เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 85 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . IT Manager
-Implement ERP Software. -Dynamic AX400 -Planning Organization and implementing all IT functions. -Training Computer Technology (ERP, Intranet, Internet)

บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
2 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง
- บริหารงานการบำรุงรักษาเครื่องจักร - บริหารงานเอกสารในการตรวจเช็คและการบำรุงรักษาตามแผนงานของระบบ - ร่วมซ่อมเครื่องจักร กรณีเครื่องจักรเสียแบบฉุกเฉินหรือกรณีเร่งด่วน - ควบคุมบุคคลากรภายใต้บังคับบั...

บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
3 . วิศวกรการพิมพ์
-วางแผน และควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย -ประเมิน วิเคราะห์ และวางแผนปัจจัยการผลิตให้พร้อมต่อกระบวนการผลิต -วิเคราะห์สาเหตุท่กระทบต่อกระบวนการผลิต ในเชิงพัฒนา ป้องกัน และแก้ไข -พัฒนากระบวนการผล...

บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
4 . ช่างคุมเครื่องจักรผลิตกระดาษลูกฟูก
- ควบคุมเครื่องจักรให้เป็นไปตามกระบวนการผลิตที่ได้วางแผนไว้ - ควบคุมคุณภาพการผลิตให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด - ตรวจเชคและบำรุงรักษาเครื่องจักรให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อยู่ตลอดเวลา

บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ม.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่การตลาด
-วางแผนงานด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์แผ่น/กล่องกระดาษลูกฟูก -จัดทำข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่ง ลูกค้า กลยุทธ์ ด้านการตลาดแผ่น/กล่องกระดาษลูกฟูก -เพิ่่มช่องทางการขายแผ่น/กล่องกระดาษลูกฟูก -สำรวจตลาดแผ่...

บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ทางการตลาด
- วางแผนงานด้านประชาสัมพันธ์ การสื่อสารการตลาด และติดต่อประสานงานกับเอเจนซี่ - นำเสนอข้อมูลขององค์กรออกสู่ภายนอก - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อสารมวลชน และประสานงานเพื่อนำเสนอข่าวสารองค์กร - ควบคุ...

บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ม.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
ประสานงานรับ Order จากลูกค้า ประสานงานการผลิตสินค้ากับหน่วยงานภายในองค์กร บันทึก/ข้อมูล ...

บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ม.ค. 62
8 . ERP Programmer
- พัฒนาระบบโดยใช้ Microsoft Dynamics Ax ด้วยภาษา X++ - ใช้งาน AOT (Application object tree) ในระบบ ERP Microsoft Dynamics Ax2012 - วิเคราะห์และออกแบบ ระบบงาน ERP ใหม่ตามขอบเขตของงานได้ - พัฒนา SQL...

บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
9 . พนักงานขายแผ่นกระดาษลูกฟูก
- ขายแผ่นกระดาษลูกฟูก - หาลูกค้ารายใหม่ - ดูแล ประสานงานลูกค้า - ติดต่อประสานงานและเข้าพบลูกค้า

บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ ประสบการณ์ / โครงสร้างองค์กร
19 ม.ค. 62
10 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
ดูแลบริหารงานวิศวกรรมทั้งระบบ -โยธา -ไฟฟ้าเครื่องจักร -ไฟฟ้าซ่อมบำรุงทั่วไป -เครื่องกล -ยานยนต์

บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ม.ค. 62
11 . วิศวกรโยธา
• ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธาในโรงงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด • ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงระบบงานโยธาในโรงงาน อาทิ งานซ่อมสร้าง งานโครงสร้างโรงงาน เป็นต้น • วิเคราะห์หาสาเหตุ และค้นหาวิธีการปรับปรุงแก้ไ...

บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ม.ค. 62
12 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้าสำเร็จรูป
งานบริหารคลังสินค้าวัตถุดิบทั้งระบบ

บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ม.ค. 62
13 . Automation engineerรับสมัครด่วน !
ดูแลงานด้านไฟฟ้าเครื่องจักรโรงงาน และ เครื่องกลโรงงาน 1. จัดทำ Strock อะไหล่ Spare Part ที่จำเป็น เพื่อให้ระยะเวลาการหยุดซ่อมเครื่องจักร ( Break Down ) น้อยที่สุด 2. ควบคุมงานโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้...

บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62

บริษัท ทองดี แมชชีนเนอรี่ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน รายได้เงินเดือน, ค่าคอมมิชชั่น, ค่าน้ำมัน, ค่าโทรศัทพ์ และรายได้อื่นๆ
19 ม.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
-รับผิดชอบในการวิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณ์ปัจจุบัน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตรงความต้องการ -รับผิดชอบในการประสานงานคุณภาพวุตถุดิบ ผลิตภัณฑ์และสินค้าสำเร็จรูปจากผู้ขาย/ผู้รับจ...

บริษัท โอเรียนเต็ลแคน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
16 . ช่างไฟฟ้า
-ซ่อมแซม บำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระบบไฟฟ้าของเครืองจักร เครื่องมือต่างๆ -ซ่อมบำรุงไฟฟ้าของอาคารและพื้นที่บริเวณต่างๆในบริษัทฯ

บริษัท โอเรียนเต็ลแคน จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามผังโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
1.ดูแลประสานกับลูกค้า 2.รับออร์เดอร์จากลูกค้า 3.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 4.จัดทำเอกสารต่างๆ

บริษัท เฟลคซ์-ไอเบิล พลาส จำกัด
1 อัตรา
19 ม.ค. 62
18 . QA Engineer
1.1 หาวิธีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันการส่งผลิตภัณฑ์บกพร่องไปยังลูกค้า และเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของฝ่ายประกันคุณภาพ 1.2 นำวิธีการทางสถิติเข้ามาเก็บข้อมูลทางด้านคุณภาพที่มีนัยสำคัญ 1.3 ...

บริษัท โอเอ็ม แพ็คเกจจิ้ง โซลูชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
19 . ช่างควบคุมเครื่องจักร
1. ควบคุมเครื่องจักรดูแลพนักงานในเครื่องให้ทำงานตามหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 3. ตรวจเช็คชิ้นงานที่ผล...

บริษัท โอเอ็ม แพ็คเกจจิ้ง โซลูชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
20 . Technical Support
1.รับข้อมูลจากทีมขาย นำมาKey ข้อมูลในระบบSistrade เพื่อทำใบTechnical data Sheet 2.จัดทำใบรูปแบบเพื่อเป็นข้อมูลในฝ่ายผลิตทำงานได้ง่ายและสะดวกขึ้น 3.ประสานงานกับทีมงานขายและผลิต เพื่อให้สามารถผลิตงานไ...

บริษัท พรีแพคประเทศไทย จำกัด (บริษัทร่วมทุนในธุรกิจ SCG Packaging)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
 พบ 85 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ