JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 101 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าส่วนประกันคุณภาพ
- รับผิดชอบการวางแผนการตรวจสอบควบคุมคุณภาพสินค้าจากกระบวนการรับวัตถุดิบจนถึงขั้นตอนสุดท้าย - ปรับปรุงพัฒนาวิธีการตรวจสอบ จัดทำมาตรฐานการตรวจที่เกี่ยวข้อง - วิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติงาน ติดตามการแก้ไ...

K.M. Package Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62

GLOBO FOODS Co., Ltd.
23 พ.ค. 62
3 . Production Leader (หัวหน้างาน) (โรงงานสำโรง)
- ดูแลควบคุมกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - ดูแลควบคุมด้านกำลังการผลิตและพนักงาน - จัดการและควบคุมของเสียจากกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามที่กำหนด - อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Thai Hospital Products Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
23 พ.ค. 62
4 . ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิต (หยุดเสาร์เว้นเสาร์)
1. วางแผนหรือมอบหมายการวางแผนและตรวจสอบแผนจัดอัตรากำลังบุคลากรให้เหมาะสมกับกลุ่มงานที่รับผิดชอบ 2. กำกับ ดูแลงานให้เป็นไปตามแผนและตรวจสอบขั้นตอนการทำงานที่สำคัญเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ...

บริษัท เบสต้า กู้ดโปร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
23 พ.ค. 62
5 . ผู้จัดการโรงงาน
1.กำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และเป้าหมายของกระบวนการการผลิต ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท 2.รับผิดชอบควบคุมกระบวนการการผลิต และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐาน 3.ส...

บริษัท ตะวันพืชผล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62
6 . หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ QCรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการตรวจสอบผลิตภัณฑ์พลาสติกในระหว่างกระบวนการผลิตจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ให้เป็นไปตามข้อกำหนดเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน - กำกับดูแลพนักงานให้ตรวจสอบคุณภาพอย่างทั่วถึงทุกกระบวนการ ...

บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ไวด์ล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62
7 . หัวหน้างานผลิตอาหาร
-ดูแลและตรวจสอบสินค้าที่ผลิตออกมาออกมาให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด -แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิต พร้อมทั้งป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น -ตรวจสอบแผนงานและแจกจ่ายงานให้หัวหน้าสายการผลิต -ปรับปรุงและพัฒนากระบ...

บริษัท ไอ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62
8 . หัวหน้างานผลิต /Production Engineer
- จัดเตรียมพนักงานและเครื่องให้พร้อมสำหรับการผลิต รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต, วิเคราะห์การผลิต, การแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในไลน์การผลิต, ปรับปรุงเครื่องจักรและกำลังคนในการผลิตให้มีประสิทธิภาพ...

บริษัท ไอ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
23 พ.ค. 62
9 . หัวหน้าแผนกบรรจุ
1.ควบคุมการบรรจุให้ได้ตามแผนที่วางไว้ ทั้งปริมาณและคุณภาพสินค้า 2.ตรวจสอบสินค้าเบื้องต้น(ด้านคุณภาพ,ปริมาณ) ทุกขั้นตอนก่อนดำเนินการกระบวนการถัดไป 3.ควบคุม Stock สินค้าคงคบังไม่เกินเป้าหมายที่กำหนด ...

บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
10 . Asst.Production Manager/ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน ด่วน
1.ช่วยควบคุมดูแล Suppervior,Leader, Worker ในพื้นที่โรงงานทั้งหมด 2.ช่วยกำหนดนโยบายและวางแผนงานรวมทั้งกำหนดเป้าหมายในการผลิต ร่วม กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.ควบคุมดูแลการผลิตสินค้าในโรงงาน ให้เป...

บริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62
11 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมซ่อมบำรุง
- บริหารทีมงานซ่อมบำรุง เครื่องจักร ด้านสาธารณูปโภค ต่างๆในโรงงาน - ควบคุมกำกับดูแลงานซ่อมบำรุงทั้งระบบ - กำกับดูแลงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) - กำกับดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรให้ทำงานอย่าง...

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
23 พ.ค. 62
12 . หัวหน้าแผนกผลิตและบรรจุ
- บริหารจัดการและวางแผนการทำงาน พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาตลอดจนการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับพนักงาน - วางแผน ควบคุม และติดตามผลการบริหารงานประจำวันของหน่วยงาน ดูแลเกี่ยวกับ ISO 9001,Kaizen,5ส.,Pr...

บริษัท ยู.อาร์.เคมีคอล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
23 พ.ค. 62

บริษัท แอล แอล เอช การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด
23 พ.ค. 62
14 . หัวหน้างานควบคุมคุณภาพ (QC Supervisor)
รับผิดชอบการควบคุมและดูแลการตรวจสอบคุณภาพและรวมถึงดูและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ - การตรวจสอบวัตถุดิบ - การตรวจสอบกระบ...

บริษัท นิซเซอิ มิซูกิ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 พ.ค. 62
15 . หัวหน้างานประกันคุณภาพ (QA Supervisor)
1. ควบคุมการตรวจสอบของวัตถุดิบ การสุ่มตัวอย่าง ตรวจสอบ ตรวจวัด คุณภาพของวัตถุดิบ / ผลิตภัณฑ์ / สินค้าสำเร็จรูปพร้อมจัดทำข้อมูลเป็นเอกสาร เพื่อให้เป็นตามวิธีการและมาตราฐานด้านการควบคุมคุณภาพ 2. ...

บริษัท นิซเซอิ มิซูกิ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
16 . หัวหน้างาน/ QC (โรงงานอาหาร)
- ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพตาม spec ของสินค้า - ควบคุมการผลิต - จัดทำเอกสารตามระบบ HACCP - จัดทำเอกสาร MCPD

บริษัท บีเอส แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (โรงงานผลิตอาหาร)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 พ.ค. 62
17 . Assist Factory Manager
Job Description 1. IATF & ISO systems upkeep & improvement 2. KPI monitoring 3. Internal audit 4. New product engineering and implementation 5. Abnormality evaluation & resolution 6. Environment...

บริษัท เจ็ทไทย พลาสติก อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 Position
เงินเดือน Negotiate
23 พ.ค. 62
18 . IE วิศวกรพัฒนาระบบการผลิต (โรงงานบางพลี ถนนกิ่งแก้ว สมุทรปราการ)
1.วิเคราะห์หาจุดที่สูญเปล่าในขั้นตอนการทำงาน เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงโดยใช้เครื่องมือทาง IE Technique 2.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงขั้นตอน 3.ศึกษาข้อมูลเวลาในการทำงานแต่ละข...

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท
23 พ.ค. 62
19 . ผู้จัดการแผนกผลิต รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมกระบวนการผลิตให้ผลิตสินค้าได้ตามแผนการผลิต 2. วางแผนการใช้กำลังคน การใช้เครื่องจักร วัตถุดิบ ที่ใช้ในกระบวนการผลิต 3. กำกับดูแล กำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต ลดข้อร้องเรียนของล...

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 พ.ค. 62
20 . หัวหน้าส่วนการผลิต (ประจำกิ่งแก้ว บางพลี สัมภาษณ์พร้อมเริ่มงานทันที)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 2.วางแผนการจัดกำลังคนและอุปกรณ์ให้เหมาะสมต่อการผลิต 3.รับผิดชอบการจัดเตรียมความพร้อมเครื่องจักรและกำลังคน - ควบคุมกระบวนการผลิต ไลน์ผลิต 4.ติดต่อปร...

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 พ.ค. 62
 พบ 101 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ