JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 58 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่(จป.วิชาชีพ) รับสมัครด่วน !
1. ควบคุม กำกับ ดูแลด้านความปลอดภัยในหน่วยงานก่อสร้าง 2. จัดทำเอกสารด้านความปลอดภัย 3. ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 ก.ค. 62
2 . จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
1. จัดทำแผนส่งเสริมความปลอดภัย 2. รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามหน้าที่ของ จป.วิชาชีพ ที่กฎหมายกำหนด 3. วิเคราะห์และตรวจหาสาเหตุการประสบอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยอ...

บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
3 . Safety OfficerUrgently Required !
HSE all functional.

Murakami Ampas (Thailand) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพรับสมัครด่วน !
1.ปฏิบัติงานตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ12 ข้อ 2.จัดทำและนำส่งรายงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ส่งหน่วยงานราชการ 3.วิเคราะห์ การเกิดอุบัติเหตุ หาจุดเสี่ยงจัดทำ จปว.ส่งกรมส...

บริษัท ไทยเมทอล อิมปอร์ต จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพรับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการเสนอโครงการ แผนงาน การส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัยฯ 2. อบรมให้ความรู้แก่พนักงาน ด้านความปลอดภัยฯ ตาม พรบ. ความปลอดภัย 3. จัดทำรายงานด้านความปลอดภัย ส่ง สนง ความปลอดภัยพื้นที่ 4. ดำเนินการ...

บริษัท ลีน่า พี.แอล.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ก.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (โรงงานบางนาตราด กม.21 ใกล้ ม.หัวเฉียวฯ)
- ดูแลเรื่องความปลอดภัย ความเสี่ยงในสถานประกอบการ ให้สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด - งานอื่นๆทีเกี่ยวข้อง - ปฏิบัติงาน 6 วัน ต่อ สัปดาห์

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
20 ก.ค. 62
7 . SAFETY & ENVIRONMENT ASSISTANT MANAGER / MANAGER
งานด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 1. บริหารจัดการ ทีมงานให้ทำงานได้ตามแผนหรือเป้าหมายของแผนก 2. ตั้งเป้าหมายและวางแผนงานของแผนกเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 3. ควบคุมดูแลเกี่ยวกับกิจกรรม...

บริษัท ไทย ออโต้ คอนเวอชั่น จำกัด
เงินเดือน N/A
20 ก.ค. 62

Infus Medical (Thailand) Co.,Ltd.
19 ก.ค. 62
9 . จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน - วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อน...

บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด
เงินเดือน N/A
19 ก.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ
- วางแผนงานและดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และจัดทำรายงาน ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความ ปลอดภัยและอาชีวอนามัย - นำเสนอ และกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานท...

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ จป. วิชาชีพ
- ตรวจสอบและดูแลความเรียบร้อบตามกฎหมายความปลอดภัย - ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน - ตรวจสอบและประเมินสิ่งแวดล้อมในการทำงาน - ปฎิบัติงานด้านความปลอดภัย ภานในโรงงาน - และงานอื่นๆ ที่ได้...

บริษัท เอ็น อาร์ ณรงค์ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน - จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง - กำกับดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติตามกฎระเบียบ คำสั่ง หรือมาตรการเก...

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ก.ค. 62
13 . Safety
-ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน -จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง -จัดทำแผนฉุกเฉิน แผนอพยพ และคู่มือความปลอดภัยตามที่กำหนด -จ...

บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามเกณท์มาตรฐานบริษัท
19 ก.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ระบบรับสมัครด่วน !
- จัดทำระบบเพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดISO - สรุปข้อกำหนดของลูกค้า - ควบคุมดูแลระบบ ROHS/ELV '- Support Audit

บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภั...

COSMAX (THAILAND) CO.,LTD
เงินเดือน N/A
19 ก.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยรับสมัครด่วน !
1.จัดทำรายงาน แผนโครงการ วิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน 2.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 3.จัดทำเอกสารและร...

บริษัท คอสโมเนชั่น จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน n/a
19 ก.ค. 62
17 . Safety Officer (Contract)
• Supervise the site construction team for contractors and coordinate with project teams. • Conduct the HSE inspection and surveillance of site, tools, equipment and machines • Conduct and review ri...

Manpower (Eastern Seaboard Branch) Co., Ltd.
เงินเดือน 35,000 THB
19 ก.ค. 62
18 . Safety Officer(จป.ว.)
- วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อบ่งชี้อันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อผู้บังคับบัญชา - ตรวจสอบ ควบคุม แก้ไขและประเมินความเสี่ยงในก...

บริษัท เพียวเคมม์ จำกัด (Pure Chem Co., Ltd.)
เงินเดือน N/A
19 ก.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
-รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน -งานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -งานกิจกรรม และโครงการต่างๆ ที่สนับสนุนส่งเสริมความปลอดภัยและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย -ติดต่อประสานงานกั...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
19 ก.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
• จัดทำแผนงานโครงการด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง • วิเคราะห์การปฏิบัติงานขนส่งเพื่อประเมินความเสี่ยงและเส้นทางการขนส่ง • จัดทำคู่มือและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง • จัดอบรบให้คว...

บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ก.ค. 62
 พบ 58 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ