท ลินเจอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 25,000-30,000 บาท
18 ม.ค. 62
18 . หัวหน้าแผนกสรรหาและฝึกอบรมรับสมัครด่วน !
- ดูแลเรื่องสรรหาพนักงานทั้งระบบ - ดูแลเรื่องฝึกอบรมทั้งระบบ - ยื่นพัฒนาฝีมืแรงงาน (ทางอิเล็กทรอนิค) 5 สาขา และ 1 บริษัทฯในเครือ - ดูแลเรื่องระบบ ISO รวม 5 สาขา - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย *...

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62
19 . หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุุคคลเเละธุรการรับสมัครด่วน !
-ดูเเลงานสรรหาเเละคัดสรรบุคลากร,ตามแผนอัตรากำลัง -วางแผนเเละจัดการฝึกอบรมเเละพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้เป็นไปตามโยบายบริษัทฯ -ประชาสัมพันธ์เเละจัดกิจกรรมสำหรับพนักงาน -ปฎิบัติงานเเละให้คว...

บริษัท ประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62
20 . HR Supevisor
• Responsible for overall of recruitment. • Search for candidate, interview, screen for department. • Create contract for new employee. • Manage manpower for engagement and promotion. • Manage to ...

บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จำกัด
18 ม.ค. 62
 พบ 39 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ