JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 72 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรบริหารโครงการ
-บริหารงานโครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด -บริหารควบคุมคุณภาพของงานให้ได้ตามมาตรฐานทางวิศวกรรมและความปลอดภัย -บริหารควบคุมค่าใช้จ่ายโครงการให้อยู่ในงบประมาณ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 มิ.ย. 62
2 . วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ (ภาษาอังกฤษดี) ทำงานที่บางนาตราด กม.18 *จันทร์-เสาร์*
- ออกแบบงานเครื่องกล , ออกแบบแผงวงจร , ออกแบบวงจรอนาล็อก เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ , ออกแบบระบบวัดและทดสอบโดยใช้ Ni Lab View - ทดสอบ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ เช่น CE, FCC...

บริษัท โอเคเอ็น เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน 35,000 บาท (ตามประสบการณ์)
16 มิ.ย. 62
3 . Electrical supervisor / Electrical Engineer
1. ดูแลควบคุมการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในส่วนของระบบไฟฟ้า-อิเลคทรอนิคส์ ภายในโรงงาน 2. ดูแลควบคุมปรับปรุงแก้ไขเครื่องจักรในส่วนของระบบไฟฟ้า-อิเลคทรอนิคส์ ภายในโรงงาน 3. รับมอบหมายงานจากผู้จัดก...

บริษัท แสตนดาร์ดแคน จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
4 . วิศวกรไฟฟ้า
ดูแลระบบไปไฟฟ้าเครื่องจักร ในโรงงาน

Swan Industries (Thailand) Co., Ltd.
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
15 มิ.ย. 62
5 . วิศกรไฟฟ้า / โฟร์แมนไฟฟ้า
- สำรวจหน้างานและประเมินราคางานระบบไฟฟ้าได้ - ควบคุมหน้างานและประสานงานกับทางลูกค้า

บริษัท ซีเคเอส พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามาารถ
15 มิ.ย. 62
6 . วิศวกรไฟฟ้า
-ถอดแบบ วิเคราะห์ประมาณการต้นทุน แต่ละโครงการได้ - วางแผนงานโครงการให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องการ - กำหนดและจัดทำแผนการปฏิบัคิงานก่อนเร่ิมดำเนินงาน -กำหนดกลยุทธ์วางแผนจัดสรรกำลังคน กำหนดวิธีกา...

บริษัท บิ๊กไพศาล โปรเจค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 มิ.ย. 62
7 . วิศวกรไฟฟ้า
1.ออกแบบระบบไฟฟ้าตามความต้องการของลูกค้า 2.ดูแลงานติดตั้งระบบไฟฟ้า 3.เขียนและปรับปรุงโปรแกรม PLC 4.สามารถแก้ปัญหาด้าน PLC, Controller ได้ 5.ติดตั้งระบบอัตโนมัติ และมีความเข้าใจการทำงานของอุตสาหกรร...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
15 มิ.ย. 62
8 . วิศวกรไฟฟ้า/วิศวอุตสาหการ
1.วางแผน ออกแบบระบบไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์กับส่วนประกอบทางไฟฟ้า 2.วางแผนผังระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กับอุปกรณ์ต่างๆ 3.จัดทำตารางปฏิบัติงานเขียนแบบร่าง แบบวาด และแผนทางไฟ 4.วางแผนและควบค...

บริษัท อุตสาหกรรมคลองสวนการฝ้าย จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 มิ.ย. 62
9 . Supervisor- วิศวกรไฟฟ้า
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามกำหนดตาราง PM - ควบคุมและประสานงานพร้อมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น - วางแผนการทำงาน จัดทำรายงานประจำวัน - รับผิดชอบในการจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามแผนและสอดคล้องตามท...

King Milling Co., Ltd.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน N/A
15 มิ.ย. 62
10 . Electrical Engineer
-วางแผนและควบคุมจัดหาเครื่องจักร Utility CSV -ศึกษาและจัดทำข้อมูลเปรียบเทียบของเครื่องจักรของ Utility และระบบควบคุม -ตรวจสอบและศึกษาข้อมูล Validation URS/DQ/IQ/OQ/PQ -ติดตามแก้ไขปัญหาการทำงานของ Ut...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
11 . Project Engineer
1.วางแผนและควบคุมเครื่องจักรในการผลิต 2.ศึกษาและจัดทำข้อมูลเปรียบเทียบของเครื่องจักร 3.ตรวจสอบและศึกษาข้อมูล Validation URS/DQ/IQ/OQ/PQ 4.ติดตามแก้ไขปัญหาการทำงานของเครื่องจักรและนำเสนอแนวทางการปรั...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
12 . วิศวกรไฟฟ้า
งานที่ได้รับมอบหมาย

China State Construction Engineering (Thailand) Co., Ltd.
15 มิ.ย. 62
13 . วิศวกร ไฟฟ้า
1. ร่วมวิเคราะห์ ปรับปรุง วางแผนการจัดทำแผน Preventive Maintenance (PM) และควบคุมติดตาม 2. ทำงานโครงการต่างๆในบริษัทฯ เช่น ติดตั้งเครื่องจักร การปรับปรุงเครื่องจักร การสร้างอุปกรณ์ในการทำงาน เป็นต้...

บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 มิ.ย. 62
14 . SMT engineer
1)Debugging, maintaining the equipment/machines in SMT workshop; 2)Programming, Process planning & optimizing for chip mounter; 3)Solve issues that happens during production 4)Operators trai...

BAJA ELECTRONICS TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.
15 มิ.ย. 62
15 . วิศกรไฟฟ้า
- ควบคุมงานซ่อมเรือ - วางแผนกเตรียมอุปกรณ์การซ่อมเรือ - รายงานการซ่อมเรือต่อผู้บังคับบัญชา

บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
16 . วิศวกรควบคุมคุณภาพ
1.วางแผน ควบคุม ตรวจสอบและติดตามผลิตภัณฑ์และการเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรมให้ได้ตามที่ลูกค้ากำหนด 2.วิเคราะห์แก้ไขปัญหาเชิงวิศวกรรมตลอดจนปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านคุณภาพ 3.ประสานงานและสื่อสารกับล...

บริษัท จอยน์ซุน อิเล็คทรอนิคส์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง และโครงสร้างบริษัท
15 มิ.ย. 62

บริษัท โพรลิฟิค ฮีทดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
15 มิ.ย. 62
18 . วิศวกรไฟฟ้ากำลัง/ช่างไฟฟ้า
- ดูแลระบบไฟฟ้า ติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องจักรและไฟฟ้า ภายในโรงงาน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จอยน์ซุน อิเล็คทรอนิคส์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
19 . Sales Engineer (Electronics Device Manufacture) [T01188]
- To achieve the sales budget(sales amount & profit) - Operation related Purchase Order receiving from Customer - Handling Customer Claim - To do quotation work from sourcing until propose to custo...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 25,000THB -33,000THB (Depend on Experience)
14 มิ.ย. 62
20 . R&D Engineer (Electrical Parts (PCBA))[T0843]
- Mechanical design using 3D program such as Solid work. - Design Analog circuit and Power Electronics. - Design and operate Microcontroller. - Design mainboard using Altium Designer program - Des...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 4,000THB to 35,000THB (depend on experience)
14 มิ.ย. 62
 พบ 72 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ