JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท เนเจอร์ เบสท์ฟู้ด จำกัด
24 ก.ค. 62
2 . เลขานุการกรรมการผู้จัดการ
1. จัดทำบันทึกภายใน, จัดทำทะเบียนจดหมายเข้า - ออก 2. งานตอบโต้จดหมายกับบุคคล/หน่วยงานภายนอก 3. การจัดการ และบันทึกการประชุม - นัดหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก - ติดต่อประสานงาน...

บริษัท ยูโรเปี้ยน สแนค ฟู้ด จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ค. 62
3 . Secretary: ENGLISH & CHINESE รับสมัครด่วน !
ติดตาม การนัดหมาย ทำใบเสนอราคา ติดต่อ ระหว่างประเทศ

บริษัท สยาม ชาญ จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน +โบนัสดี+ เบี้ยขยัน + ประกันสังคม + สวัสดิการครอบครัว และ บุตร
23 ก.ค. 62
4 . Executive Secretary/เลขานุการผู้บริหาร
•ดูแลและจัดเตรียมตารางนัดหมายต่างๆ และอำนวยความสะดวกให้ผู้บริหาร •ทำรายงานสรุปการประชุมและติดตามงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย •ติดต่อกับทางราชการ ต่อใบอนุญาต รวมถึงการขออนุญาต ดำเนินกิจการต่างๆของบริษัท ...

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
5 . เลขานุการรับสมัครด่วน !
1. ติดต่อประสานงานทั้งภายใน - ภายนอกบริษัท 2. ประสานงานระหว่างแผนกให้ผู้บริหาร หรือหาข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ผู้บริหาร แจ้งให้ทำ 3. จัดทำตารางการเดินทางของผู้บริหาร ทั้งการจองตั๋วเครื่องบินและการจองห้...

บริษัท ซัมมิทฟุตแวร์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
6 . เลขานุการบริหาร
1.ติดต่อประสานงานภายใน และ ภายนอก หน่วยงานราชการ 2.จัดทำรายงานการประชุม บันทึกการประชุม พิมพ์เอกสาร จดหมายต่างๆ ตามที่มอบหมาย 3.ติดตามงานของกรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งเสนอข้อมูล 4.จัดการเรื่องนัดหมา...

บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
23 ก.ค. 62
7 . ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
1.ติดต่อตลาดหลักทรัพย์ กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น ทำเอกสารแจกจ่าย 2.ทำรายงานการประชุม 3.ทำเอกสารส่วนได้ส่วนเสีย 56-1 4.แจ้งเพิ่ม แจ้งถอน คณะกรรมการตรวจสอบกับตลาดหลักทรัพย์ 5.ทำเอกสารแจ้งสื่อต่างๆ 6...

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
8 . เลขานุการผู้บริหาร (Executive Secretary)
1.งานด้านเลขานุการผู้บริหาร(คนญี่ปุ่นและคนไทย)ทั่วไป 2.จัดการเรื่องการเดินทางและที่พักที่เกี่ยวข้องในงานและส่วนตัว 3.งาน ตม / BOI ชาวต่างชาติ 4.ล่าม และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

บริษัท นิตโต เซโก (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
9 . เลขานุการกรรมการผู้จัดการ
• จัดเตรียมรายละเอียดการประชุม บันทึก และจัดทำรายงานการประชุม • จัดทำ Presentation ตามที่กรรมการผู้จัดการมอบหมาย • จัดทำตารางการนัดหมายติดต่อประสานงานต่างๆให้กรรมการผู้จัดการ • พิมพ์จดหมายโต้ตอบทา...

บริษัท แสตนดาร์ดแคน จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
10 . Operation Secretary Urgently Required !
1.รับผิดชอบดูแลและรายงานปัญหาเกี่ยวกับหน่วยงานการผลิตให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ 2.จัดทำสรุปรายงานการประชุม ประจำเดือนของหน่วยงานการผลิต 3.ช่วยติดต่อประสานงานกับทุกหน่วยงานตามที่ได้รั...

บริษัท ฮินซิซึ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ก.ค. 62
11 . เลขานุการ
- ประสานงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การประชุม , จดบันทึกการประชุม , จองโรงแรมที่พัก , ดูแลตารางงานประจำวันของกรรมการผู้จัดการ ฯลฯ -ปฏิบัติตามคำสั่งอื่น ๆ ของกรรมการผู้จัดการ

บริษัทในเครือ Image Laundry Systems
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
12 . เลขานุการ
1.จัดเตรียมรายละเอียดการประชุม บันทึก และจัดทำรายงานการประชุม 2.จัดทำ Presentation ตามที่กรรมการผู้จัดการมอบหมาย 3.จัดทำตารางนัดหมายติดต่อประสานงานต่างๆให้ผู้บริหาร 4.พิมพ์จดหมายโต้ตอบทาง E-mail ...

บริษัท ไทยเมทอล อิมปอร์ต จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามความสามารถ
22 ก.ค. 62
13 . ผู้ช่วยผู้บริหาร
1. ช่วยเหลือและสนับสนุนงานผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย 2. จัดตารางนัดหมาย จัดเตรียมรายงานการประชุม 3. เสนอเอกสารที่มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องแล้วให้ ผู้มีอำนาจอนุมัติ 4. สามารถติดตามผู้บร...

บริษัท เคดับบลิววายที (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ตามคุณสมบัติและประสบการณ์
22 ก.ค. 62
14 . เลขานุการบริหาร
1.ปฏิบัติงานตามคำสั่งของ ผู้บริหาร ตามที่ได้รับคำสั่ง 2.จัดการและดูแลตารางาน ตารางนัดหมายของผู้บริหาร 3.สื่อสาร และประสานงานกับหน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลอื่นทั้งภายใน ภายนอก 4.จัดการ และประสานงานกา...

บริษัท ไทยเมทอล อิมปอร์ต จำกัด
เงินเดือน ตามขีดความสามารถ
20 ก.ค. 62
15 . Secretary
-Prepare and check document for chaiman and Vice president -Assist Vice president for all matters concerning -Translate ducument

บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
16 . เลขานุการผู้บริหาร (สื่อสารภาษาจีน)รับสมัครด่วน !
-แปลเอกสารภาษาจีน-ไทย, ไทย-จีน -เป็นสื่อกลางแปลภาษาในการสื่อสารระหว่างคนจีนกับคนไทย -ติดต่อ ประสานงานการต้อนรับ การจัดเตรียมการประชุมการดูแลเอกสารที่สำคัญของบริษัทและจดรายละเอียดการประชุมเพื่อสนับสน...

บริษัท คอสโมเนชั่น จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
19 ก.ค. 62

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ก.ค. 62
18 . เลขานุการ
1.จดรายงานการประชุม ตามวาระต่างๆ 2.รับผิดชอบตามตำแหน่งงาน ที่ได้รับมอบหมาย 3.จัดตารางงานต่างๆ

โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
19 . เลขานุการรับสมัครด่วน !
1.ดูแล ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร 2.จดบันทึกการประชุม 3.จัดทำจดหมาย และเอกสารอื่นๆ 4.ดูแล จัดเก็บ และควบคุมเอกสารต่างๆ ที่ได้รับจากผู้บังคับบัญชา 5.ดู...

บริษัท ยูนิ-ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
18 ก.ค. 62
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ