JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 322 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales Executive : Food Service (HORECA)รับสมัครด่วน !
- วางแผนการเข้าพบลูกค้า เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า - วางแผนการขาย เพื่อสร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - วิเคราะห์ข้อมูลการขาย และนำเสนอแนวทางด้านการขายและการตลาดเพื่อ กระตุ้...

บริษัท คอฟฟี่บีนเนอรี่ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
2 . หัวหน้าแผนก QA - RDรับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ -ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต -รายงานปัญหา รวมถึงสรุปปัญหาที่พบ พร้อมทั้งหาวิธีการดำเนินการ -ตรวจรับ RM -ทำการทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่

บริษัท คอฟฟี่บีนเนอรี่ จำกัด
1 อัตรา
19 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- บัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้ - คลังสินค้า - ภาษีมูลค่าเพิ่ม - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

บริษัท คอฟฟี่บีนเนอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
4 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ติดตั้ง ปรับปรุง เครื่องจักรและระบบสาธารณูปโภค - ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คอฟฟี่บีนเนอรี่ จำกัด
1 อัตรา
19 ก.ค. 62
5 . พนักงานขับรถส่วนกลาง - สายการผลิตสุรา (จ.สมุทรสาคร)
- ขับรถยนต์บริการแก่หน่วยงานต่างๆ - ดูแลและรักษาสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี – TBR (จ.สมุทรสาคร)
-จัดทำบันทึกรายงานเอกสารทางบัญชี การเงิน ดูแลการเบิกจ่ายเงินสดย่อย ให้ถูกต้อง -ตรวจนับสินค้าคงเหลือและจัดทำรายงานประจำเดือนให้ตรงกับระบบ SAP -จัดทำบันทึกเอกสารรับ – จ่าย โอน สินค้าประจำวันให้ถูกต้อง...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ซ่อมเครื่องจักร-สายการผลิตสุรา
- ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร พัฒนาปรับปรุงและบำรุงรักษา เพื่อให้ผลิตสุราเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ - ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรบรรจุเบื้องต้นเครื่องจักรบรรจุ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
8 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
Prepare procurement system in line with business operation that consists of raw materials, tools,and equipments used in manufacturing,services,and office 2.Set KPI target in line with corporate goa...

บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
19 ก.ค. 62
9 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
1.กำหนดนโยบายจัดหา และปรับปรุงระบบในการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2.กำหนดเป้าหมาย KPI ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ตรวจสอบติดตาม ควบคุมให้ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย KPI ที่กำหนด 3.วางแผน ควบ...

บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ก.ค. 62

บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
11 . ผู้จัดการโรงงาน
1.ควบคุม-ติดตาม การวางแผนการปฏิบัติงาน ในหน่วยงานภายในองค์กร ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ 2.บริหาร-สั่งการ วางแผนพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน ในหน่วยงานภายในองค์กร ให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายบริษัทฯ ...

บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ก.ค. 62

บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ก.ค. 62

บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ก.ค. 62
14 . พนักงานขับรถตู้ประจำบริษัทฯรับสมัครด่วน !
1.ขับรถตามโปรแกรมที่จัดไว้ให้ 2.ดูแลรักษารถให้พร้อมเสมอในการใช้งานทุกวัน 3.ดูแลตรวจตราทำความสะอาดรถ 4.เคารพกฎระเบียบของพนักงานขับรถ, เคารพกฎจราจร โดยเคร่งครัด 5.จดบันทึกรายงานการปฏิบัติงานในสมุดรถ...

บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
19 ก.ค. 62
15 . ช่างซ่อมบำรุง/ช่างซีมเมอร์รับสมัครด่วน !
1.ซ่อมแซมแก้ไข เปลี่ยนอุปกรณ์อื่นๆ ของเครื่องจักรตามหน้าที่รับผิดชอบ 2.อัดจารบีและเติมน้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักร 3.เขียนรายงานการทำงานของเครื่องซีมเมอร์ 4.รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามหน...

บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
19 ก.ค. 62
16 . ช่างไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
- ควบคุมตรวจสอบระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า อาคาร เครื่องจักร รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ -ปฎิติบัติงาน วันจันทร์-วันเสาร์

บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
17 . พนักงานบัญชี
1. การตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงิน 2. การบันทึกใบสำคัญการลงบัญชีของเงินบำรุงการศึกษาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านรับ,ด้านจ่าย และด้านทั่วไป 3. การบันทึกใบสำคัญการลงบัญชีของเงิ...

บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ก.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน (โรงงานสมุทรสาคร)
1.เบิกจ่ายเงินสดย่อย 2.ตรวจนับเงินยอดขาย และรายได้ของโรงงาน 3.เช็คสต๊อกทุกต้นเดือน 4.สรุปรายงาน รับ-จ่ายการเงินทุกสิ้นเดือน 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่เงินเดือน (Payroll) โรงงานสมุทรสาคร
1. คิดค่าแรงของพนักงานรายวัน และรายเดือน 2. จัดทำรายงานสรุปค่าล่วงเวลา (OT) 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ (RD)
1) ดำเนินการ Update กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหารทั้งกฎหมายไทย และ ต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและแจ้งผุ้เกี่ยวข้อง 2) จัดทำเอกสาร ข้อตกลงในผลิตภัณฑ์ (Customer Agreement) ของลูกค้า โดยประสานงา...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
 พบ 322 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ