JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 103 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
- วางแผนและควบคุมงานคลังสินค้า - บริหารพื้นที่การจัดเก็บสินค้า - วางแผนการใช้อัตรากำลังคน และการใช้ทรัพยากรในการทำงานอย่างเหมาะสม - พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่...

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 ก.ค. 62
22 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ QA
1.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 ก.ค. 62
23 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
-บันทึกและจัดเก็บข้อมูลความเคลื่อนไหวของสินค้า -จัดทำรายงานสรุปข้อมูลประจำเดือน -ตรวจสอบและเช็คสต๊อคสินค้า

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 ก.ค. 62
24 . ธุรการ รับสมัครด่วน !
- ประสานงานธุรการทั่วไป ทำสต๊อคเป็น ถ้าทำไม่เป็นมีคนสอนงานให้ - ทำงานในจังหวัดสมุทรสาคร **ขอคนที่ต้องการสมัครงาน เพื่อมาทำงานจริงๆ ไม่ใช่มาสมัครงานเล่นๆ นัดสัมภาษณ์แล้วไม่มา แบบนั้นไม่เอานะคะ **

บริษัท แสงทวีทรัพย์โลหะกิจ (1997) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามการตกลงกัน
23 ก.ค. 62
25 . วิศวกรพัฒนาระบบคุณภาพ (ศูนย์มหาชัย2)
1.การวิเคราะห์โครงสร้างโลหะ 2.วางแผนและควบคุมกระบวนการตรวจสอบ ทดสอบ วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 3.การควบคุมกระบวนการในระบบห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO 17025

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์ สามารถต่อรองได้
23 ก.ค. 62
26 . หัวหน้างานจัดซื้อ/เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำ จ.สมุทรสาคร)
- ออกใบสั่งซื้อ,จัดเก็บ PO,ออกใบ PR,จัดเอกสารตั้งหนี้ วางบิล งานรับจ้าง - ตรวจสอบรายละเอียดสินค้าใน PR ให้ถูกต้อง ติดต่อ Supplier/Subcontractor - เปรียบเทียบราคา,คุณภาพ,การจัดส่ง - วางแผนการจัดซื้อ...

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
23 ก.ค. 62
27 . เลขานุการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดรับสมัครด่วน !
1. ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์ด้านการตลาด 2. จัดทำบู๊ทเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดทั้งในเขตกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด 3. จัดเตรียมสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการตลาด ...

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือตามตกลง
23 ก.ค. 62
28 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (เครื่องกล)รับสมัครด่วน !
1. ปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพและแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา 2. รายงานปัญหาและผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง 3. ตรวจเช็คสภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ของแผนกเป็น...

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
29 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (IA)รับสมัครด่วน !
1.การวางแผนและจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2.ตรวจสอบและสอบทานเอกสารหลักฐานจากการปฏิบัติงาน วิเคราะห์และประเมิน 3.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือตามตกลง
23 ก.ค. 62
30 . วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
1. วางแผนและเตรียมสถานที่ก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ 2. วางแผนและควบคุมโครงการกำหนดเวลา 3. ควบคุมและจัดการประสิทธิภาพของผู้รับเหมาก่อสร้าง 4. ตรวจสอบและติดตามการ...

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือตามตกลง
23 ก.ค. 62
31 . เจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารรับสมัครด่วน !
1.นำ Cheque และเงินสดฝากเข้าธนาคารต่างๆ 2.รับ Cheque ธนาคาร, ใบวางบิล และเงินสดจากลูกค้า เพื่อลงบัญชีต่างๆ ภายในบริษัท 3.รับ - ส่งเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 4.ติดต่อและประสานงานกับหน่ว...

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ก.ค. 62
32 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
- วางแผนการสั่งซื้อ - เปิด PO, Key รับสินค้า, จัดทำรายงาน - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เฮ้งชัยแสงเทรดดิ้ง (1981) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
33 . เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ (ศูนย์มหาชัย))
1.การจัดความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.การปฏิบัติงานให้เป็นไปในตามกฎหมาย 3.การประเมินความเสี่ยง 4.ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
34 . วิศวกรการผลิต (ศูนย์มหาชัย)
ควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ ป้องกันและและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
23 ก.ค. 62
35 . พนักงานทรัพยากรมนุษย์
รับผิดชอบในงานด้านสรรหาพนังาน รับผิดชอบในเรื่องเอกสารเเรงงานต่างด้าว รับผิดชอบด้านงานสวัสดิการต่างๆ สำหรับพนักงาน

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
23 ก.ค. 62
36 . หัวหน้าแผนกบุคคล
- ควบดุมดูแลกระบวนการสรรหาบุคลากร - ควบคุมดูแลการประเมินผลการทดลองงานและความสามารถ - การอบรมประจำปี - สำรวจความต้องการฝึกอบรมแต่ละแผนกประจำปี (Training Need) - จัดทำแผนฝึกอบรมภายใน และภายนอก - ด...

บริษัท ฝาอาหารและเครื่องดื่ม จำกัด
ตามตกลง
เงินเดือน 1 อัตรา
23 ก.ค. 62
37 . ช่างผลิตน๊อตสกรู ตั้งเครื่องและคุมเครื่องจักรการผลิต
• สามารถตั้งเครื่องขึ้นรูปสกรูได้เป็นอย่างดี • ควบคุมเครื่องจักรให้ผลิตงานได้ตามเป้าหมาย • ทำงานวันจันทร์ ถึง เสาร์ • เวลาทำงาน 8:00น. ถึง 17:00น.

บริษัท เอพีพี สลักภัณฑ์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
38 . วิศวกรควบคุมคุณภาพรับสมัครด่วน !
- ดูแลและตรวจสอบคุณภาพงานการผลิต ,จัดทำคู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ ISO 9001 และ ระบบ ASME - ให้คำปรึกษากับส่วนงานต่างๆ ด้านการตรวจสอบคุณภาพ ตามแผนงาน ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ - ตรวจสอบคุณภา...

บริษัท ไทยเค.บอยเลอร์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามความเหมาะสม
23 ก.ค. 62
39 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบแผ่นคลี่
- รับผิดชอบทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า หรืออุปกรณ์ที่กำหนด - แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการออกแบบ - ออกแบบผลิตภัณฑ์ - ปฏิบัติตามระบบควบคุมคุณภาพต่างๆ - เข้าร่วมกิจกรรมต...

บริษัท ต.วิชชุกรณ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
40 . พนักงานขับรถส่งสินค้า
- รับผิดชอบทางด้านการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า ให้เป็นไปตามข้อกำหนด - ตรวจเช็คสินค้าก่อนทำการส่งมอบ - จัดดำเนินการส่งมอบสินค้า พร้อมทั้งดำเนินการตรวจสอบสินค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ - เข้าร่วมกิจกรรมขอ...

บริษัท ต.วิชชุกรณ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
 พบ 103 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ