JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 58 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (โรงงานบางนาตราด กม.18 ใกล้ ม.หัวเฉียวฯ)
- ดูแลเรื่องความปลอดภัย ความเสี่ยงในสถานประกอบการ ให้สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด และงานอื่นๆทีเกี่ยวข้อง

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
25 มี.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ,Safety Officerรับสมัครด่วน !
1. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบและประเมินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานในโครงการต่างๆ 2.วิเคราะห์ข้อมูล ให้คำปรึกษา ชี้แนะงานด้านความปลอดภัยแก่ผู้บังคับบัญชา 3.ควบคุมอุปกรณ์ความปลอดภัย 4.อบรมพนักงานใหม่ก่อนเข...

บริษัท สกิล ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 25,000
25 มี.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
• จัดทำแผนงานโครงการด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง • วิเคราะห์การปฏิบัติงานขนส่งเพื่อประเมินความเสี่ยงและเส้นทางการขนส่ง • จัดทำคู่มือและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง • จัดอบรบให้คว...

บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 มี.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ (จป.) วิชาชีพ
1.ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง 2.คอยตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างทราบและปฏิบัติตามกฎหมายในด้านความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมต่างในการทำงาน 3.ต้องประเมินความเสี่ยงต่างๆในการทำงานให้มีความปลอ...

บริษัท ยู.อาร์.เคมีคอล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ/ตามประสบการณ์
25 มี.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (บางนา-ตราด กม.19)
- ตรวจสอบ เสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมาย เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการทำงาน - วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตราการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย...

บริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน เงินเดือนตามประสบการณ์และความสามารถ
25 มี.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอผู้บังคับบัญชา 3. กำกับดูแลให้พนักงา...

บริษัท เอฟพีซี อินดัสทรี จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )
เงินเดือน ตามที่ตกลง
25 มี.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ประจำสำนักงานใหญ่รับสมัครด่วน !
- จัดทำแผนงานความปลอดภัยตามกฎหมายกำหนด - จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในองค์กร - อบรมให้ความรู้พนักงานด้านความปลอดภัย

บริษัท ดิลกและบุตร จำกัด
เงินเดือน 17,000 ขึ้นไป (พิจารณาตามประสบการณ์)
25 มี.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์เพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำ...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
25 มี.ค. 62
9 . Safety Officer Location: นิคมอุตสาหกรรมบางปู
1.ดูแลระบบการบริหารความปลอดภัยในองค์กรเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เช่น ให้คำปรึกษาแนะนำและอบรมความปลอดภัย รวบรวมสถิติความปลอดภัย รวมถึงแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานความปลอดภัยให้พนักงานทราบโดยทั่...

บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 Position
เงินเดือน 28,000 - 45,000 Baht
25 มี.ค. 62
10 . จป.วิชาชีพ-บุคคลธุรการ (เป็น จป.ระดับวิชาชีพ)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน ของบริษัท ดูแลความปลอดภัยในการทำงาน ได้อย่างเรียบร้อย และ ถูกต้องตามกฎหมาย - จัดทำเอกสารส่งราชการ ทำรายงานที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างเรียบร้อย และถูกต้องตามกฎหมาย ...

บริษัท ออคิดแบกส์ คอปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 มี.ค. 62

บริษัท ไท้เพ้งวาล์ว แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
25 มี.ค. 62
12 . จป.วิชาชีพ
• จัดทำแผนปฏิบัติงาน และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ • ดูแล,ตรวจสอบ, ควบคุม, แก้ไข และประเมินความเสี่ยงในการทำงานของบริษัทฯ • ติดต่อกับหน่วยงานราชการ หรือห...

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
25 มี.ค. 62
13 . จป.วิชาชีพ
1.จัดการและวางแผนงานด้านความปลอดภัย ร่วมกำหนดแนวทางและมาตรฐานความปลอด 2.จัดฝึกอบรมพนักงานในเรื่องความปลอดภัย 3.ดูแลเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน 4.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ และหน่วยงานต่างๆ ใน...

Trolldesign Co., LTD.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 มี.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯวิชาชีพ
1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกัลความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.วิเคราะห์เพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงาน อย่างปลอดภัยเสนอต่อนา...

บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มี.ค. 62
15 . จป.วิชาชีพ รับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน -ให้คำปรึกษา แนะนำ ดูแลด้านความปลอดภัย จัดทำแผนฉุกเฉิน จัดประชุม -ร่วมตรวจความปลอดภัยในที่ทำ...

บริษัท มิตานิ สยาม เทค จำกัด
1 - อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มี.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ)
1.ดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.ประเมินความเสี่ยงอันตรายในการทำงาน 3.สอบสวนและรายงานอุบัติเหตุ รวมทั้งหาวิธีการป้องกันแก้ไข 4.จัดทำรายงานและปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย ...

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มี.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) (Safery Officer)รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน งานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง งานกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่สนับสนุนส่งเสริมความปลอดภัย และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Tyrolit Olympus Co., Ltd.
เงินเดือน ตามที่ตกลง/ตามประสบการณ์
25 มี.ค. 62
18 . ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ รับสมัครด่วน !
สังกัด: แผนกความปลอดภัย, อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (SHE) หน้าที่ 1.เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยต่างๆ และดูแลการปฎิบัติงานของผู้รับเหมาของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 2.เข้าร่วมตรวจสอบความปล...

บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด
นิคมเทพารักษ์ สมุทรปราการ
1 อัตรา
25 มี.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
1. ควบคุม ดูแล และดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้แก่ การจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี การจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย การจัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย การจัดทำรายงานการดำเ...

The Pearl Printing Company Limited
25 มี.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
-รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน -งานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -งานกิจกรรม และโครงการต่างๆ ที่สนับสนุนส่งเสริมความปลอดภัยและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย -ติดต่อประสานงานกั...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
25 มี.ค. 62
 พบ 58 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ