JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 27 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานฝ่ายผลิตทั่วไป(Production staff)รับสมัครด่วน !
-ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเต็มประสิทธิภาพและเป็นไปตามวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดด้วยความปลอดภัย -ปฏิบัติตามระเบียบวินัย, กฏเกณฑ์ต่าง ๆ ของฝ่าย และบริษัทอย่างเคร่งครัด -ควบคุม ดูแลทรัพย...

บริษัท สตีล แอดวานซ์ จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน 318/วัน
23 ม.ค. 62
2 . ช่างซ่อมบำรุง (Maintenance Technician)รับสมัครด่วน !
-ดูแลระบบซ่อมบำรุงเครื่องจักร และอื่นๆ ของโรงงาน -จัดทำแผนซ่อมบำรุงประจำวัน P/M, จัดทำรายงานการซ่อมบำรุง -ดูแลรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุง -ติดต่อผู้รับเหมาหรือผู้ขาย เพื่อซ่อมบำรุงเครื่องจักร ...

บริษัท สตีล แอดวานซ์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
23 ม.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
1.จัดทำระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ให้มีความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน เช่น ISO9000, GMP/HACCP, BRC,IFS, Halal, Kosher และตามข้อกำหนดของลูกค้า 2.ดูแลการควบคุมเอกสารในระบบคุณภาพ รวมถึงประสานงานการปรับปรุงเอ...

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
23 ม.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
1.รับและต่อโทรศัพท์ ให้แก่หน่วยงานที่ร้องขอ 2.ดูแลเอกสารเข้า/ออก เช่น แฟกซ์ จดหมาย,พัสดุไปรษณีย์ อื่น ๆ 3.ดูแลการเบิกจ่ายวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน 4.ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานของแม่บ้าน ให้สำนักงานสะอ...

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์ / ตามตกลง
23 ม.ค. 62
5 . Senior R&D Supervisor (Product)
1 ค้นคว้า วางแผนการทดลอง รวมถึงวิเคราะห์และสรุปผล ในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท ให้ตรงกับเป้าหมาย และตรงกับความต้องการของลูกค้า 2 ค้นคว้า และวางแผนการทดลอง ในการดำเนินงานวิจัยปรั...

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์ / ตามตกลง
23 ม.ค. 62
6 . หัวหน้าแผนกธุรการ
1.ควบคุมดูแลงานจัดหา/จัดซื้อ/เช่า/เช่าซื้อ/ว่าจ้าง พัสดุ ทรัพย์สิน อุปกรณ์ และบริการต่างๆ 2.ดูแล จัดสร้าง/บำรุงรักษา ภูมิทัศน์โดยรวมของโรงงานให้อยู่ในสภาพที่สะอาดและเรียบร้อยเสมอ 3.ดูแลงานชุมชนสั...

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
23 ม.ค. 62
7 . ช่างโยธา
1. ปฏิบัติหน้าที่ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/ส่วนงานโครงสร้างอาคารโรงงาน 2. เสนอแนะแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาหน้างาน เกี่ยวกับงานก่อสร้าง 3. ควบคุม ดูแลผู้รับเหมาก่อสร้าง 4. ควบคุม ดูแล เก็บงานใบแจ้งซ่อม/สร้า...

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 ม.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
1. จัดทำ หรือประสานงานในการกำหนดแผนการเรียกเข้า RM/PM 2. จัดทำ และจัดส่งแผนงานประจำวัน (Daily Plan) สำหรับการผลิต 3. ติดตาม-ตรวจสอบข้อมูลความพร้อมก่อนการผลิต ตามที่แผนงานการผลิต WIP ประจำวันได้กำ...

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
23 ม.ค. 62

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
23 ม.ค. 62
10 . จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
1. วางแผนการดำเนินงานสำหรับการขจัดความเสี่ยงของสถานประกอบกิจการ และดูแลให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 2. จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และ ควบคุมความเสี่ยงภายใน...

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
23 ม.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่สอบเทียบเครื่องมือวัดรับสมัครด่วน !
- จัดทำแผนการสอบเทียบ และทวนสอบเครื่องมือ / อุปกรณ์โดยคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า - สอบเทียบ และทวนสอบเครื่องมือ / อุปกรณ์ได้ตามแผนที่กำหนด - แจ้งข้อมูลเมื่อผลการสอบเทียบภายใน / ภายนอก บ่ง...

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
23 ม.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย , ระบบบำบัดมลพิษอากาศ , และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 ม.ค. 62
13 . หัวหน้าส่วนผลิต (Production)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน - วิเคราะห์สาเหตุ แก้ไขปัญหา และหาแนวทางการปรับปรุงปัญหาในการผลิต

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
23 ม.ค. 62
14 . QA Supervisorรับสมัครด่วน !
- ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - ทวนสอบคุณภาพของงานตามเอกสาร และตรวจติดตามในกระบวนการผลิต - จัดทำแผนการตรวจสอบกระบวนการผลิตที่เหมาะสม - จัดทำเอกสารระบบ GMP/HACCP/ขั้นตอนการ...

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์ / ตามตกลง
23 ม.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในรับสมัครด่วน !
- ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในขององค์กร ให้เป็นไปตามกฎระเบียบบริษัท และทางการที่เกี่ยวข้อง - ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามแผนการตรวจสอบประจำปี - จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอผู้บังคับ...

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ม.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน
1.บริหารจัดการระบบบัญชีของบริษัท 2.จัดทำงบการเงินเสนอผู้บริหาร 3.ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี 4.ประสานงานกับสรรพากร 5.ตรวจสอบการเบิก-จ่ายเงินในบริษัทฯ 6.จัดหาแหล่งเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว 7.จัด...

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
23 ม.ค. 62
17 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน(ทำงานที่แลปพีทีแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม)
ขับถรถตู้(รถโมบายแลป) และช่วยงานเจ้าหน้าที่แลป ตรวจสอบและทดสอบน้ำมัน สารเติมแต่ง และน้ำทิ้ง สอบเทียบ เครื่องมือ ให้บริการด้านเทคนิคอื่นๆเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพสินค้าและบริการของบริษัท (ไปต...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ม.ค. 62
18 . แม่บ้าน(Housekeeper)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลทำความสะอาดสำนักงาน ออฟฟิส บริเวณภายในห้องทำงาน พื้นที่โดยรอบ ทำความสะอาดห้องน้ำ 2.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ** ทำงานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08:00 น.-17:00น.**

บริษัท สตีล แอดวานซ์ จำกัด
เงินเดือน 340/วัน
22 ม.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่การตลาดระหว่างประเทศ
1.ติดต่อประสานงานลูกค้า และ Agent ทั้งในและต่างประเทศ 2.จัดทำเอกสารสัญญาซื้อขาย ใบเสนอราคา เอกสารสำหรับส่งออกสินค้า และรายงานการขาย 3.ประสานงานระหว่างแต่ละแผนกภายในบริษัท 4.ทำการตลาดให้ยอดขายถึง...

บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ม.ค. 62
20 . โฟแมน
1.ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา 2.ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไ...

บริษัท ทารามันตา เอสเตท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ม.ค. 62
 พบ 27 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ