JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 36 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวอุตสาหการ,วิศวกรไฟฟ้า
1.วางแผนงานด้านวิศวกรรมในการพัฒนาและประปรุงกระบวนการผลิต 2.ควบคุมดูแลงานด้านการออกแบบและทดสอบระบบวิศวกรรมให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 3.ดูแล ประสานงานกับหน่วยงานฝ่ายผลิตให้การปรับปรุงเครื่องจักรที่ใช้...

บริษัท แสงเจริญแกรนด์ จำกัด และ บริษัท อุตสาหกรรมคลองสวนการฝ้าย จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
2 . Production Engineer (วิศวกรการผลิต)
- เข้าร่วม APQP TEAM และติดตามโครงการให้เป็นไปตามแผน - จัดทำเอกสารช่วยในการผลิตทั้งหมด - ศึกษา วิเคราะห์และปรับปรุงสายการผลิตอย่างต่อเนื่อง - ดูแลระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันในระบบการทำงานของฝ่...

Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
3 . Test Engineer - Test Supervisor (วิศวกรงานทดสอบ - วิศวกรทักษะสูงงานทดสอบ)
- ศึกษาข้อกำหนดการทดสอบชิ้นงานตามมาตรฐาน - จัดทำ Test Concept - คำนวณค่าใช้จ่ายและเวลาในการทดสอบ - ปฎิบัติและควบคุมการทดสอบตามแผน - จัดทำรายงานผลการทดสอบและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - ดูแล รักษา ...

Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
4 . Project Engineer - Project Engineer Supervisor
• ร่วมประชุม KICK –OFF โครงการใหม่ • ทบทวนงบประมาณโครงการในส่วนที่รับผิดชอบ • รับข้อมูลโครงการจากลูกค้าและทบทวนข้อมูลที่ได้รับเพื่อนำไปใช้ในการจัดการโครงการ • จัดทำข้อมูลโครงการและจัดทำแผนงานโค...

Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
5 . Quality Project Engineer
- ตกลงระบบประกันคุณกับกับลูกค้า - ศึกษาความต้องการด้านคุณภาพจากแบบและมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนดให้ตามมาตรฐานทางวิศวกรรม - จัดทำเอกสารในระบบคุณภาพที่ตกลงกับลูกค้าอย่างครบถ้วน - ทำการตรวจสอบชิ้นงานช่ว...

Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB)
26 มิ.ย. 62
6 . Process Engineerรับสมัครด่วน !
-กำหนดแผนการทำงาน Mold,Die Cut, Die Plate -การเขียนแบบและควบคุม Drawing ที่ใช้ในการผลิต -สนับสนุนกระบวนการผลิตและขั้นตอนการผลิต -ปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 9001 & ISO14001

KEN MAX (THAILAND) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
7 . Factory Engineer
1. Production Planning and Control 2. New Model Project control 3. Countermeasure and improvement for solving quality problem 4. Communication with customers 5. Manage and implement company’s qual...

Shonan Giken (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
8 . Production InnovationUrgently Required !
- Standard time. - Cost Reduction. - Draw the factory lay out. - Productivity Improvement. - Process innovation technology implement. - PFMEA, APQP, PPAP, WI.

บริษัท พานาโซนิค ออโต้โมทีฟ ซิสเต็มส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
26 มิ.ย. 62
9 . วิศวกรรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมกระบวนการการผลิต 2.มีความรู้ด้านการซ่อมเครื่องจักร,งานชุปแข็งและงานด้านโลหะเบื้องต้น

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
10 . วิศวกรโรงงาน
1. รับผิดชอบในการศึกษา ทำความเข้าใจ ควบคุมดูแล ระบบออโตเมชั่น (Automation), โรบอท (Robot) 2. สรรหาเทคโนโลยี การผลิต, เทคโนโลยีช่วยลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต, การช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 3.ทำการ...

บริษัท พรีซิพาร์ท จำกัด
เงินเดือน แล้วแต่ตกลง
26 มิ.ย. 62
11 . วิศวกร 4
1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้อยู่ในระเบียบข้อบังคับของฝ่ายและบริษัทฯ 2. ฝึกอบรมงานผู้ใต้บังคับบัญชาและพัฒนาทักษะในการทำงาน 3. ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เหมำะสมก...

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
12 . วิศวกร ซ่อมบำรุง เครื่องกล ซี.เอ็น.ซี ออกนอกสถานที่รับสมัครด่วน !
วิศวกร ซ่อมบำรุง เครื่องกล ซี.เอ็น.ซี ออกนอกสถานที่ ทำงานจันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.

บริษัท สยาม ชาญ จำกัด
20 ตำแหน่ง
เงินเดือน เงินเดือน +โบนัสดี+ เบี้ยขยัน. + ประกันสังคม + สวัสดิการครอบครัว และ บุตร
26 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่วิศวกรรมผลิต (ประจำโรงงานพระประแดง), รหัส 20190621
- ประสานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อกำหนดโครงการ - ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล - รับข้อมูลความต้องการจากหน่วยงานและกำหนดแผนบริหารโครงการ และมีการประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อติดตามดรงการให้เสร็จตาม...

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
14 . วิศวกรไฟฟ้า /Electrical engineer รับสมัครด่วน !
- ออกแบบระบบ Control ของเครื่องจักร , - เขียนโปรแกรม PLC , Touch Screen , - Setup inverter , Servo motor - ดูแลระบบวงจรไฟฟ้า ทดสอบควบคุม

THAI CENTRAL MECHANICS Co., Ltd.
1-2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
15 . Engineer (ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์)
1.วางแผนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท 2.ควบคุมกระบวนการผลิตให้ทันตามกำหนดเวลา 3.ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิต เพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด 4.งานอื่นๆ ที่ไดด้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญ...

บริษัทในเครือ Image Laundry Systems
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
16 . วิศวกร New Model
1.วางแผน, ควบคุม ตรวจสอบและติดตามผลิตภัณฑ์ใหม่และการเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรมตามให้ได้ตามแผนที่ลูกค้ากำหนด (APQP) 2.วิเคราะห์ และแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรมตลอดจนการปรับปรุงเครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกา...

S.P. METAL PART Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง +OT
25 มิ.ย. 62
17 . วิศวกรรับสมัครด่วน !
- วางแผนการผลิต - Support ลูกค้า

บริษัท ฟูจิกิเคน ( ประเทศไทย ) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
4 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 มิ.ย. 62
19 . QC Engineerรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมตรวจสอบวัตถุดิบให้สอดคล้องตามมาตรฐานที่กำหนด 2. ตรวจสอบและพัฒนาผู้ขายให้มีศักยภาพที่สามารถบรรลุตามมาตรฐาน 3. จัดทำเอกสารแบบฟอร์มและบันทึกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องระบบคุณภาพ 4. ควบคุมดูแลการตรวจส...

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
20 . Engineer
•Design/conduct engineering packaging /testing. •Provide drawing of IPACK product to Procurement and Sale section. •Develop solutions to technician problems through the engineering principles theor...

บริษัท ไอแพ็ค โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน N/A
25 มิ.ย. 62
 พบ 36 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ