JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Site Engineer (Civil Engineering)
- รับผิดชอบงานโครงการก่อสร้างตา่ง ๆ ตั้งแต่รวบรวมสรุปความต้องการกับเจ้าของโครงการ ประมูลจัดจ้าง วางแผนและบริหารงาน ให้คำปรึกษาปัญหาของงานต่าง ๆ - ควบคุมงานก่อสร้างจนงานแล้วเสร็จ เพื่อให้งานมีคุณภาพถ...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ต่อรอง
22 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ภาคสนาม(FCR) ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม
- เข้าพบและติดต่อเจรจากับลูกค้านอกสถานที่ - ติดตามทวงถามยอดค้างชำระของลูกค้า - ยึดรถ หรือยึดทรัพย์บังคับคดี

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 10,000+Commission
22 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในรับสมัครด่วน !
- ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในขององค์กร ให้เป็นไปตามกฎระเบียบบริษัท และทางการที่เกี่ยวข้อง - ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามแผนการตรวจสอบประจำปี - จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอผู้บังคับ...

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
4 . พนักงานคลังสินค้าสำเร็จรูป (แม่กลอง)
งานคลังสินค้าสำเร็จรูป (ปลากระป๋อง)

บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด
เงินเดือน 325 บาท/วัน ไม่รวม OT.
22 พ.ค. 62
5 . ช่างไฟฟ้า/ช่างซ่อมบำรุง(สมุทรสงคราม)รับสมัครด่วน !
ควบคุมดูแลระบบไฟฟ้าของเครื่องจักร , อาคารสถานที่ , งานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พรีแพคประเทศไทย จำกัด (บริษัทร่วมทุนในธุรกิจ SCG Packaging)
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
6 . พนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์ (forklift)
1. เคลื่อนย้าย ขนย้าย สินค้าทุกชนิด ตามมาตรฐานการขับขี่ของโรงงานและขับขี่โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ 2. ประสานงานกับพนักงานสโตร์เพื่อให้จัดเก็บสินค้าตามพื้นที่ที่กำหนด 3. ดูแล บำรุง รักษา รถยกเบ...

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (Store)
1.ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการรับ-จ่ายสินค้าให้ถูกต้อง 2.ดูแล และ ควบคุม การตรวจนับสินค้าคงคลังให้ถูกต้อง 3.ดูแล และ ควบคุม การจัดเก็บสินค้าตามมาตรฐานที่กำหนดให้มีคุณภาพและดูแลวัสดุ/อุปกรณ์ ของการจัดเก...

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
8 . ช่างควบคุมเครื่องจักร (Operator)
ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล รักษา วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องจักรในการผลิต

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
1.จัดทำระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ให้มีความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน เช่น ISO9000, GMP/HACCP, BRC,IFS, Halal, Kosher และตามข้อกำหนดของลูกค้า 2.ดูแลการควบคุมเอกสารในระบบคุณภาพ รวมถึงประสานงานการปรับปรุงเอ...

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (QA)
1.ตรวจสอบ/ทวนสอบคุณภาพงานตามเอกสาร และตรวจติดตามภายในของกระบวนการผลิต 2.สามารถประกันคุณภาพในทุกกระบวนการผลิต เพื่อมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพและปลอดภัย 3.ตรวจสอบความสะอาดประจำวันก่อนเริ่มท...

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์ / ตามตกลง
22 พ.ค. 62
11 . หัวหน้าแผนกธุรการ
1.ควบคุมดูแลงานจัดหา/จัดซื้อ/เช่า/เช่าซื้อ/ว่าจ้าง พัสดุ ทรัพย์สิน อุปกรณ์ และบริการต่างๆ 2.ดูแล จัดสร้าง/บำรุงรักษา ภูมิทัศน์โดยรวมของโรงงานให้อยู่ในสภาพที่สะอาดและเรียบร้อยเสมอ 3.ดูแลงานชุมชนสั...

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
12 . ช่างโยธา
1. ปฏิบัติหน้าที่ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/ส่วนงานโครงสร้างอาคารโรงงาน 2. เสนอแนะแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาหน้างาน เกี่ยวกับงานก่อสร้าง 3. ควบคุม ดูแลผู้รับเหมาก่อสร้าง 4. ควบคุม ดูแล เก็บงานใบแจ้งซ่อม/สร้า...

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 พ.ค. 62
13 . หัวหน้าส่วนคลังสินค้าและจัดส่ง
1. วางแผนและตรวจสอบการใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้า 2. ควบคุมการรับจ่ายและจัดเก็บสินค้า 3. ดูแล และควบคุมการจัดเก็บสินค้าตามมาตรฐานที่กำหนดให้มีคุณภาพ 4. ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบขบวนการจัดส่งให้ถึงลูกค้า...

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 พ.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
1. จัดทำ หรือประสานงานในการกำหนดแผนการเรียกเข้า RM/PM 2. จัดทำ และจัดส่งแผนงานประจำวัน (Daily Plan) สำหรับการผลิต 3. ติดตาม-ตรวจสอบข้อมูลความพร้อมก่อนการผลิต ตามที่แผนงานการผลิต WIP ประจำวันได้กำ...

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
15 . ช่างซีมเมอร์ / ช่างไฟฟ้า / ช่างบอยเลอร์ / ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ควบคุมเครื่องจักร - ซ่อมบำรุงเครื่องจักร

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
16 . จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
1. วางแผนการดำเนินงานสำหรับการขจัดความเสี่ยงของสถานประกอบกิจการ และดูแลให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 2. จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และ ควบคุมความเสี่ยงภายใน...

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย , ระบบบำบัดมลพิษอากาศ , และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 พ.ค. 62
18 . หัวหน้าส่วนผลิต (Production)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน - วิเคราะห์สาเหตุ แก้ไขปัญหา และหาแนวทางการปรับปรุงปัญหาในการผลิต

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
19 . QA Supervisorรับสมัครด่วน !
- ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - ทวนสอบคุณภาพของงานตามเอกสาร และตรวจติดตามในกระบวนการผลิต - จัดทำแผนการตรวจสอบกระบวนการผลิตที่เหมาะสม - จัดทำเอกสารระบบ GMP/HACCP/ขั้นตอนการ...

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์ / ตามตกลง
22 พ.ค. 62
20 . พนักงานเขียนแบบ
- สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD เขียนแบบ 2 และ 3 มิติได้เป็นอย่างดี - มีประสบการณ์ในการเขียนแบบมากกว่า2ปี จะได้รับพิจาณาเป็นพิเศษ

บริษัท ที.อาร์.อาร์. ออโตพาร์ท จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ