JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 40 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ปฏิบัติงานนิคมสินสาคร)
1.ควบคุมเอกสารการวางบิลเพื่อไปรับเช็คกับลูกค้า 2.บันทึกเจ้าหนี้การค้าและรวบรวมเอกสารทางบัญชี 3.รับผิดชอบงานบันทึกบัญชีการจ่ายเงินสดย่อย (Petty Cash Voucher) และเงินเบิกจ่ายล่วงหน้า (Advance Payment)...

บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ค่าเดินทาง+เบี้ยขยัน
16 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน
1. บันทีก เจ้าหนี้ ลูกหนี้ แยกประเภทบัญชี 2. ทำ voucher เขียนเช็ค 3. ทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย 4. ตรวจภาษีซื้อ ยื่นแบบ ภงด 1 3 53 5. การตรวจเช็คสินค้าคงคลัง 6. ปิดงบการเงิน 7. ทำค่าแรงพนักงาน 8. งานต...

Kongphop Frozen Foods Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
16 มิ.ย. 62
3 . ผู้ช่วยบัญชีรับสมัครด่วน !
-ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย -ออกรายงานภาษี ภงด.3,53 -บันทึกบัญชีประจำวันรับ,จ่าย -ออกบิลขาย -ออกรายงานภาษีซื้อ,ขาย -รวบรวมเอกสารบัญชีส่งสำนักงานบัญชีทุก 2 เดือน -อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ หรือตา...

บริษัท เอเบิ้ล เฮ้าส์แวร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000
15 มิ.ย. 62
4 . พนักงานบัญชี
- รับผิดชอบงานบัญชีรายรับ/รายจ่าย - จัดทำบันทึกและปรับปรุงข้อมูลทางบัญชี - รับผิดชอบเอกสารการวางบิลใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินและออกใบแจ้งหนี้ - ดูแลการทำภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT), ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ...

บริษัท เออีซี รับเบอร์ เทค (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
5 . พนักงานบัญชี
1.ลงบัญชีซื้อ-ขาย-รับ-จ่าย ประจำวัน 2.ทำ ภงด.1,3,53,ภพ.30

บริษัท ตงโซว อินดัสเทรียล ดีเวลลอปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่บัญชีสต็อก
บันทึกการเข้า-ออกของสินค้า,สรุปรายงานสินค้าคงเหลือประจำสัปดาห์ ประสานงานกับแผนกขาย,จัดส่งและคลังสินค้า จัดเก็บเอกสารสต็อกและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ลีฟู้ดส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
7 . พนักงานบัญชี
บักทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ , จัดเก็บเอกสาร ,สรุปรายงานงาน , ประสานงานภายในบริษัทฯและนอกบริษัทฯ

บริษัท วู้ดเทค เฟอร์นิช จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000+ เงินเดือนตามวุฒิหรือตามประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
- ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที...

บริษัท จีโนล กรุ๊ป ซีที อิเล็คทริคฟิเคชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 20,000
15 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
- คำนวณต้นทุนในโปรแกรมสำเร็จรูป - ตรวจสอบBOMของฝ่ายผลิตและRDเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าใหม่ - คำนวณและจัดทำรายงานต้นทุนงานระหว่างทำคงเหลือปลายงวด - ตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำเดือนเพื่อปิดงบประจำเดือน -...

บริษัท ไอเอฟซี อินเตอร์ ฟู้ด จำกัด
1อัตรา
เงินเดือน N/A
15 มิ.ย. 62
10 . พนักงานบัญชี
1.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆของทางบัญชี,ตรวจเช็คใบกำกับภาษี 2.เก็บใบสำคัญซื้อแยกเป็นเจ้าหนี้รายตัวเพื่อรอทำจ่าย ดูแลรับผิดชอบเรื่องการทำจ่ายเช็ค,ตรวจสอบยอดเงินต่างๆ 3.บันทึกใบสำคัญซื้อ ใบสำคัญ...

บริษัท สยามชัย อินเตอร์ฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่บัญชี การเงินรับสมัครด่วน !
1. จัดทำใบกำกับขาย 2. จัดทำบัญชีลูกหนี้และบัญชีวัตถุดิบ 3. จัดทำและตรวจสอบข้อมูลฝ่ายผลิต 4. จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายฝ่ายผลิต 5. จัดทำและตรวจสอบสต็อกสินค้าคงเหลือ 6. จัดทำรายรับจากการขาย 7. งานอ...

บริษัท อินเตอร์เซีย จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 มิ.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1. เปิดบิลขาย 2. ติดตามการชำระเงินของลูกค้าและตัดชำระหนี้ 3. จัดทำใบวางบิล 4. จัดทำใบลดหนี้ 5. บันทึกยอดขายของผู้แทนขาย 6. ตรวจนับเงินสดและเช็คจากพนักงานขับรถ 7. ติดตามการส่งเช็คและโอนเงินจากผู้...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
15 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำโรงงาน)
1.ตรวจสอบเอกสาร รับ-จ่าย โอนสินค้า 2.ตรวจสอบและตรวจนับสินค้าคงเหลือ 3.บันทึกรายการค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าได้ 4.ตรวจสอบการคำนวณและทำรายงานที่เกี่ยวข้อง 5.ติดต่อประสานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- บันทึกบัญชีรับ-จ่าย ในระบบ - กระทบยอดบัญชีธนาคาร - บันทึกทะเบียนทรัยพ์สินและตรวจสอบการคำนวณค่าเสื่อมราคา - ตรวจสอบเงินสดย่อย เงินทดรองจ่าย - ตรวจสอบภาษีซื้อขาย - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บ...

บริษัท รวมใจโปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
15 . General Accountantรับสมัครด่วน !
1.บันทึกรายการสินทรัพย์ และรายการที่โอนเป็นทรัพย์สิน และคำนวนค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินต่าง ๆ 2.จัดทำรายละเอียดประกอบการขายสินทรัพย์ต่าง ๆ นับทรัพย์สินตามระยะเวลาที่เหมาะสมหรือตามผู้บังคับบัญชาหมอบห...

Huhtamaki (Thailand) Company Limited
1 อัตรา
14 มิ.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- รับผิดชอบงานด้านบัญชีทั่วไป - รับผิดชอบหน้าที่บันทึกบัญชีเกี่ยวกับเจ้าหนี้ในประเทศ เจ้าหนี้ในกลุ่ม ดีสโตน และ เจ้าหนี้ต่างประเทศ ให้ถูกต้องตรงตามเอกสาร - รับผิดชอบหน้าที่จัดเตรียม บันทึก ข้อมูลในก...

บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
17 . ผจก.แผนกบัญชี
-จัดทำงานด้านบัญชีต้นทุน -ปิดงบการเงิน -ดูแลและควบคุมติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่บัญชี -จัดทำ/จัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดส่งให้สำนักงานบัญชี -อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท บี.ซี.เอฟ แกรนด์วู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
18 . พนักงานบัญชี
ทำเอกสารรายรับ-จ่าย,ภาษีซื้อ-ขาย,ค่าแรงพนักงาน ประวัติการจัดซื้อ,การใช้วัสดุต่างๆ,จัดทำประกันสังคม,ต่างด้าว

บริษัท ปีราเน่ เฟอร์นิเจอร์ อินดัสตรี่ จำกัด
14 มิ.ย. 62
19 . พนักงานบัญชี จัดเก็บเอกสาร ดูแลคลังสินค้า
ดูแลงานบัญชี จัดเก็บเอกสาร ดูแลคลังสินค้า เช็คสต็อกสินค้า

บริษัท คิว.ซี พาราวู้ด จำกัด
14 มิ.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- จัดทำเอกสาวเกี่ยวกับงานบัญชีทั่วไป - ทำเอกสารประกันสังคม - ทำบัญชีซื้อขาย/VAT - ภพ 30 ภงด และอื่นๆ

Sgs Mould & Tools Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
14 มิ.ย. 62
 พบ 40 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ